Mo­ti­vus sul­kee Kam­pin ja Töö­lön kun­to­sa­lin­sa

Ta­lous­vai­keuk­sis­sa ole­va pe­rin­tei­käs kun­to­sa­li jat­kaa vie­lä kah­des­sa osoit­tees­sa Hel­sin­gis­sä.

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin pit­käi­käi­sim­piin kuu­lu­via Mo­ti­vus-kun­to­sa­le­ja pyö­rit­tä­vä Kun­to­kump­pa­nit oy on va­ka­vis­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa. Maa­lis­kuus­sa kun­to­sa­liy­ri­tys pää­tyi vel­ka­sa­nee­rauk­seen.

Tap­pio­kier­teen­sä kat­kai­se­mi­sek­si yri­tys on nyt sul­ke­mas­sa kak­si nel­jäs­tä Hel­sin­gis­sä toi­mi­vas­ta kun­to­sa­lis­taan.

Suo­si­tuin ja sa­mal­la vuok­ra­kus­tan­nuk­sil­taan kal­lein Mo­ti­vus Cen­ter Kam­pis­sa se­kä lii­an hil­jai­sek­si osoit­tau­tu­nut Ad­lon Töö­lös­sä sul­keu­tu­vat huh­ti­kuun lo­pus­sa.

Kun­to­kump­pa­nit jät­ti yri­tys­tie­to­ja yl­lä­pi­tä­vän Asia­kas­tie­don mu­kaan tam­mi­kuus­sa ha­ke­muk­sen vel­ka­sa­nee­rauk­ses­ta. Yri­tyk- sen lii­ke­vaih­to on vuo­sien 2013–2016 ai­ka­na pu­don­nut ta­sais­ta vauh­tia vii­des­tä mil­joo­nas­ta eu­ros­ta nel­jään mil­joo­naan.

Yri­tyk­ses­sä on juu­ri käy­ty yt­neu­vot­te­lut. Nii­den jäl­keen yh­teen­sä 13 työn­te­ki­jää ir­ti­sa­not­tiin, lo­mau­tet­tiin tai jat­kaa osaa­ikai­se­na. Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jyr­ki Kank­ku­nen vah­vis­taa tie­don vel­ka­sa­nee­rauk­ses­ta mut­ta ei ha­lua kes­kus­tel­la vel­ko­jen mää­räs­tä.

”Kil­pai­li­joil­la on ol­lut pa­rem­pi bis­nes­ne­nä eli heil­lä jo­kai­nen asia­kas mak­saa kuu­kausi­mak­sun, kä­vi sa­lil­la tai ei. Meil­lä ei ole pak­ko­jä­se­nyyk­siä.”

Ruo­ho­lah­den ohel­la myös Stock­man­nil­la ole­va Mo­ti­vus jat­kaa toi­min­taan­sa.

Kam­pis­sa ja Töö­lös­sä käy­neet kun­toi­li­jat voi­vat siir­tyä nii­hin.

Töö­lön Mo­ti­vus si­jait­see Ru­ne­ber­gin­ka­dul­la. (Lu­ki­jan ku­va)

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.