Sa­lat jul­ki

HS Metro - - NEWS - TARJA HEINIVAHO metro.lu­ki­jat@hs.fi

Vaik­ka so­men se­nio­rim­pi kan­sa on­kin ni­mi- ja kis­sa­tes­te­jä teh­des­sään eh­kä luo­vut­ta­nut omia ja mui­den tie­to­ja Camb­rid­ge Ana­ly­tical­le, yh­des­tä asias­ta he voi­vat ol­la tyy­ty­väi­siä: hei­dän nuo­ruu­des­saan ei ol­lut äly­pu­he­li­mia, ei you­tu­be­ja, ei di­gi-mi­tään.

Ko­vin kii­tol­li­sia sis­ko­ni ja serk­ku­jem­me kans­sa olem­me sii­tä. 70-lu­vun tek­no­lo­gian an­sios­ta tä­män isol­la esiin­ty­mis­vie­til­lä ja no­lol­la huu­mo­ril­la va­rus­te­tun serk­ku­par­ven hen­gen­tuo­tok­sis­ta pää­si naut­ti­maan vain lä­hi­su­ku, ei­kä tal­len­tei­ta ole, yh­tä ää­ni­ka­set­tia lu­kuun ot­ta­mat­ta, säi­ly­nyt.

Yh­tä hel­pot­ta­vaa oli ai­ka­naan ta­ju­ta, et­tä vaik­ka Tam­pe­reen yli­opis­to on ar­kis­toi­nut verk­koon pro gra­du -tut­kiel­mat, vuon­na -90 val­mis­tu­neis­ta löy­tyy vain ot­sik­ko. Mi­nä ja tie­de­maa­il­ma kii­täm­me.

Kes­ki-ikäis­ten ei siis tar­vit­se ol­la huo­lis­saan verk­koon vuo­ta­vas­ta di­gi­taa­li­ses­ta var­hais­his­to­rias­taan, kos­ka sel­lais­ta ei juu­ri ole.

”Mi­nä ja tie­de­maa­il­ma kii­täm­me.”

Vai on­ko? Hel­sin­gin Sa­no­mat lan­see­ra­si jo­ku­nen ai­ka sit­ten mai­nion Ai­ka­ko­ne­pal­ve­lun­sa, jos­sa voi se­lail­la pa­pe­ri­leh­tiä vuo­sil­ta 1889–1997. Ei­kä uu­ti­sia tar­vit­se et­siä vain päi­vä­mää­rän mu­kaan, sin­ne voi syöt­tää myös ha­kusa­nan. Ja mi­tä siel­tä pal­jas­tuu­kaan.

Mi­kä on tuo pie­neh­kö sa­ha­lai­tos ”omal­la pals­tal­la, hy­vän uit­to­väy­län var­rel­la”, jo­ta Tam­pe­reel­la asu­nut iso­vaa­ri­ni kau­pit­te­li vuon­na 1925? Vuot­ta myö­hem­min se­kä isoi­sä­ni et­tä iso­äi­ti­ni ni­mi­tet­tiin pai­kal­li­sen kan­sal­li­sen edis­tys­seu­ran joh­to­kun­taan – siel­lä­kö nuo­ri­pa­ri tu­tus­tui? (Vuon­na 1929 vie­tet­tiin jo kih­la­jai­sia, sii­tä­kin löy­tyy uu­ti­nen.) Sai­ko­han tä­ti­ni kau­pak­si kas­vat­ta­man­sa pen­nun, jos­ta il­moit­ti lo­ka­kuus­sa -58? Ja äi­ti­ni oli näem­mä lu­paa­va te­li­ne­voi­mis­te­li­ja jo 14-vuo­ti­aa­na.

It­se kun en ole ur­heil­lut, tans­si­nut en­kä soit­ta­nut, oma di­gi­taa­li­nen var­hais­his­to­ria­ni py­syy yhä sa­las­sa. Pait­si jos jäl­ki­pol­vi jos­kus kek­sii muut­taa di­gi­muo­toon sen erään ää­ni­ka­se­tin. Sii­nä­pä kau­hus­ke­naa­rio.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.