Tu­run is­kus­ta syy­tet­ty pois­tet­tiin sa­lis­ta

Oi­keu­den­käyn­nis­tä pois­ta­mi­sen syy oli huu­ta­mi­nen.

HS Metro - - UUTISET -

Tu­run puu­ko­tusis­kun oi­keu­den­käyn­ti jat­kui kes­ki­viik­ko­na kol­men is­kus­sa louk­kaan­tu­neen kuu­le­mi­sel­la. HS:n toi­mit­ta­ja Toni Lehtinen seu­ra­si oi­keu­den is­tun­toa Tu­run oi­keus­ta­lol­la vi­deo­yh­tey­del­lä. Is­tun­to jär­jes­tet­tiin tur­val­li­suus­syis­tä Tu­run van­ki­las­sa.

Oi­keu­den­käyn­ti sai il­ta­päi­väl­lä yl­lät­tä­vän kään­teen, kun pu­heen­joh­ta­ja jou­tui pois­ta­maan is­kus­ta syy­te­tyn Ab­der­rah­man Boua­na­nen oi­keus­sa­lis­ta.

Apäät­ti, et­tä Boua­na­ne ei pa­lan­nut lop­pua­jak­si enää oi­keus­sa­liin.

Ai­em­min päi­väl­lä kes­ki­viik­ko­na Gum­me­rus jou­tui se­lit­tä­mään sa­lis­sa Boua­na­nen pyyn­nös­tä, mik­si tä­mä oli hy­myil­lyt asia­no­mis­ta­jien kuu­le­mi­sen ai­ka­na. ”Hän pyy­si, et­tä vä­li­tän vies­tin hä­nen hy­myi­le­mi­ses­tään. Hän il­moit­ti, et­tä tääl­lä on il­moi­tet­tu muu­ta­mia asioi­ta, jot­ka ovat saat­ta­neet hy­myi­lyt­tää hän­tä. Hy­myi­lyl­lä hän on myös peit­tä­nyt to­del­li­sia tun­tei­taan”, Gum­me­rus ker­toi.

Gum­me­rus ker­toi myös, et­tä Boua­na­ne on ol­lut sa­lis­sa omis­sa aja­tuk­sis­saan.

”Nä­mä aja­tuk­set ovat hy­myi­lyt­tä­neet hän­tä.”

Kol­me uh­ria ker­toi kes­ki­viik­ko­na ko­ke­muk­sis­taan Tu­run kaup­pa­to­ril­la vii­me elo­kuus­sa.

Tu­run puu­ko­tusis­kun oi­keus­kä­sit­te­ly jat­kuu en­si maa­nan­tai­na.

Tuol­loin oi­keus kuu­lee mui­ta is­kus­sa louk­kaan­tu­nei­ta.

Asi­aa kä­si­tel­lään yli kuu­kau­den ajan. Syyt­tä­jä ja puo­lus­tus an­ta­vat lop­pu­lausun­ton­sa tou­ko­kuun puo­li­vä­lis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.