ATOMIROTAN LEVYLLÄ ON MAAILMANTÄHTIÄ

Sa­ta keik­kaa vuo­des­sa soit­ta­va Ato­mi­rot­ta ei vä­li­tä gen­re­ra­jois­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Atomirotan tä­nään il­mes­ty­vä kol­mas al­bu­mi jat­kaa tu­tul­la lin­jal­la, se­koit­taen vä­hän kaik­kea rä­pis­tä punk­kiin ja suo­mi­roc­kis­ta funk­kiin. Le­vy­julk­ka­rei­ta juh­li­taan vi­ral­li­ses­ti vas­ta tou­ko­kuun alus­sa Ta­vas­tial­la, jos­sa bän­di esiin­tyy kol­me­na il­ta­na.

Kei­kois­ta kak­si myy­tiin lop­puun pi­ka­vauh­tia ja kol­man­nel­le on jäl­jel­lä enää kou­ral­li­nen lip­pu­ja. Hur­jaan suo­sioon nous­seen bän­din me­nes­tys on tul­lut yl­lä­tyk­se­nä myös räp­pä­ri­lau­la­ja Mik­ko Sar­ja­sel­le, vaik­ka sen eteen on­kin teh­ty to­sis­saan töi­tä. Ato­mi­rot­ta soit­taa vuo­des­sa noin sa­ta keik­kaa.

”Ko­ko hom­ma­han pe­rus­tuu keik­kai­luun. Me ol­laan tree­nat­tu yh­teen­sä eh­kä noin seit­se­män ker­taa bän­din ole­mas­sao­lon ai­ka­na, sil­lä pa­ras paik­ka tes­ta­ta uusia bii­se­jä on ylei­sön edes­sä. Mon­taa keik­ka­va­paa­ta vii­kon­lop­pua ei ole ol­lut sen jäl­keen, kun eka le­vy il­mes­tyi ys­tä­vän­päi­vä­nä vuon­na 2014”, Sar­ja­nen sa­noo.

Atomirotan asen­ne on hy­vin­kin punk, sil­lä he te­ke­vät mel­kein kaiken it­se ai­na keik­ka­myyn­nis­tä net­ti­kau­pan pyö­rit­tä­mi­seen. Vain le­vy­jen jul­kai­su on ul­kois­tet­tu Monsp-le­vy-yh­tiöl­le, ja isom­mat fes­ta­ri­kei­kat buuk­kaa Fulls­team.

Uut­ta le­vyä en­sim­mäis­tä ker­taa kuun­nel­les­sa huo­mio kiin­nit­tyi sii­hen, et­tä Sar­ja­nen lau­laa en­tis­tä enem­män, ai­em­paa hel­pom­man kuu­loi­ses­ti.

”Levyllä on pal­jon me­lo­dis­ta ka­maa, ja räp­pää­mi­sen li­säk­si hoi­laan vä­lil­lä yk­sin­kin. Oon käy­nyt lau­lu­tun­neil­la­kin, lä­hin­nä tek­ni­sen puo­len ta­kia, sik­si et­tä oi­keas­ti tie­täi­sin mi­tä oon te­ke­mäs­sä.”

Ato­mi­rot­ta on sii­tä eri­koi­nen bän­di, et­tä Spo­ti­fy-hit­tien ja run­saan ra­dio­soi­ton li­säk­si sen le­vyt myy­vät mu­ka­vas­ti myös fyy­si­si­nä kap­pa­lei­na. Se­li­tys täl­le on simp­pe­li, sil­lä or­kes­te­rin gen­re­ra­jo­ja rik­ko­va musiikki kel­paa niin me­tal­li­fa­neil­le kuin hip hop -in­toi­li­joil­le. Kei­koil­la käy vä­keä lai­das­ta lai­taan.

”Ylei­sös­sä on bai­lu­jen­giä, räp­pi­pää­tä ja muusik­ko­po­ruk- kaa, jo­ka tu­lee tsek­kaa­maan Ra­nen ki­ta­ra­pe­daa­le­ja.”

Ra­ne on tie­tys­ti Ra­ne Rait­sik­ka, or­kes­te­rin ki­ta­ris­ti, jo­ka vas­taa pää­osin III-le­vyn sä­vel­lyk­sis­tä. Maa­il­maa kier­tä­neen mie­hen kaut­ta al­bu­mil­le pää­tyi­vät soit­ta­maan esi­mer­kik­si Guns N' Ro­ses -kiip­pa­ris­ti Dizzy Reed ja Qu­eens of Sto­ne Ages­ta tut­tu rum­pa­li Ge­ne Traut­mann.

Al­bu­mia voi­si pro­mo­ta maa­il­man­täh­tien ni­mil­lä, mut­ta kuu­lui­sat muusi­kot ovat mu­ka­na vain sik­si, et­tä oli­vat oi­keat mie­het hom­maan.

”Ra­ne jos­kus to­kai­si, et­tä tun­tee esi­mer­kik­si Ge­nen pa­rem­min kuin yh­tään suo­ma­lais­ta rum­pa­lia. Ai­van ab­sur­dia­han se on, et­tä mei­dän levyllä soit­taa sa­ma mies kos­ket­ti­mia, jo­ka oli Guns N' Ro­se­sis­sa jo vuon­na 1991, jol­loin olin kat­so­mas­sa bän­diä jää­hal­lil­la”, Sar­ja­nen nau­raa.

”Pa­ras paik­ka tes­ta­ta uusia bii­se­jä on ylei­sön edes­sä.” Mik­ko Sar­ja­nen

SEPPO SOLMELA

Atomirotan me­nes­tys on tul­lut yl­lä­tyk­se­nä myös räp­pä­ri-lau­la­ja Mik­ko Sar­ja­sel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.