”Mu­ka­va huo­ma­ta, mi­ten si­tä es­poo­lai­nen­kin tot­tuu met­roon.”

Lä­he­tä nu­me­roon 17181

HS Metro - - FRONT PAGE -

Jo­ku va­lit­ti teks­ta­ris­sa et­tä MelA lun­mäen met­roa­se­ma oli­si eri­koi­sen epä­siis­ti. Kä­vin ute­liai­suut­ta­ni kat­so­mas­sa 9.4. päi­väl­lä. Ei se mi­nus­ta sen li­kai­sem­pi ol­lut kuin ko­ko Hel­sin­ki kaik­kial­ta. Kun lu­met su­laa il­mes­ty­vät ros­kat nä­ky­viin. Lu­met ei­vät ole vie­lä kaik­ki su­lan­neet. Kyl­lä kau­pun­ki kor­jaa hie­kat teil­tä kun vii­mei­set­kin lu­met ovat läh­te­neet. Niin on jo­ka vuo­si teh­nyt. VALI VALI AMi­kä hal­li­tus ta­han­sa. Sii­hen kyl­läs­tyy vuo­des­sa. Mi­kä avuk­si? Po­lii­ti­kot hel­vet­tiin. Puo­lu­eet hel­vet­tiin. Rau­nioil­le on ra­ken­net­ta­va ih­mis­ten va­lit­se­ma ar­vo­jär­jes­tys, jo­ta vir­ka­mies­ten on nou­da­tet­ta­va. IHMINEN ON KAIKEN MITTA AY­ri­tys­tu­ki pi­tää lei­ka­ta fir­mal­ta jo­ka ei työl­lis­tä vaan pa­nee ra­hat osin­gon­ja­koon näi­tä suo­mes­sa riit­tää vuo­ri­neu­vok­si­neen. NIMETÖN APois­te­taan puo­lue­tuet, so­peu­tuse­läk­keet ja so­peu­tus­ra­hat niin riit­tää ra­haa. ONHAN HY­VÄ AK­TII­VI­MAL­LI ANk. 'si­ni­sen puo­lu­een' tu­le­vai­suus? Kan­na­tuk­sek­si mi­tat­tu useam­paan ker­taan 1,0 - 1,5 %. Tar­koit­taa si­tä, et­tä mo­nen ny­kyi­sen puo­lu­een kan­san­edus­ta­jan jo­pa mi­nis­te­rin po­liit­ti­nen ura on päät­ty­mäs­sä. Veik­kaan sit­keim­pien loik­kaa­mis­ta toi­seen por­va­ri­puo­lu­ee­seen eli ko­koo­muk­seen. KOKOOMUKSEN APUPUOLUE KATOAA! ASai­ras kan­sa! ! Olet 100:sti oi­kea lla asial­la. Ky­sy­mys on va­ka­vas­ta asias­ta, jo­ta ei ai ota­kaan pa­ran­taa, kos­ka he ei­vät osaa. Tä­män di­gi ta­li­saa­tion tar­koi tus­han on saa­da ih­mi­set hoi­ta­man it­se it­sen­sä. PYSYMMEKÖ SAIRAINA AVih­reät alas! Voi si­tä vih­reit­ten unel­ma­maa­il­maa!!He ei­vät ta­jua, mi ten ran­kal­la kä­de llä he ovat koh­del leet ja ha­jot­ta­net unel­ma­maa­il­man tois­ten puo­luei­de n ih­mi­sil­tä. ARKITODELLISUUS OHJENUORAKSI

