Es­poon lu­kio­lai­set pää­se­vät hak­ke­roin­ti­kurs­sil­le

En­si syk­sy­nä lu­kiois­sa tun­keu­du­taan kau­pun­gin tie­to­jär­jes­tel­miin lu­val­li­ses­ti.

HS Metro - - UUTISET -

Es­poon lu­kiois­sa jär­jes­te­tään syk­syl­lä 2018 eet­ti­sen hak­ke­roin­nin kurs­si, jos­sa opis­ke­li­jat muun muas­sa tes­taa­vat kau­pun­gin ke­hi­tys­vai­hees­sa ole­vien jär­jes­tel­mien tie­to­tur­vaa. Ai­van kaik­kial­le nuo­ria ei kui­ten­kaan pääs­te­tä: toi­min­nas­sa ole­viin jär­jes­tel­miin he ei­vät pää­se kä­sik­si.

Tar­koi­tuk­se­na on, et­tä nuo­ret voi­vat ke­hit­tää hak­ke­roin­ti­tai­to­jaan hy­vään tar­koi­tuk­seen. Bo­nuk­se­na Es­poon kau­pun­ki saa ar­vo­kas­ta tie­toa mah­dol­li­sis­ta tie­to­tur­va-au­kois­ta ja voi hyö­dyn­tää si­tä so­vel­lys­ke­hi­tyk­ses­sään.

”Tie­to­tek­niik­kaa har­ras­ta­vat lu­kioi­käi­set saat­ta­vat va­hin­gos­sa ajau­tua lait­to­man hak­ke­roin­nin pii­riin. Tä­mä on konk­reet­ti­nen ta­pa aut­taa nuo­ria tun­nis­ta­maan lail­li­sen ja lait­to­man hak­ke­roin­nin ero­ja. Sa­mal­la tu­tus­tu­tam­me nuo­ria tie­to­tur­va-alaan ja sen työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­siin”, ker­too tie­dot­tees­sa Es­poon tie­to-

AJos syk­syn kurs­si osoit­tau­tuu toi­mi­vak­si, sii­tä voi tul­la py­sy­vä käy­tän­tö Es­poon lu­kioi­hin. tur­va­pääl­lik­kö Matti Par­viai­nen.

Kurs­si tu­lee tar­jol­le kaik­kiin Es­poon lu­kioi­hin.

Suu­ri osa kurs­sis­ta jär­jes­te­tään verk­ko-ope­tuk­se­na. Sii­hen si­säl­ly­te­tään hak­ke­roin­ti­kil­pai­lu, jos­sa no­ret pää­se­vät tes­taa­maan osaa­mis­taan ja haas­ta­maan ra­jo­jaan. Kil­pai­luun si­säl­ly­te­tään kui­ten­kin useam­pia tai­to­ta­so­ja, jot­ta myös ai­hee­seen vas­ta pe­reh­ty­vät in­nos­tui­si­vat ko­kei­le­maan.

Kil­pai­lun par­haat pal­ki­taan kau­pun­gin sti­pen­dein.

”Eh­kä lu­kio­kou­lu­tuk­ses­sa pi­täi­si ol­la myös tek­no­lo­gia­diplo- mi, jon­ka osa tä­mä kurs­si voi­si ol­la. Es­poo haluaa ol­la ke­hit­tä­mäs­sä tä­hän mal­lia”, lu­kio­lin­jan pääl­lik­kö Ta­pio Er­ma sa­noo tie­dot­tees­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.