AMAZON LOPETTI MYYNNIN

HS Metro - - UUTISET -

Verk­ko­kaup­pa­jät­ti Amazon il­moit­ti ve­tä­vän­sä lapsiseksinuket myyn­nis­tä laa­jan ar­vos­te­lu­ryö­pyn jäl­keen. Las­ten­suo­je­lu­jär­jes­tö­jen mu­kaan nu­ket ovat saat­ta­neet yl­lyt­tää hyök­käyk­siin lap­sia vas­taan. Asias­ta uu­ti­soi Reu­ters. Amazo­nin mu­kaan sil­lä oli si­vus­tol­laan myyn­nis­sä ul­ko­puo­li­sil­ta myy­jil­tä yli kym­me­nen eri lap­si­sek­si­nuk­kea. ”Kaik­kien mark­ki­na­paik­kam­me myy­jien on nou­da­tet­ta­va oh­jeis­tuk­siam­me tai pois­tam­me hei­dän ti­lin­sä. Ky­sees­sä ole­vat tuot­teet ei­vät ole enää myyn­nis­sä”, Amazon to­te­si lausun­nos­saan. Englan­nin lap­sia­siain­ko­mis­saa­ri An­ne Long­field vaa­tii Amazo­nil­ta se­li­tys­tä sil­le, mi­ten nu­ket oli­vat edes pää­ty­neet myyn­tiin yh­tiön si­vus­tol­le.

Amazo­nil­la oli myyn­nis­sä yli kym­me­nen lap­si­sek­si­nuk­kea.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.