AMen­kää toi­mit­ta­jat sin­ne kau­koi­tään haas­tat­te­le­maan kan­sa­lai­sia, mik­si heit­tä­vät muo­vi­ros­kia ve­sis­töi­hin? Näyt­tä­kää niil­le ku­via mer­ten muo­vi­pyör­teis­tä yms.! NIMETÖN ASuo­mes­sa on 700 000-800 000 koi­raa. Näis­tä 200 000 re­kis­te­röi­mät­tö­miä, eli ter­vey­suh­ka ih­mi­sil­le. Koi­ra­ku­ri on vuo­si vuo­del­tä höl­len­ty­nyt: koi­rien ulos­teet ylei­sil­lä pai­koil­la ja kiin­ni­pi­to­vaa­ti­muk­sen nou­dat­ta­mat­to­muus. Nyt pi­tää vih­doin­kin pa­laut­taa koi­ra­ve­ro. Saa­daan ro­ti tä­hän me­noon ja sii­nä si­vus­sa val­von­ta kun­toon. LUONNONYSTÄVÄ AMet­ro­leh­des­sä oli jut­tua es­ka­reis­ta jot­ka käyt­täy­ty­vät huo­nos­ti. näi­tä löy­tyy muu­al­ta­kin. Olen toi­mi­nut avus­ta­ja­na ja kier­tä­vä­nä hoi­ta­ja­na eri päi­vä­ko­deis­sa ja kou­luil­la. me­no on kuin vil­lis­sä­län­nes­sä. opet ja hoi­ta­jat ei puu­tu mi­ten­kään häi­riö­käyt­täy­ty­mi­seen

lap­set osa­syy­nä IL­MAN KURIA on kuin myös KASVANEET pel­los­sa ko­to­kas­va­tus­kin. JÄÄHYLLE kas­va­nei­ta. ARou­vaT/ vam­hem­mis­ta Ei­kö­hän ole us­kon­ope­tuk- enem­mis­tö sen taa ke­tään. kan­nal­la. Voi Se ken­ties tus­kin va­hin­goit- opet­taa kun­non ih­mi­sek­si. EI PAHASTA AVau­van na' ikiai­kai­nen ka­pa­loin­ti ta­pa syn­ny­tys­lai­tok- ' rau­hoit­ta­ja­sis­sa opis­to ja H:gis­sä), ko­to­na!' seis­kyt­lu­vul­la Kät­tä­ril­lä'( Kä­ti­lö- ' kää­rön' vie­mi­sik­si. sai Jos­sain­vai­hees­sa kai­na­loon­sa ko­tiin oli pois tä­nä­päi­vä­nä ' muo­dis­ta,'kun­nes toi ka­pa­loin­nin ' jo­ku' hy­vät puo­let jaet­ta­vak­si neu­vo­loi­den tarv äi­deil­le! tie­toi­suu­teen JOS­KUS VANHAT PUSSILLINEN NEUVOT UUSIA PARENPIA, KUIN AE­rin­omais­ta lua Ki­ven­lah­den ja ys­tä­väl­lis­tä ter­veys­a­se­mal­la. pal­veSain sil­mä­vai­vaa­ni. no­peas­ti lä­het­teen KII­TOS ja apua AMu­ka­va Es­poo­lai­nen­kin huo­ma­ta tot­tuu mi­ten met­roon si­tä vaik­ka työ­mat­ka Hel­sin­kiin pi­te­ni­kin 18 mi­nuut­tia. Metro on siis­ti ja no­pea, hii­li­ja­lan­jäl­ki­kin pie­nem­pi jo­ten ei enää nu­ris­ta. METRO ON YES! ANyt on otet­ta­va NHL:stä maa­il­man pa­ras maa­li­vah­ti jo­ka tor­juu so­ten si­tä ei saa pääs­tää maa­liin. NIMETÖN A4 ja puo­li­vuot­ta psy­kiat­ri­ses­sa hoi­to­hel­ve­tis­sa! On­ni­tel­kaa ! OLEN HENGISSÄ! AJu­ma­laa ei pää­se pa­koon, pait­si kiel­tä­mäl­lä Hä­net. Sil­loin­kin vain pet­tää it­se­ään, sil­lä ei Hän mi­hin­kään ka­toa. Mut­ta mik­si pe­lä­tä Hän­tä? Mik­si ei sen si­jaan voi­si tu­tus­tua Hä­neen, Hä­neen, jo­ka on kui­ten­kin mei­dän jo­kai­sen oma Isä ja ku­va. Saa rau­han, kun ei tar­vit­se enää pae­ta omaa it­se­ään. JLA AHaart­ma­nin päi­vys­tys lau­an­tai­na 7.4. Iso kii­tos no­peas­ta ja ys­tä­väl­li­ses­tä hoi­vas­ta. MUSTAT VARPAAT ASi­pi­lä ei ai­dos­ti kes­ki­ty eriar­voi­suu­den vä­hen­tä­mi­seen kos­ka ei myön­nä et­tä töis­sä ole­van so­peu­tu­mi­se­lä­ke on täyt­tä ah­neut­ta jo­ten ei­kö­hän ää­nes­te­tä oi­kein en­si­vuon­na. NIMETÖN AVai the inglis piipl spiik atö vei äs thei spiik? Thäts­vai foor as it is not ii­si tu löön this läng­vits. EEROO AMah­toi ter­ro­ris­tie­päil­ty Ab­der­rah­man Boua­na­ne tun­tea it­sen­sä suu­rek­si täh­dek­si me­dian sa­la­ma­va­lo­jen lois­tees­sa oi­keu­des­sa. Hän näyt­ti tyy­ty­väi­sel­tä ja nau­res­ke­li. Mik­si täl­läi­nen an­sait­se­ma­ton huo­mio? IHMETTELEN

