AIKUISOPISTO MUUT­TAA

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin aikuisopisto on teh­nyt vuok­ra­so­pi­muk­sen Töö­lös­sä si­jait­se­vas­ta Chy­de­nia-ra­ken­nuk­ses­ta. Opis­ton toi­min­ta siir­tyy Hel­sin­gin kaup­pa­kor­kea­kou­lun van­haan kiin­teis­töön vuon­na 2020. Ta­voit­tee­na on luo­da uusi hel­sin­ki­läi­nen op­pi­mis­kes­kus. Kiin­teis­tö pe­rus­kor­ja­taan si­sä­ti­loil­taan opis­ton tar­pei­siin. Hel­sin­gin aikuisopisto on lä­hes 60-vuo­tias yk­si­tyi­nen kan­sa­lais­opis­to, jo­ka to­teut­taa vuo­sit­tain noin tu­hat kurs­sia. Opis­tos­sa opis­kel­laan muun muas­sa kie­liä, lii­kun­taa, musiik­kia ja tie­to­tek­niik­kaa.

Chy­de­nia-ra­ken­nus on val­mis­tu­nut vuon­na 1923.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.