Lai­ne te­ki kiek­ko­his­to­ri­aa

Suo­ma­lai­nen pi­ti päät­ty­neen NBA-kau­den ko­ho­koh­ta­na 33 pis­teen suo­ri­tus­ta Ma­di­son Squa­re Gar­de­nis­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Pat­rik Lai­nees­ta tu­li kaik­kien ai­ko­jen nuo­rin suo­ma­lai­nen maa­lin­te­ki­jä NHL:n pu­do­tus­pe­leis­sä.

Puo­li vuot­ta voi ol­la pit­kä ai­ka. Run­saat kuusi kuu­kaut­ta sit­ten Lau­ri Mark­ka­nen as­te­li en­sim­mäis­tä ker­taa Chica­go Bulll­sin ri­veis­sä NBA:ssa Uni­ted Cen­te­rin ko­tiy­lei­sön eteen kel­ta­nok­ka­na tuk­ka siis­tik­si ky­nit­ty­nä.

Kes­ki­vii­kon ja tors­tain vä­li­se­nä yö­nä Mark­ka­nen pe­la­si NBA-kau­den vii­mei­sen ko­tiot­te­lun­sa Det­roit Pis­ton­sia vas­taan pör­rö­pää­nä ja jouk­ku­een­sa joh­ta­va­na pe­laa­ja­na. Chica­go hä­vi­si ot­te­lun ko­ri­lu­vuin 87–119.

En­nen pe­liä Bulls osoit­ti kun­nioi­tus­taan Mark­ka­sel­le, jo­ka juok­si ken­täl­le avaus­vii­si­kon vii­mei­se­nä mie­he­nä kes­kel­le ylei­sön ko­va­ää­ni­sim­piä suo­sio­no­soi­tuk­sia.

Suo­ma­lai­nen sai myös kiit­tää jouk­ku­een puo­les­ta ylei­söä kau­des­ta. Mark­ka­nen ei ole mi­kään kan­san vil­lit­si­jä, mut­ta hoi­te­li kun­nia­teh­tä­vän jäy­hän asial­li­ses­ti.

Pe­lin jäl­keen Mark­ka­nen ker­toi kuul­leen­sa pu­he­kei­kas­taan vas­ta pa­ri mi­nuut­tia etu­kä­teen, jo­ten hän ei eh­ti­nyt pal­jon val­mis­tel­la sa­no­mi­si­aan.

”Muu­ten oli­sin var­mas­ti sa­no­nut jo­tain suo­mek­si. Har­mit­taa vä­hän, et­ten sa­no­nut”, Mark­ka­nen sa­noi pe­lin jäl­keen isot kin­tut jää-äm­pä­ris­sä.

Mark­ka­nen jou­tui pe­lin jäl­keen tut­tuun toi­mit­ta­ja­jou­kon pii­ri­tyk­seen. Pe­laa­jat ja jour­na­lis­tit vaih­toi­vat on­nit­te­lu­ja ja kä­si­läp­sy­jä hy­vän­tuu­li­si­na kuin ke­sä­lo­mal­le läh­te­vät kou­lu­lai­set.

Mark­ka­nen ni­me­si kau­den huip­pu­het­kek­si tam­mi­kuun hui­kean pe­lin Ma­di­son Squa­re Gar- de­nis­sa, jos­sa syn­tyi myös kau­den pis­te-en­nä­tys 33 pis­tet­tä.

Ke­sän ai­ka­na Mark­ka­nen lu­pa­si viih­tyä punt­ti­sa­lil­la ja pa­la­ta Chica­goon en­tis­tä vah­vem­pa­na.

”Ihan hy­väl­tä tun­tuu”, Mark­ka­nen ku­vai­li HS:lle tun­nel­mi­aan ke­sä­lo­man al­kaes­sa.

”Pe­ri­aat­tees­sa oli­sin ha­lun­nut jat­kaa pe­laa­mis­ta, kos­ka ra­kas­tan pe­laa­mis­ta, mut­ta on se hy­vä saa­da pie­ni breik­ki niin, et­tä saa vä­hän krop­paa kun­toon.”

”Kausi oli tot­ta kai pet­ty­mys, kos­ka meil­lä oli pal­jon isom­mat odo­tuk­set, mut­ta täs­tä on hy­vä läh­teä ra­ken­ta­maan eteen­päin.”

Mark­ka­sen len­to Suo­meen läh­ti jo tors­tai­na. Ko­ti­maas­sa pe­lu­ria odot­ta­vat ai­na­kin su­ku­lai­set, ka­ve­rit ja fris­bee-golf – ja tot­ta kai ko­va tree­ni.

Suo­ma­lai­nen on ol­lut Chica­gon louk­kaan­tu­mis­ten ja tap­pioi­den syn­kis­tä­män kau­den ai­noa to­del­li­nen va­lo­pilk­ku. Pe­lin jäl­keen val­men­ta­ja Fred Hoi­ber­gil­tä ky­sel­tiin lä­hin­nä Mark­ka­ses­ta.

”Lau­ri on eri­tyis-eri­tyis-pe­laa­ja. Hän te­ki yli tu­hat pis­tet­tä, ot­ti yli 500 le­vy­pal­loa ja heit­ti no­peim­pa­na tu­lok­kaa­na sa­ta kol­mos­ta”, Hoi­berg sa­noi.

”Pe­ri­aat­tees­sa oli­sin ha­lun­nut jat­kaa pe­laa­mis­ta.” Lau­ri Mark­ka­nen

DYLAN BUELL/GETTY IMAGES

Lau­ri Mark­ka­nen upot­ti ot­te­lus­sa Det­roi­tia vas­taan 20 pis­tet­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.