AEi ole ih­me et­tä 1918 pa­pis­to oli val­kois­ten puo­lel­la. Jos pu­nai­set oli­si­vat voit­ta­neet, niin kir­kol­le oli­si voi­nut käy­dä sa­moin kun Sta­li­nin ve­nä­jäl­lä. JKK

AHal­li­tus hei! Yli 60-set yli kym­me­nen vuot­ta luot­to­tie­dot me­net­tä­neet ovat käs­si­neet tar­peek­si ja hei­dät pi­täi­si pääs­tää pan­nas­ta.15 v. On lii­kaa. Mur­han teh­nyt pää­see suo­mes­sa vä­hem­mäl­lä. Yli 60-sten pi­täi­si pääs­tä yh­teis­kun­taan ovat­han he jo kui­ten­kin suu­rin osa teh­neet ko­vas­ti töi­tä ja la­ma tai muu vie­nyt vel­kaan­tu­maan.he kaik­ki an­sait­se­vat pääs­tä pan­nas-

ta.jos har­ki­taan jo­tain vas­taa­vaa nuo­ril­le niin en­sin yli 60-set. Heil­lä on sii­hen oi­keus jos kel­lä.ja yh­teis­kun­nal­le hal­vem­mak­si ja näil­le ih­mi­sil­le hel­pom­mak­si pääs­tä mm.töi­hin. Vaik­kei or­po si­tä ha­lua­kaan.ha­nen mie­les­tään nä­mä ih­mi­set jou­ta­vat hau­taan jos kat­soo mi­tä or­po ja hal­li­tus on teh­nyt. TÄMÄKÖ ON TASA-ARVOA? ANo­peus­ra­joi­tus. Ko­koo­mus eh­dot­taa au­ton eteen pu­nais­ta lip­pua hei­lut­ta­vaa juok­si­jaa. ALLU ASuo­men syn­ty ja kuo­hu­va Eu­roop­pa - hae kir­jas­tos­ta ja lue. Mah­ta­va ku­vaus Eu­roo­pan his­to­rias­ta ja meis­tä! NIMETÖN AMe em­me pyy­tä­neet kun­taa­lal­la lo­ma­ra­ho­jen pois­toa vaan ne vei meil­tä sa­tu-se­tä liit­to kat­so­kaa esim.lää­kä­rin so­peu­tu­mis elä­ket­tä. NIMETÖN AC­hi­sun bii­si Koh­ta­lon oma ker­too it­se asias­sa poi­ka­fren­din ki­dut­ta­mi­ses­ta. Jos jo­ku mies te­kis tän bii­sin, niin sii­tä nousi­si mie­le­tön ha­loo! Miks täl­lais­ta sal­li­taan nai­sil­le? K-TALO ASak­ko­ja koi­ran­jä­tök­sis­tä? Maa­pe­rä on ko­ko­naan jä­tet­tä, tur­ha ma­ris­ta eläin­ten p*sta. Koi­rien-ja han­hien jä­tök­set liu­ke­nee sa­tees­sa. Muo­vis­sa ei. P*an pus­sit­ta­mi­ses­ta pi­täi­si sa­kot­taa. EN PAKKAA KAKKAA

