Vau­va syn­tyi il­man van­hem­pia

HS Metro - - UUTISET -

Kii­nas­sa on syn­ty­nyt vau­va nel­jä vuot­ta sen jäl­keen, kun lap­sen isä ja äi­ti kuo­li­vat au­toon­net­to­muu­des­sa. Vas­ta­syn­ty­neen van­hem­mat kuo­li­vat jo 2013. En­nen on­net­to­muut­ta he oli­vat pa­kas­ta­neet al­kioi­ta, kos­ka toi­voi­vat saa­van­sa lap­sen kei­no­he­del­möi­tyk­sen avul­la.

On­net­to­muu­den jäl­keen vai­na­jien nel­jä van­hem­paa kä­vi­vät pit­kään oi­keut­ta saa­dak­seen al­kiois­ta lap­sen­lap­sen. Nyt syn­ty­nyt vau­va on poi­ka, jo­ka ke­hit­tyi si­jais­koh­dus­sa Lao­sis­sa.

Eri­koi­ses­ta syn­ty­mäs­tä uu­ti­soi The Bei­jing News. Sii­tä ker­too myös BBC News.

On­net­to­muu­den ai­kaan vau­van al­kio oli mui­den al­kioi­den kans­sa sy­vä­jää­dy­tet­ty­nä Nan­jin- gin kau­pun­gis­sa sai­raa­las­sa 196 as­teen pak­ka­ses­sa tan­kis­sa, jos­sa oli nes­te­mäis­tä typ­peä.

Kii­na­lais­leh­den mu­kaan en­nak­ko­ta­paus­ta ei ol­lut, mut­ta lo­pul­ta oi­keus päät­ti, et­tä nel­jä iso­van­hem­paa voi­vat pe­riä al­kiot. Hei­dän pi­ti kui­ten­kin to­dis­taa, et­tä jo­kin toi­nen sai­raa­la pi­täi­si al­kiois­ta huol­ta.

Lap­sen han­kin­ta vuok­ra­koh­dun avul­la on Kii­nas­sa kiel­let­ty. Sik­si iso­van­hem­pien pi­ti et­siä si­jais­syn­nyt­tä­jä Kii­nan ra­jo­jen ul­ko­puo­lel­ta.

Tu­le­vat iso­van­hem­mat ot­ti­vat yh­tey­den toi­mis­toon, jo­ka vä­lit­ti si­jais­syn­nyt­tä­jiä. He pää­tyi­vät lao­si­lai­sen nai­seen.

Ku­vas­sa kii­na­lai­sia vau­vo­ja Lanz­houn las­tenkli­ni­kal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.