MOBIILIFORTNITE ON VAISU

Näyt­te­li­jä John Kra­sins­kin oh­jaa­mas­sa kau­hu­lef­fas­sa pe­lä­tään ää­niä.

HS Metro - - FRONT PAGE - HILJAINEN PAIK­KA kau­hu EEEE

Juu­ri kun eh­dit­tiin huo­les­tua kau­hue­lo­ku­van la­ji­tyy­pin alen­nus­ti­las­ta, siis vai­pu­mi­ses­ta päät­tö­män lah­taa­mi­seen apa­ti­aan, tu­lee on­nek­si tä­mä. Yk­sin­ker­tai­suu­des­saan kek­se­liäs ja ai­dos­ti sel­kä­pii­tä kar­mi­va tril­le­ri, jo­ka ei aliar­vioi kat­so­jaa.

Oh­jaa­ja John Krasinski tun­ne­taan pa­rem­min mo­nis­ta koi­tok­sis­ta kun­nial­la sel­vin­nee­nä näyt­te­li­jä­nä. Tä­mä ta­ri­na hen­ken­sä uhal­la hil­jai­suu­teen pa­ko­te­tus­ta ydin­per­hees­tä tuo­kin mie­leen Kra­sins­kin lä­pi­mur­to­roo­lin tv:n Kont­to­ri-sar­jan Jim Hal­per­ti­na. Hän­hän oli se työ­pai­kan hiljainen tark­kai­li­ja, jo­ka lausui sar­kas­ti­sia kom­ment­te­ja – lä­hin­nä it­sel­leen.

Mut­ta nyt on va­ka­vat pai­kat. Pla­neet­tam­me ovat val­lan­neet ih­mis­li­hal­le per­sot so­keat oliot, jot­ka saa­lis­ta­vat pel­kän ää­nen pe­rus­teel­la. Van­has­sa maa­lais­ta­los­sa asu­vien Eve­ly­nin (Emi­ly Blunt) ja Leen (Krasinski) per­he on tois­tai­sek­si sel­vin­nyt, mut­ta se on edel­lyt­tä­nyt jat­ku­vaa va­ro­vai­suut­ta ja tark­kaan suun­ni­tel­tua päi­vä­oh­jel­maa. Toi­sen lap­sen (Mil­licent Sim­mons) kuu­lo­vam­man vuok­si ko­ko per­he osaa li­säk­si kom­mu­ni­koi­da viit­to­ma­kie­lel­lä.

Kra­sins­kin idea toi­mii. Hän myös osaa ot­taa sii­tä kaiken ir­ti sor­tu­mat­ta yli­lyön­tei­hin. Kai­ken­lai­sen ää­nen vält­tä­mi­nen on mah­do­ton­ta, sil­lä po­lul­la ok­sa voi ra­sah­taa jal­ko­jen al­la tai lap­sen le­lu saat­taa yl­lät­täen pii­pa­ta. Va­hin­ko­ja ta­pah­tuu vä­lit­tö­mäs­tä hen­gen­vaa­ras­ta huo­li­mat­ta. Kaiken kuk­ku­rak­si Eve­lyn tu­lee ras­kaak­si, mi­kä tie­tää ko­ko per­heel­le run­saas­ti li­sää huol­ta. Van­hem­mat ha­lua­vat pi­tää lap­sen, mut­ta on­ko hal­lit­se­mat­to­mas­ti it­ke­vän vau­van kans­sa elä­mi­nen var­ma kuo­le­man­tuo­mio ko­ko per­heel­le?

Blunt ja Krasinski ovat avio­pa­ri myös to­sie­lä­mäs­sä – ja heil­lä on kak­si las­ta. Oli­si­pa kiin­toi­saa tie­tää, mis­tä per­he-elä­män sat­tu­muk­ses­ta elokuva on saa­nut ins­pi­raa­tion­sa.

JONNY COURNOYER

Viit­to­ma­kie­li on tyt­tä­ren ja isän sa­lai­sen ase so­kei­ta olioi­ta vas­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.