ATää suo­ma­lai­nen de­mok­ra­tia toi­mii ...ou­dos­ti. Me ää­nes­täm­me erin­omai­suut­taan mai­nos­ta­via po­li­tiik­ko­ja, jot­ka va­li­tuk­si tul­tu­aan unoh­ta­vat lu­pauk­sen­sa va­li­tuk­si tul­tu­aan ja läh­te­vät 'omil­le teil­leen'. Me ää­nes­tä­jät saam­me juos­ta hei­dän pe­räs­sään ru­koi­le­mas­sa: Äl­kää ra­ken­ta­ko kaik­kia kau­nii­ta mai­se­mia täy­teen. Jät­tä­kää edes jo­tain ava­ria paik­ko­ja, maa­pal­lon al­ku­pe­räi­siä koh­tia jäl­jel­le näh­tä­väk­si. Maa­pal­lol­la (Suo­mes­sa­kin)ei jää mi­tään ti­laa al­ku­pe­räi­sel­le luon­nol­le ja eläi­mil­le, joil­la on yh­tä suu­ri oi­keus kaik­keen maa­pal­lon an­ti­miin. Ah­tau­des­sa ei kas­va kes­ki­näi­nen yh­tei­sym­mär­rys ja hy­vä tah­to, vaan ah­tau­des­sa kas­vaa kär­si­mät­tö­myys, yhä ko­ve­ne­va kil­pai­lu ...su­vait­se­mat­to­muus. IHMISKUNNAN/ PÄÄTTÄJIEN ON AI­KA PANOSTAA LAATUUN EI MÄÄRÄÄN/ PALJOUTEEN AEe­roo: kun ihminen tu­lee us­koon, niin Ju­ma­lan Py­hä hen­ki hä­nes­sä al­kaa vai­kut­taa niin, et­tä hän ei enää ha­lua teh­dä si­tä, mi­tä Ju­ma­la­kaan ei ha­luai­si hä­nen te­ke­vän. Ju­ma­la ot­taa näin pa­han taa­kan hä­nen pääl­tä pois ja sik­si hä­nes­sä al­kaa kas­vaa ai­to ilo ja rau­ha ja myös ha­lu al­kaa teh­dä hy­vää toi­sil­le. On kuin Ju­ma­la it­se al­kai­si toi­mia hä­nen kä­sien­sä kaut­ta maa­il­mas­sa. JC AKau­pun­ki­pyö­rien te­li­neet on si­joi­tet­tu useim­mi­ten jal­ka­käy­tä­vi­le, mut­ta niil­lä ei ole sil­ti oi­keut­ta ajaa kuin ajo­tiel­lä tai pyö­rä­tiel­lä. AJOTIELLE! AOp­pi­vat­ko ih­mi­set kos­kaan sel­lais­ta asi­aa, et­tä kir­joi­tet­taes­sa kon­so­nant­ti ei kah­den­nu? Vää­rin on kat­sop­pa, kuu­leh­han jne. Pi­tää ol­la kat­so­pa, kuu­le­han. NIMETÖN

AMum­mo: ke­ho on elä­vän, ruu­mis se­kä elä­vän et­tä kuol­leen (ruu­miil­li­nen työ, ko­mea ruu­miin­ra­ken­ne ym), kal­mo vain kuol­leen. VAKIO

AO­pis­ke­li­joil­le ei enää kel­paa so­lua­sun­not. Asun­not­to­mil­le nii­tä ei an­ne­ta, vaan pu­re­taan pois ja uut­ta ti­lal­le. Vih­reä luon­to te­ko. Pi­tää­kö sa­non­ta 'Pa­rem­pi maas­sa kuin ju­ma­lat­to­man suus­sa' paik­kan­sa. Maa­il­ma on nuor­ten muil­la ei näy­tä ole­van mi­tään arvoa. IHMISARVO

