Ju­ha Ta­pio pa­ni hit­ti­bii­sin­sä uusik­si

HS Metro - - WKD -

Tus­kal­la ja työl­lä teh­dyn kap­pa­leen val­mis­tut­tua jul­kai­su­kun­toon ar­tis­ti on usein her­kis­sä tun­nel­mis­sa. Sil­loin täl­löin le­vyyh­tiön tuot­ta­jat saa­vat­kin bän­dil­tä vaa­ti­muk­sia kap­pa­leen muok­kaa­mi­ses­ta vie­lä stu­dion oven sul­keu­dut­tua. Har­va ar­tis­ti on kui­ten­kaan to­teut­ta­nut uh­kaus­taan. Ju­ha Ta­pio on.

Ky­se on hä­nen hit­ti­kap­pa­lees­taan Sy­dän jo­ta ra­kas­tan. Se teh­tiin no­peas­ti jul­kai­su­kun­toon ja lä­he­tet­tiin ra­dioi­hin ar­tis­tin Ku­ka nä­kee sut -al­bu­min en­sim­mäi­se­nä sink­ku­loh­kai­su­na.

Kaik­ki me­ni hy­vin. Kap­pa­le al- koi soi­da ra­diois­sa tii­viis­ti, ja si­tä la­dat­tiin Spo­ti­fys­ta­kin ah­ke­ras­ti.

Sit­ten ar­tis­ti it­se kuu­li kap­pa- leen au­to­ra­dios­ta. Ja pil­las­tui.

”Ju­ha ei saa­nut mie­len­rau­haa sen suh­teen vaan ha­lusi, et­tä se teh­dään uusik­si”, ar­tis­tia edus­ta­van Kai­ku-le­vy-yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Pek­ka Ruus­ka ker­too.

Ruus­ka jou­tui jo­pa tie­dus­te­le­maan mah­dol­li­suut­ta ve­tää kap­pa­le pois ra­diois­ta ja Spo­ti­fys­ta, mut­ta vä­hi­tel­len ar­tis­ti rau­hoit­tui. Kap­pa­lees­ta Ju­ha Ta­pio kui­ten­kin ha­lusi teh­dä al­bu­mil­le uu­den ver­sion. Uusik­si soi­tet­tiin ai­na­kin rum­mut ja bas­so, ja kap­pa­le myös mik­sat­tiin uu­del­leen.

”Ei äk­ki­näi­nen kuu­li­ja ero­ta muu­tos­ta lop­pu­tu­lok­ses­sa”, Ruus­ka va­kuut­taa.

Jo­ku saat­taa pi­tää ar­tis­tin her- moi­lua yli­rea­goin­ti­na, mut­ta ko­ke­nut Ruus­ka ei. Hä­nen mu­kaan­sa suu­rin ar­vo pro­jek­tis­sa oli tai­tei­li­jan mie­len­rau­han säi­lyt­tä­mi­nen.

Kuun­te­li­joi­ta hi­tin puut­teet ei­vät ole häi­rin­neet. Sy­dän jo­ta ra­kas­tan on soi­nut ra­diois­sa vuo­den ai­ka­na yli 4 000 ker­taa, mi­kä te­kee sii­tä yh­den vuo­den suo­si­tuim­mis­ta kap­pa­leis­ta. Myös ar­tis­ti pys­tyy jo elä­mään mo­lem­pien ver­sioi­den kans­sa.

”Rau­hoit­ti, kun sain teh­tyä sen toi­sen ver­sion”, Ju­ha Ta­pio sa­noo. Ku­ka nä­kee sut -al­bu­mi il­mes­tyy tä­nään.

Ju­ha Ta­pio ha­lusi teh­dä hi­tis­tään uu­den ver­sion.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.