Nos­tal­gis­ta haus­kan­pi­toa

Pik­ku G esit­tää edel­leen mie­luus­ti tei­ni­nä te­ke­mi­ään hit­ti­bii­se­jä.

HS Metro - - WKD -

”Täys­pit­kää le­vyä ei ole vie­lä lu­vas­sa.” Pik­ku G

On­nis­tu­neen pa­luun esiin­ty­mis­la­voil­le vii­me jou­lu­kuus­sa il­mes­ty­neen Sol­mus­sa-hit­ti­bii­sin avit­ta­ma­na teh­nyt Pik­ku G esiin­tyy huo­men­na lau­an­tai­na Ta­vas­tial­la. 2000-lu­vun al­ku­puo­lel­la, vain 15-vuo­ti­aa­na uran­sa aloit­ta­nut räp­pä­ri nousi suur­suo­sioon Rä­jäh­dys­vaa­ra- ja Suo­ra lä­he­tys -le­vyil­lään, joi­ta on myy­ty hui­mat 200 000 kap­pa­let­ta.

Nyt 31-vuo­tias Pik­ku G, oi­keal­ta ni­mel­tään Hen­ri Vä­hä­kai­nu on heit­tä­nyt jär­jes­tään lop­puun­myy­ty­jä klu­bi­keik­ko­ja, joil­la käy­vä ylei­sö ei koos­tu pel­käs­tään van­hois­ta fa­neis­ta.

”Jäin Hi­mok­sen kei­kan jäl­keen jut­te­le­maan ih­mis­ten kans­sa ja useam­pi sa­noi sen ol­leen hei­dän en­sim­mäi­nen Pik­ku G -li­ve­ko­ke­muk­sen­sa. Pai­kal­la oli po­ruk­kaa jo­ka oli löy­tä­nyt mut vas­ta Sol­mus­sa-bii­sin myö­tä. Tie­tys­ti suu­rin osa ylei­sös­tä on sil­ti si­tä jen­giä, jo­ka fa­nit­ti mua 15 vuot­ta sit­ten”, Vä­hä­kai­nu sa­noo.

Vä­hä­kai­nu myön­tää uu­den suo­sion ol­leen hä­nel­le it­sel­leen­kin yl­lä­tys, var­sin­kin kun kei­koil­le saa­pu­neet ih­mi­set ovat re­hel­li­siä fa­ne­ja, ei­vät­kä dig­gai­le Pik­ku G:tä vain iro­ni­ses­ti.

”Ei­hän mul­la ol­lut mi­tään odo­tuk­sia kun tä­tä alet­tiin teh­dä, liik­keel­le läh­det­tiin ai­van nol­la­pis­tees­tä. Musiik­kia ja keik­ko­ja teh­dään to­sis­saan, mut­tei ham­paat ir­ves­sä. En­nen kaik­kea tä­män on tar­koi­tus ol­la kai­kil­le haus­kaa.”

Uut­ta musiik­kia on tu­los­sa li­sää vie­lä ke­vään ai­ka­na, mut­ta li­ve­nä Vä­hä­kai­nu bän­dei­neen ei ole esit­tä­nyt mui­ta uusia bii­se­jä kuin Sol­mus­sa-hit­tiä. Van­hois­ta kap­pa­leis­ta useat tun­tu­vat hä­nel­le it­sel­leen edel­leen re­le­van- teil­ta, jo­ta on ede­saut­ta­nut nii­den so­vit­ta­mi­nen täy­sin uusik­si.

” Täys­pit­kää le­vyä ei ole ai­na­kaan vie­lä lu­vas­sa, mut­ta uusia bii­se­jä on tu­los­sa ny­kyt­ren­din mu­kai­ses­ti, yk­si ker­ral­laan Spo­ti­fy-jul­kai­sui­na. 15-vuo­ti­aan sil­min maa­il­ma on täy­sin eri­lai­nen kuin nyt kol­me­kymp­pi­se­nä, mut­ta sei­son edel­leen van­ho­jen bii­sien sa­no­man ta­ka­na. To­ki jot­kut niis­tä ovat mul­le­kin puh­das­ta nos­tal­gi­aa, mut­ta nyt esi­täm­me nii­tä bän­di­ver­sioik­si so­vi­tet­tui­na.”

Pik­ku G:n pa­luus­sa ei ole ky­se ra­has­ta, sil­lä Vä­hä­kai­nun vuo­des­ta 2011 as­ti pyö­rit­tä­mäl­lä AppGy­ver-fir­mal­la me­nee hy­vin. Musa­hom­mat ei­vät ole vain pelk­kä mu­ka­va har­ras­tus, mut­ta räp­pä­ri myön­tää fir­man­sa ole­van yk­kösprio­ri­teet­ti.

”Musiik­kia teh­dään sen vaa­ti­mal­la va­ka­vuu­del­la, mut­ta kas­vus­sa ole­va fir­ma py­syy yk­kös­jut­tu­na. Kyl­lä mun ka­len­te­ris­ta löy­tyy juu­ri ja juu­ri ai­kaa mo­lem­mil­le.”

Pik­ku G:tä on vuo­sien saa­tos­sa pyy­det­ty esiin­ty­mään vaik­ka min­ne, ja pa­luu­kei­kois­ta oli­si ai­koi­naan saa­nut to­den­nä­köi­ses­ti oi­kein mu­ka­vat palk­kiot. Jos co­me­back oli­si teh­ty aiem­min, niin se oli­si to­den­nä­köi­ses­ti vaa­ti­nut ar­tis­til­ta jon­kin sor­tin it­sen­sä hui­jaa­mis­ta.

”Ei tä­tä jut­tua voi­nut teh­dä pa­ko­te­tus­ti. Vie­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten hom­ma oli­si var­maan­kin ol­lut ai­van lii­an vä­ki­näis­tä.”

JUSSI HELTTUNEN

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.