AMä olen sa­maa miel­tä si­nun kans­sa jo­ka kir­joit­ti ni­mi­mer­kil­lä. Koi­ra­no­mis­ta­jat lu­ke­kaa jär­jes­tää. la­kia. Meil­lä tääl­lä mal­min­kar­ta­nos­sa on koi­ran ka­so­ja jo­ka kah­den­kym­me­nen sen­tin vä­lein. Sa­noin yh­del­le koi­ran ul­koi­lut­ta­jal­le et­tä voi­sit­ko ke­rä­tä lä­jän pois. Niin vas­taus oliet­tä pus­sit jäi ko­tiin, sii­nä­hän on ai­na­kin yk­si hy­vä se­li­tys asi­aan. Sa­ko­te­taan­han ih­mi­siä­kin kun virt­saa pusik­koon tai kai­voon. EI MUUTA KUIN RIKESAKKOA VAAN AVai nak­ki­syö­tit? En­täs sii­voa­mat­to­mat koi­ran ri­pu­lit kes­kel­lä ka­tua? To­rios­ta­jal­ta vies­ti 'kä­vin kul­mil­la' ei­kä saa­pu­nut­kaan. Ra­hat ih­mi­sil­le ei­kä koi­ril­le! VIC AVR va­rik­koa­lue oli­si pi­tä­nyt vuok­ra­ta Bau­hausil­le niin val­tio oli­si saa­nut hy­vät vuok­ra­tu­lot.N äil­ta tai­tei­li­jol­ta ja vant­tuun­ku­to­jil­ta ei vuok­ra­tu­lo­ja ker­ry. ÄLYTÖN PÄÄ­TÖS

AO­len usein­kin miet­ti­nyt, min­kä­lai­nen on puo­lus­tus­asia­na­ja­jien oma mo­raa­li. He te­ke­vät kaik­ken­sa, jot­ta nä­mä va­ka­viin­kin ri­kok­siin syyl­lis­ty­neet sai­si­vat mah­dol­li­sim­man pie­nen tuo­mion, tai jo­pa va­pau­tet­tai­siin ko­ko­naan. Mah­ta­vat ol­la yl­pei­tä it­ses­tään puo­lus­taes­saan jo­ta­kin lap­sen­rais­kaa­jaa tai mur­haa­jaa. TODELLA HALVEKSUTTAVAA

AIn­hot­taa tuo ni­mi­merk­kien mat­ki­mi­nen. Olen jo ker­ran vaih­ta­nut ni­mi­merk­kiä­ni, mut­ta api­noin­ti jat­kuu. Ym­mär­rän ni­met­tö­miä. Tai­dan lo­pet­taa teks­ta­rit. ELÄKELÄINEN69V. AKä­väi­sin Ta­pio­las­sa!? Nä­ky oli su­rul­li­nen. Jos ne Ta­pio­lan en­ti­sen puu­tar­ha­kau­pun­gin osan suun­ni­te­li­jat/ra­ken­ta­jat pää­si­si­vät kat­so­maan ny­kyis­tä Ta­pio­laa, he häm­mäs­tyi­si­vät, jär­kyt­tyi­si­vät pe­rin­poh­jin. Il­mei­ses­ti ta­pio­las­ta ke­hi­te­tään ih­mis­pal­jou­den/ah­tau­den/vä­syt­tä­vä sump­pu. - ??? -

A10.4. He­sa­ris­sa: vä­ki­val­taa päi­vä­ko­dis­sa. Ei voi ol­la tot­ta! Päi­vä­ko­dis­sa on yli­opis­to­kou­lu­te­tut opet­ta­jat. Mei­dän äi­ti oli ison per­heen kou­lut­ta­ma­ton ko­tiäi­ti, jo­ka hoi­ti lap­set ko­to­na. Kou­lus­ta opet­ta­ja vies­tit­ti, et­tä lap­set ovat so­si­aa­li­sia ja rau­hal­li­sia. E. N.

Uu­ti­sen mu­kaan Suo­mes­sa on A 200 000 re­kis­te­röi­mä­tön­tä koi­raa. Hä­mä­riä pen­tu­teh­tai­ta pal­jas­tuu ta­sai­seen tah­tiin. Maa­il­man väes­tö­rä­jäh­dys huo­mioi­den pen­tu­teh­tai­lu pi­tää kes­kit­tää li­han­tuo­tan­toon. Onhan se lail­li­nen ja var­ma tu­lon­läh­de! LIHANSYÖJÄ

