JÄREÄ POLIISIOPERAATIO KOULULLA

Kou­lun op­pi­lai­den elo­ku­va­pro­jek­tin ku­vauk­sis­sa käy­tet­ty leik­ki­pys­sy säi­käyt­ti ohi­kul­ki­jan.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vää­räs­tä hä­ly­tyk­ses­tä joh­tu­nut poliisioperaatio Hel­sin­gin Sak­sa­lai­sel­la koululla säi­käyt­ti kou­lun op­pi­lai­ta, hen­ki­lö­kun­taa ja van­hem­pia tors­tai­na aa­mul­la.

Po­lii­si sai kel­lo yh­dek­sän jäl­keen hä­ly­tyk­sen uh­kaa­vas­ta ti­lan­tees­ta Sak­sa­lai­sel­la koululla. Kam­pis­sa si­jait­se­vaan kou­luun saa­pui usei­ta ras­kaas­ti va­rus­tau­tu­nei­ta po­lii­si­par­tioi­ta. Po­lii­si myös eris­ti kou­lun kort­te­lin.

Sak­sa­lai­sen kou­lun reh­to­ri Tho­mas Diet­rich sa­noo, et­tä op­pi­laat oh­jat­tiin po­lii­sio­pe­raa­tion alet­tua omiin luok­kiin­sa, jos­sa hei­tä ke­ho­tet­tiin py­syt­te­le­mään hil­jaa. Lap­set oli­vat seu­ran­neet ras­kaas­ti aseis­tet­tu­jen po­lii­sien saa­pu­mis­ta pai­kal­le kou­lun ik­ku­nois­ta.

Ope­raa­tioon joh­ta­nut op­pi­lai­den elo­ku­va­pro­jek­ti oli Diet­ric­hin mu­kaan osa kou­lun tai­de­kas­va­tus­ta. Fil­mauk­set teh­dään yleen­sä kou­lun si­säl­lä, mut­ta tors­tai­na kol­me nuor­ta oli päät­tä­nyt tal­len­taa yh­den koh­tauk­sen kou­lun ul­ko-oven tun­tu­mas­sa. Täs­sä vai­hees­sa ohi­kul­ki­ja oli ha­vain­nut leik­kia­seen ja teh­nyt hä­ly­tyk­sen po­lii­sil­le.

Ras­kaas­ti aseis­te­tut po­lii­sit sel­vit­ti­vät ti­lan­net­ta Sak­sa­lai­sel­la koululla Kam­pis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.