Trump: Is­ku Syy­ri­aan voi ta­pah­tua pian tai ei

Ve­nä­jä val­mis­tau­tui Yh­dys­val­to­jen joh­ta­miin mah­dol­li­siin is­kui­hin ve­tä­mäl­lä lai­vas­ton­sa tur­vaan Syy­rias­ta.

HS Metro - - UUTISET -

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Do­nald Trump oi­koi tors­tai­na ai­em­paa vies­ti­ään, jos­sa hän oli ker­to­nut ai­ko­van­sa is­keä Syy­ri­aan oh­juk­sil­la.

”En kos­kaan sa­no­nut, mil­loin hyök­käys Syy­ri­aan ta­pah­tui­si. Se voi ta­pah­tua pian tai ei lain­kaan pian! Jo­ka ta­pauk­ses­sa Yh­dys­val­lat on teh­nyt hal­lin­to­ni alai­suu­des­sa lois­to­työ­tä Isi­sin hää­tä­mi­sek­si alu­eel­ta. Mis­sä vii­pyy ’Kii­tos, Ame­rik­ka’?” Trump kir­joit­ti Twit­te­ris­sä tors­tai­na.

Kes­ki­viik­ko­na Trump oli an­ta­nut ym­mär­tää is­ke­vän­sä Syy­rian hal­lin­toa vas­taan hy­vin pian.

”Ve­nä­jä van­noo am­pu­van­sa alas kaik­ki Syy­ri­aan lau­kais­ta­vat oh­juk­set. Val­mis­tau­tu­kaa, Ve­nä­jä, sil­lä ne ovat tu­los­sa ja ne ovat hie­no­ja ja uusia ja ”älyk­käi­tä!” Tei­dän ei pi­täi­si toi­mia yh­des­sä kaa­su­tap­pa­jae­läi­men kans­sa. Hän tap­paa kan­saan­sa ja naut­tii sii­tä!” Trump kir­joit­ti Twit­te­ris­sä tar­koit­taen Syy­rian pre­si­dent­tiä Bas­har al-As­sa­dia.

Trum­pin vies­ti oli vas­taus Ve­nä­jäl­le, jon­ka edus­ta­jat sa­noi­vat tiis­tai­na, et­tä Ve­nä­jä am­puu alas Syy­ri­aan tun­keu­tu­vat oh­juk­set ja is­kee myös nii­den lau­kai­sua­lus­toi­hin, mi­kä­li is­kut ai­heut­ta­vat vaa­raa ve­nä­läis­so­ti­lail­le.

Ve­nä­jä näyt­ti tors­tai­na jo val­mis­tau­tu­van Yh­dys­val­to­jen joh­ta­miin mah­dol­li­siin is­kui­hin ve­tä­mäl­lä lai­vas­ton­sa tur­vaan Tar­tusin lai­vas­to­tu­ki­koh­das­ta Syy­rias­sa. Asias­ta ker­toi Ve­nä­jän par­la­men­tin ala­huo­neen eli duu­man puo­lus­tus­ko­mi­tean pu­heen­joh­ta­ja Vla­di­mir Sha­ma­nov uu­tis­toi­mis­to­jen mu­kaan.

Aluk­set ovat läh­te­neet tu­ki­koh­das­ta oman tur­val­li­suu­ten­sa vuok­si, to­te­si Sha­ma­nov. Hä­nen mu­kaan­sa ky­se on nor­maa­lis­ta käy­tän­nös­tä uh­ka­ti­lan­teis­sa.

Aiem­min Yh­dys­val­lat on va­roit­ta­nut Ve­nä­jää en­nen te­ke­mi­ään oh­jusis­ku­ja Syy­rias­sa.

Rans­kan pre­si­dent­ti Em­ma­nuel Mac­ron puo­les­taan sa­noi, et­tä Rans­kal­la on to­dis­tei­ta al-As­sa­din hal­lin­non käyt­tä­mis­tä ke­mial­li­sis­ta aseis­ta.

”Meil­lä on to­dis­tei­ta sii­tä, et­tä vii­me vii­kol­la käy­tet­tiin ke­mial­li­sia asei­ta, ku­ten kloo­ria, ja et­tä nii­den käy­tös­tä vas­ta­si Bas­har al-As­sa­din hal­lin­to”, Mac­ron sa­noi rans­ka­lai­sen te­le­vi­sio­ka­na­van haas­tat­te­lus­sa. Hän ei tar­ken­ta­nut, mi­tä to­dis­teet ovat.

Sa­maan ai­kaan Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel pi­ti sel­vä­nä si­tä, et­tei Syyria ole lu­pauk­sis­taan huo­li­mat­ta tu­hon­nut kaik­kia ke­mial­lis­ten asei­den va­ras­to­jaan.

”On il­mi­sel­vää, et­tei [ke­mial­li­sia] asei­ta tu­hot­tu täy­sin”, Mer­kel sa­noi.

Ve­nä­jän ul­ko­mi­nis­te­riö tois­ti nä­ke­myk­sen­sä, jon­ka mu­kaan mi­tään näyt­töä ke­mial­lis­ten asei­den käy­tös­tä ei ole.

”En kos­kaan sa­no­nut, mil­loin hyök­käys Syy­ri­aan ta­pah­tui­si.” Do­nald Trump

JOHN MACDOUGALL / AFP

Rans­kan pre­si­dent­ti Em­ma­nuel Mac­ron, Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel ja Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Do­nald Trump kes­kus­te­li­vat G20-ko­kuk­ses­sa Ham­pu­ris­sa maa­lis­kuus­sa 2018.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.