On se ih­meel­lis­tä et­tä sa­mat A hyy­piöt jot­ka käs­kyt­tä­vät Tyr­väis­tä ja kump­pa­nei­ta va­hin­goit­ta­maan vas­tus­ta­jia al­ka­vat it­keä ja sor­vaa­maan va­li­tuk­sia kun jo­ku tak­kaa HIFK ikäi­siä. IHMETTELEVÄ Si­pi­lä & Or­po -poi­ka ei­vät läm­peA ne in­dek­si­jää­dy­tys­ten pur­ka­mi­sel-

le. Voi Suo­mi - par­kaa , voi köy­hiä. Mut­ta yks jut­tu, mi­kä heil­le käy; maa­ta­lous­tuet ovat py­hiä, nii­hin ei puu­tu­ta. RIKKAAT RIKASTUVAT, KÖYHÄT KÖYHTYVÄT

Me­dioi­hin on tul­lut teks­ti 'VasA tuul­lis­ta jour­na­lis­mia.' Mil­loin se sit­ten al­kaa? NIMETÖN

Enää rei­lu vuo­si,niin pääs­tään A eroon tuos­ta ...ska hal­li­tuk­ses­ta. Sit­ten lop­puu si­pi­löin­ti ja va­tu­loin­ti. KIPPIS SIL­LE

Yö­pak­ka­set ovat luu­ta­vas­ti moA nien au­toi­li­joi­den te­ko­py­hä se­li­tys mik­si nas­tal­lis­ten tal­vi­ren­kai­den käyt­töä jat­ke­taan täy­sin tur­haan pit­käl­le ke­vää­seen vaik­ka tiet ovat täy­sin kui­via ai­na­kin pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. On­ko­han mo­nel­ta unoh­tu­nut et­tä jää­tä var­ten tar­vi­taan kak­si asi­aa? Vet­tä ja pak­kas­ta. Eli ri­ko­taan vaan pal­jas tien­pin­ta pö­lyk­si. Niil­tä jot­ka vet­kut­ta­vat nas­ta­ren­kai­den pois­vaih­toa tur­haan jou­tai­si ot­ta­maan se au­ton si­sä­ti­lan rai­ti­sil­ma­suo­da­tin pois, niin sai­si­vat it­se ve­tää keuh­kon­sa täy­teen si­tä hie­noa ki­vi ja bi­tu­mi eli ka­tu­pö­lyä. Tör­ke­ää et­tä ja­lan­kul­ki­joi­ta ja pyö­räi­li­jöi­tä ran­gais­taan täs­tä au­toi­li­joi­den hä­tä­var­je­lun lii­oit­te­lus­ta. NIMETÖN

Tee­mu: En mi­nä­kään ai­na pi­dä A Ra­dioSuo­mes­ta sil­ti se mel­kein ai­na au­ki. TURKULAINEN, EI MISSI

En­tä­pä jos Män­ty­har­jun ju­na­turA ma oli­kin tar­koi­tuk­sel­la jär­jes­tet­ty? Miet­ti­kää­pä si­tä. NIMETÖN

Ra­dio Suo­mi. Et­te­kö löy­dä mui­ta A lau­la­jia kuin näi­tä pii­pit­tä­jiä,ho­not­ta­jia,ne­nään­sä lau­la­jia. Sa­moin nais­toi­mit­ta­jan­ne ai­kuis­tu­kaa.Pois tur­ha lä­ti­nä. Ta­so las­kee jat­ku­vas­ti. KAN­SAN ÄÄNI

JKK: Kyl­lä­hän se juu­ta­lai­suus A tai­taa ol­la se van­hin us­kon­to. Van­han tes­ta­men­tin mu­kaan sen ta­ri­na al­kaa jo en­nen luo­mis­ta. It­se asias­sa kris­ti­nus­ko­han on re­for­moi­tua juu­ta­lai­suut­ta: ajan­las­kun alus­sa niis­tä juu­ta­lai­sis­ta tu­li kris­tit­ty­jä, jot­ka al­koi­vat us­koa mes­si­aa­seen (krei­kak­si kris­tus); hei­tä alet­tiin kut­sua kris­tusus­ko­vik­si. Lu­pauk­sen­sa mu­kaan kris­tus sit­ten muut­ti mo­net lait ja ase­tuk­set ja kris­ti­nus­ko al­koi erot­tua juu­ta­lai­suu­des­ta. JKR

Koi­rien omis­ta­jat. Lu­ke­kaa kenA nel­lii­ton si­vuil­ta koi­rien ka­kat­ta­mi­ses­ta. NIMETÖN

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.