Mark­ka­nen pian to­si­toi­miin

Bull­sin val­men­ta­jan mu­kaan suo­ma­lai­nen pa­laa ken­täl­le niin pian kuin mah­dol­lis­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE - TERO HAKOLA HS

Chica­go Bull­sin suo­ma­lais­täh­den Lau­ri Mark­ka­sen kun­tou­tu­mi­nen kyy­när­pää­vam­mas­ta su­juu hy­vin.

Chica­go Bull­sin suo­ma­lais­täh­den Lau­ri Mark­ka­sen pa­luu jouk­ku­een ko­koon­pa­noon on yhä lä­hem­pä­nä.

Mark­ka­nen louk­ka­si oi­kean kyy­när­pään­sä har­joi­tuk­sis­sa syys­kuun lo­pul­la. Kyy­när­pää ve­näh­ti, kun se vään­tyi ko­ri­na­lus­vään­nös­sä vää­rään suun­taan. Mark­ka­nen sel­vi­si louk­kaan­tu­mi­ses­ta il­man leik­kaus­ta, mut­ta oi­kea kä­si oli aluk­si vah­vas­sa las­tas­sa.

Bull­sin val­men­ta­jan Fred Hoi­ber­gin mu­kaan Mark­ka­nen pa­laa ken­täl­le niin pian kuin mah­dol­lis­ta. Al­ku­pe­räi­sen kun­tou­tus­suun­ni­tel­man mu­kaan Mark­ka­sen pi­ti ol­la pe­li­kun­nos­sa mar­ras­kuun jäl­kim­mäi­sel­lä puo­lis­kol­la.

”Lau­ril­la oli hy­vä päi­vä kun­tou­tuk­ses­sa”, Hoi­berg kom­men­toi Chica­go Sun Ti­me­sil­le maa­nan­tain har­joi­tus­ten jäl­keen.

”Hän te­ki enem­män kuin hä­nen pi­ti. Yri­täm­me saa­da hä­net pe­li­kun­toon niin pian kuin mah­dol­lis­ta.”

Mark­ka­sen pa­luu ken­täl­le jo­pa en­nus­tet­tua aiem­min oli­si Chica­gol­le tär­keä asia, sil­lä hä­nen li­säk­seen louk­kaan­tu­nee­na on myös kol­me muu­ta pe­laa­jaa.

Denzel Va­len­ti­nea vai­vaa va­sen nilk­ka, Bob­by Por­ti­sin on­gel­ma­na on oi­kea pol­vi ja Kriss Dunn on sai­raus­lo­mal­la va­sem­man pol­ven ta­kia. Ne­li­kos­ta Mark­ka­sen odo­te­taan toi­pu­van en­sim­mäi­se­nä pe­li­kun­toon ja suo­raan aloi­tus­vii­sik­koon.

Pe­li­pai­taan pa­laa­mi­nen ei tar­koi­ta Mark­ka­sen pa­laa­mis­ta he­ti huip­pu­kun­toon, sil­lä pe­laa­mat- to­muus tun­tuu var­mas­ti li­hak­sis­sa ja heit­to­vi­rees­sä­kin, eten­kin kun Mark­ka­nen louk­ka­si ni­me­no­maan heit­to­kä­den kyy­när­pään.

Chica­gon al­ku­kausi on su­ju­nut nih­keäs­ti ja yh­des­tä­tois­ta ot­te­lus­taan jouk­kue on voit­ta­nut vain kol­me.

Maa­nan­tain kier­rok­sel­la Bulls ha­ki niu­kan vie­ras­voi­ton New York Knick­sis­ta, kun ot­te­lu päät­tyi toi­sen jat­koa­jan jäl­keen 116–115.

Mark­ka­nen ei ole ai­kai­sem­min ol­lut näin pit­kään pois­sa NBA-ot­te­luis­ta. Vii­me kau­del­la suo­ma­lai­sel­ta jäi vä­liin 14 ot­te­lua muun muas­sa sel­kä­vai­vo­jen vuok­si. Mark­ka­nen pe­la­si vii­me kau­del­la 68 ot­te­lua pis­te­kes­kiar­vol­la 15,2 ja le­vy­pal­lo­kes­kiar­vol­la 7,5. Hän pe­la­si ot­te­luis­sa kes­ki­mää­rin 29,7 mi­nuut­tia.

Mark­ka­sen louk­kaan­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta Chica­go il­moit­ti lo­ka­kuun lo­pus­sa käyt­tä­vän­sä suo­ma­lai­sen kol­man­nen op­tio­vuo­den seu­ras­sa. Tä­mä tar­koit­taa si­tä, et­tä Mark­ka­nen pe­laa Bull­sis­sa myös kau­del­la 2019–2020.

Mark­ka­sen palk­ka nousee en­si kau­del­la noin 3,9 mil­joo­naan eu­roon – täl­lä kau­del­la se on 3,4 mil­joo­naa eu­roa.

Lau­ri Mark­ka­nen louk­ka­si oi­kean kyy­när­pään­sä syys­kuus­sa.

MIKE DINOVO/ USA TODAY SPORTS

Lau­ri Mark­ka­nen te­ki vii­me kau­del­la 68 ot­te­lus­sa NBA:ssa kes­ki­mää­rin 15,2 pis­tet­tä ot­te­lua koh­den.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.