NYT SEU­RA­TAAN LIITO-ORAVAA

HS Metro - - WKD -

Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö WWF on aloit­ta­nut net­ti­si­vuil­laan uusia li­ve­lä­he­tyk­siä luon­nos­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä osoit­tees­sa luon­to­li­ve.wwf.fi on toi­min­nas­sa vä­hin­tään yk­si ka­me­ra ym­pä­ri vuo­den. En­sim­mäi­set Luon­to­li­ves­sä näh­tä­vät la­jit ovat liito-ora­va ja met­sä­peu­ra. WWF sai in­noi­tuk­sen uu­den li­ve­si­vus­ton to­teu­tuk­seen Norp­pa­li­ven suur­suo­sios­ta. Pul­ler­von ja mui­den sai­maan­norp­pien köl­löt­te­lyä on kat­sot­tu kah­den vii­me ke­vään ai­ka­na yli 5 mil­joo­naa ker­taa. WWF:n mu­kaan Norppalive to­teu­te­taan tä­nä­kin ke­vää­nä. Se on osa isom­paa ko­ko­nai­suut­ta.

Liito-ora­va li­ve­ka­me­ran ku­vaa­mas­sa ko­los­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.