Pal­ve­lu ker­too ka­ton tii­viy­den

HS Metro - - UUTISET -

Edus­kun­ta­ta­lo näyt­täy­tyy uu­des­sa huk­ka­läm­pö­pal­ve­lus­sa vi­her­tä­vän­kel­ler­tä­vä­nä. Jät­ti­mäi­sen kal­liik­si pai­su­nees­ta re­mon­tis­ta huo­li­mat­ta Edus­kun­ta­ta­lo näyt­tää uu­den läm­pö­ka­me­roi­hin pe­rus­tu­van net­ti­si­vus­ton pe­rus­teel­la pääs­tä­vän run­saas­ti läm­pöä lä­vit­seen.

Kat­to­huk­ka-ni­mi­sen

Apal­ve­lun kaut­ta voi nyt tar­kas­tel­la min­kä ta­han­sa hel­sin­ki­läi­sen ra­ken­nuk­sen ka­ton kaut­ta pois­tu­vaa huk­ka­läm­pöä. Pal­ve­lun pe­rus­ta­na on ra­ken­nus­ten ka­toil­ta ha­vait­tu läm­pö­sä­tei­ly kirk­kaa­na, kyl­mä­nä ja lu­met­to­ma­na yö­nä. Huk­ka­läm­pö voi li­sä­tä ko­din läm­mi­tys­kus­tan­nuk­sia mer­kit­tä­väs­ti­kin.

En­nen pal­ve­lun te­ho­kas­ta käyt­töä oli­si hy­vä hank­kia pe­rus­tie­to­ja ka­tos­ta. Pal­ve­lu ky­syy tie- to­ja sen muo­dos­ta, ra­ken­teis­ta ja huo­ne­ti­lan läm­pö­ti­las­ta.

Oman ko­ti­ta­lon­sa läm­mön­huk­kaa tut­ki­mal­la on mah­dol­lis­ta esi­mer­kik­si suun­ni­tel­la ener­gia­kor­jauk­sia, kat­to­re­mont­te­ja ja kiin­teis­tön pe­rus­pa­ran­nuk­sia. Hel­sin­gin kau­pun­gin ja Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lu­jen yl­lä­pi­tä­mäl­lä verk­ko­si­vus­tol­la on myös vink­ke­jä ener­gia­te­hok­kuu­den pa­ran­ta­mi­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.