Nol­la­ve­ro voi pois­tua jo pian Por­tu­ga­lis­ta

Brot­her Ch­rist­mas -yh­dis­tyk­sen ti­laa­ma selvitys ra­han­käy­tös­tä val­mis­tui.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Suo­mi ai­koo sa­noa ir­ti ve­ro­so­pi­muk­sen Por­tu­ga­lin kans­sa. Se päät­täi­si suo­ma­lai­se­lä­ke­läis­ten nol­la­ve­ron.

Brot­her Ch­rist­mas -hy­vän­te­ke­väi­syy­syh­dis­tyk­sen ra­han­käyt­töä kos­ke­va selvitys on val­mis­tu­nut. Sel­vi­tyk­sen teh­neen RSM Fin­lan­din va­ra­toi­mi­tus­joh­ta­jan Tyt­ti Saa­ri­sen mu­kaan sel­vi­tyk­ses­sä ei ole löy­ty­nyt viit­tei­tä sii­tä, ”et­tä yh­dis­tys­tä oli­si käy­tet­ty en­si­si­jai­ses­ti oman hyö­dyn ta­voit­te­luun”.

Yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­ja Ari Koponen jär­jes­ti tors­tai­na Hel­sin­gis­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­den sel­vi­tyk­sen tu­lok­sis­ta.

”Vai­ku­tel­ma on se, et­tä avus­tuk­sia on saa­tu ja jaet­tu pal­jon. Ei ole mi­tään mas­sii­vis­ta hal­lin­to­ku­lu­jen erää, jo­ka söi­si lei­jo­na­no­san lah­joi­tuk­sis­ta”, Saa­ri­nen sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa RSM Fin­land on an­ta­nut yh­dis­tyk­sen toi­min­taan liit­tyen suo­si­tuk­sia.

”Tar­vi­taan kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä hal­lin­non jär­jes­tä­mi­seen, ni­me­no­maan kont­rol­lin luo­mi­seen, sii­hen lä­pi­nä­ky­vyy­teen yli­pää­tään. Eh­kä do­ku­men­taa­tion ta­so ylei­ses­ti on sel­lai­nen ke­hi­tys­koh­de, jo­ka nousee esiin”, Saa­ri­nen sa­noo.

”Kor­jauseh­do­tuk­sia on an­net­tu pal­jon liit­tyen hal­lin­toon, kir­jan­pi­don jär­jes­tä­mi­seen, yli­pää­tään sii­hen et­tä saa­tai­siin ul­ko­puo­li­sia ih­mi­siä mu­kaan hal­li­tuk­seen jol­loin tu­lee luon­tais­ta si­säis­tä val­von­taa. Hy­väk­sy­mis­me­net­te­ly­jä, tä­män­kal­tai­sia asioi­ta”, Saa­ri­nen sa­noo.

RSM Fin­lan­din selvitys kos­kee vuot­ta 2017. Saa­ri­nen sa­noo, et­tä hä­nen kä­si­tyk­sen­sä yh­dis­tyk­sen hal­lin­nol­li­set ja muut on­gel­mat juon­tu­vat toi­min­nan ”hil­lit­tö­mäs­tä” laa­je­ne­mi­ses­ta syk­syl­lä 2017. Tuol­loin yh­dis­tys sai ra­han­ke­räys­lu­van.

Brot­her Ch­rist­mas - yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa ovat is­tu­neet Ari Koponen, hä­nen ys­tä­vän­sä ja vai­mon­sa. Nyt Koponen sa­noo jät­tä­vän­sä yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­sen.

”Se tuo lä­pi­nä­ky­vyyt­tä toi­min­taan.”

JANNE JÄRVINEN / HS

Brot­her Ch­rist­mas -yh­dis­tyk­sen pe­rus­ta­ja Ari Koponen jär­jes­ti tors­tai­na Hel­sin­gis­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­den sel­vi­tyk­sen tu­lok­sis­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.