Yhä useam­pi pää­see Eras­mus -vaih­toon

Itävalta suun­nit­te­lee mer­kit­tä­viä ra­joi­tuk­sia pa­ko­lai­sil­le ja muil­le ul­ko­maa­lai­sil­le mak­set­ta­viin tu­kiin.

HS Metro - - FRONT PAGE -

EU Eu­roo­pan Ko­mis­sio esit­tää, et­tä Eras­mus- opis­ke­li­ja­vaih­don va­rat tuplat­tai­siin. Jos esi­tys to­teu­tuu, oh­jel­man pii­riin pää­si­si 12 mil­joo­naa nuor­ta.

Itävalta suun­nit­te­lee mer­kit­tä­viä ra­joi­tuk­sia pa­ko­lai­sil­le ja muil­le ul­ko­maa­lai­sil­le mak­set­ta­viin tu­kiin.

Liit­to­kans­le­ri Se­bas­tian Kurzin mu­kaan kaik­ki maa­han saa­pu­vat ul­ko­maa­lai­set – mu­kaan lu­kien Eu­roo­pan unio­nin kan­sa­lai­set – jou­tu­vat tu­le­vai­suu­des­sa odot­ta­maan vii­si vuot­ta, en­nen kuin he voi­vat ryh­tyä saa­maan toi­meen­tu­lo­tu­kea.

Sa­mal­la Itävalta ai­koo lei­ka­ta toi­meen­tu­lo­tu­kea niil­tä ul­ko­maa­lai­sil­ta, jot­ka ei­vät pu­hu sak­saa. Tä­mä kos­kee myös pa­ko­lai­sia.

”Ne joil­la on riit­tä­mä­tön kie­li­tai­to, ei­vät voi saa­da täyt­tä mi­ni­mi­tu­kea”, Kurz sa­noi uu­tis­toi­mis­to Reu­ter­sin mu­kaan maa­nan­tai­na, kun hän esit­te­li hal­li­tuk­sen suun­ni­tel­mat uusis­ta ra- joi­tuk­sis­ta.

Siir­to­lai­set voi­vat suun­ni­tel­man mu­kaan saa­da toi­meen­tu­lo­tu­kea 563 euroa kuu­kau­des­sa. Tu­ki nousee itä­val­ta­lai­sil­le mak­set­ta­vaan 863 eu­roon vain, jos he lä­päi­se­vät sak­san­kie­len tes­tin.

Kurzin joh­ta­ma kes­kus­ta­oi­keis­to­lai­nen kan­san­puo­lue ja ää­rioi­keis­to­lai­nen va­paus­puo­lue voit­ti­vat vii­me vuon­na Itä­val­lan vaa­lit maa­han­muut­to­vas­tai­sel­la kam­pan­jal­la.

Itävalta oli yk­si niis­tä mais­ta, jo­hon saa­pui eni­ten tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta Eu­roo­pan pa­ko­lais­krii­sin pa­him­pa­na vuon­na 2015.

Maa­nan­tai­na il­moi­tet­tu­jen uusien ra­joi­tus­ten on mää­rä teh- dä Itä­val­las­ta vä­hem­män hou­kut­te­le­va koh­de siir­to­lai­sil­le ja tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le.

Kurz ker­toi maa­nan­tai­na, et­tä Itä­val­las­sa pe­rus­toi­meen­tu­lo­tuel­la elä­vis­tä suu­rin osa asuu pää­kau­pun­gis­sa Wie­nis­sä. Noin puo­let heis­tä on ul­ko­maa­lai­sia, ja se on Kurzin mu­kaan ”pe­lot­ta­vaa”.

Kurzin esit­te­le­mät uu­det ra­joi­tuk­set voi­vat vie­lä kaa­tua Itä­val­lan pe­rus­tus­la­ki­tuo­miois­tui­mes­sa. Itävalta voi myös ajau­tua kah­nauk­siin Eu­roo­pan unio­nin kans­sa. EU:n va­paan liik­ku­vuu­den ja si­joit­tau­tu­mis­va­pau­den sään­nöt edel­lyt­tä­vät, et­tä kaik­kia unio­nin kan­sa­lai­sia pi­täi­si koh­del­la ta­sa-ar­voi­ses­ti.

Toi­meen­tu­lo­tu­kien ra­joit­ta­mi­nen EU-kan­sa­lai­sil­ta so­tii tä­tä pe­ri­aa­tet­ta vas­taan.

”Si­joit­tau­tu­mis­va­paus tar­koit­taa va­paut­ta työs­ken­nel­lä kaik­kial­la Eu­roo­pas­sa. Si­joit­tau­tu­mis­va­paus ei ole va­paut­ta et­siä pa­ras­ta so­si­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää ja täs­sä mie­les­sä tä­mä (vii­den vuo­den) odo­tusai­ka on mie­les­tä­ni as­kel oi­ke­aan suun­taan”, Kurz sa­noi Deutsche Wel­len mu­kaan.

”Si­joit­tau­tu­mis­va­paus ei ole va­paut­ta et­siä pa­ras­ta so­si­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­mää.” Se­bas­tian Kurz

LEONHARD FOEGER / REUTERS

Syy­ria­lais­pa­ko­lai­nen odot­te­li met­roa Wie­nis­sä syys­kuus­sa 2017.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.