Pien­kiin­teis­töil­tä ke­rä­tään ri­su­ja

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin seu­dun ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut ke­rää tou­ko­kuus­sa ri­su­ja ja ok­sia kiin­teis­töil­tä. Ke­räys on tar­koi­tet­tu en­si­si­jai­ses­ti al­le 10 asuin­huo­neis­ton kiin­teis­töil­le Van­taal­la. Ke­räyk­sen hin­ta on 60 eu­roa nou­to­paik­kaa koh­ti. Kiin­teis­tö­jen asuk­kaat ovat saa­neet huh­ti­kuun alus­sa HSY:ltä kir­jeen asias­ta. Ri­su­ja ke­rä­tään 7.–25. tou­ko­kuu­ta. Mu­kaan pää­see 1 200 en­sim­mäi­se­nä ke­räyk­sen ti­lan­nut­ta kiin­teis­töä. Ti­lauk­sia ote­taan vas­taan 20. huh­ti­kuu­ta saak­ka.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.