Emi­ly Blunt näyt­te­lee mie­hen­sä elo­ku­vas­sa

Avio­mies John Kra­sins­kin suur­piir­tei­syys är­syt­tää brit­ti­näyt­te­li­jää.

HS Metro - - WKD -

Brit­ti­näyt­te­li­jä Emi­ly Blunt, 35, naut­tii hil­jai­suu­des­ta, mut­ta rau­hal­li­set het­ket ovat kor­til­la kah­den pie­nen lap­sen äi­dil­lä.

”Mi­nul­la on vain vä­hän omaa ai­kaa. Jos ajan au­toa yk­sin, en kuun­te­le edes musiik­kia. To­sin asum­me Brookly­nis­sa, jo­ten yleen­sä kä­ve­len pai­kas­ta toi­seen tai käy­tän jul­ki­sia”, hän ker­too Aus­ti­nis­sa, jos­sa on avio­mie­hen­sä, näyt­te­li­jä John Kra­sins­kin kans­sa mark­ki­noi­mas­sa Kra­sins­kin esi­koi­soh­jaus­ta, Hiljainen paik­ka kau­hut­ril­le­riä.

Elokuva, jon­ka pää­osas­sa pa­ri näh­dään, sai hy­vän vas­taan­o­ton. Se ker­too per­hees­tä, jo­ka elää ää­net­tö­mäs­sä yh­teis­kun­nas­sa. Yk­si­kin ään­näh­dys saa ih­mis­syö­jä­pe­dot liik­keel­le.

”Em­me ole teh­neet aiem­min töi­tä yh­des­sä, jo­ten jän­ni­tin aluk­si näyt­te­le­mis­tä Joh­nin oh­jaa­mas­sa elo­ku­vas­sa.”

AYh­teis­työ kui­ten­kin su­jui. ”Opim­me toi­sis­tam­me uusia asioi­ta, suh­teem­me se­kä luot­ta­mus toi­siam­me koh­taan vah­vis­tui. Nyt tie­däm­me, et­tä voim­me ol­la myös työ­ka­ve­rei­ta.”

Elo­ku­van tee­ma, pys­ty­vät­kö van­hem­mat suo­je­le­maan lap­si­aan, kos­ket­ti Blun­tia.

”Toi­von, et­tä lap­se­ni löy­tä­vät in­to­hi­mon ja ovat kun­nian­hi­moi­sem­pia kuin mi­nä olin.”

Nuo­re­na hän ajat­te­li seu­raa­van­sa äi­tin­sä ja­lan­jäl­kiä kie­li­tie­tei­den pa­riin.

”Ajat­te­lin, et­tä mi­nus­ta voi­si tul­la tulk­ki. Sit­ten, 17-vuo­ti­aa­na, ajau­duin va­hin­gos­sa kou­lu­näy­tel­mään. Eräs agent­ti nä­ki sen ja kan­nus­ti mi­nua jat­ka­maan.”

Hän esiin­tyi en­sim­mäi­sen ker­ran am­mat­ti­lais­teat­te­ris­sa Ju­di Denc­hin kans­sa.

”Olin on­nel­li­nen, kun mi­nul­le mak­set­tiin sii­tä 400 vii­kos­sa. Ny­ky­ään ra­kas­tan työ­tä­ni ja ym­mär­rän, et­tä mi­nua on on­nis­ta­nut. Olen op­pi­nut, et­tä mo­net asiat ovat kiin­ni vas­tuun ot­ta­mi­ses­ta ja omis­ta va­lin­nois­ta.”

Ko­to­na avio­pa­ri väit­te­lee yh­des­tä asias­ta – ajan­käy­tös­tä.

”Olen sän­til­li­nen. Joh­nil­la taas ei ole ajan­ta­jua. Esi­mer­kik­si pak­kaan ajois­sa, hän taas pa­ri tun­tia en­nen mat­kal­le läh­töä. En­kä ole hä­nen mie­les­tä haus­ka, kun muis­tu­tan ai­ka­tau­luis­ta.”

DAVID M. BENETT / GETTY IMAGES

Emi­ly Blunt ja John Krasinski kä­vi­vät mark­ki­noi­mas­sa elo­ku­vaa Emi­lyn ko­ti­kau­pun­gis­sa Lon­toos­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.