Eu­roo­pan huip­pu­joh­ta­jat nyt Hel­sin­gis­sä

Tors­tai­na kan­nat­taa vält­tää Tuusu­lan­väy­lää tai jät­tää au­to ko­tiin.

HS Metro - - FRONT PAGE - AAL­TO HS MAIJA

Kan­sain­vä­li­sen po­li­tii­kan huip­pu­ni­met ko­kous­ta­vat Itä-Pa­si­las­sa. Lii­ken­ne voi ruuh­kau­tua ajoit­tain.

Eu­roop­pa­lais­ten huip­pu­po­lii­tik­ko­jen ko­koon­tu­mi­nen Hel­sin­kiin nä­kyy ly­hyi­nä kat­kok­si­na lii­ken­tees­sä tä­nään kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na.

Saat­tuei­den kul­ke­mi­nen eri­tyi­ses­ti ken­tän ja mes­su­kes­kuk­sen vä­lil­lä tar­koit­taa kui­ten­kin, et­tä au­to­lii­ken­ne jou­du­taan ajoit­tain kat­kai­se­maan het­kek­si.

”Pu­hu­taan mi­nuu­teis­ta, kun saat­tue me­nee ohi. Tors­tai­na kun ko­kous­vie­raat läh­te­vät len­to­ken­täl­le, voi­daan pu­hua kym­me­nes­tä­kin mi­nuu­tis­ta”, ar­vioi yli­ko­mi­sa­rio Jark­ko Leh­ti­nen.

Tä­nään ly­hyi­tä kat­kok­sia on len­toa­se­man ja Mes­su­kes­kuk­sen vä­lil­lä eli pää­asias­sa Tuusu­lan­väy­läl­lä il­ta­päi­väl­lä ja il­lal­la. Ly­hyi­tä kat­kok­sia voi ol­la myös kes­kus­tas­sa ja Län­si-Hel­sin­gis­sä, kun vie­raat siir­ty­vät mui­hin ta­paa­mi­siin tai yö­py­mis­paik­koi­hin­sa. Suu­rem­pi ruuh­ka on odo­tet­ta­vis­sa tors­tai­na ko­kouk­sen päät­tyes­sä, kun vie­raat läh­te­vät pois. Tä­mä osuu muu­ten­kin vilk­kaim­paan ai­kaan il­ta­päi­väl­lä.

”Sil­loin kyl­lä kan­nat­taa vält­tää Tuusu­lan­väy­lää ja ka­tu­ja Mes­su­kes­kuk­sen lä­hel­lä, siis esi­mer­kik­si Mä­ke­län­ka­tua. Tai sit­ten tors­tai­na kan­nat­taa suo­sia jouk­ko­lii­ken­net­tä ja jät­tää au­to ko­ko­naan ko­tiin”, Leh­ti­nen neu­voo.

Sak­san liit­to­kans­le­ri An­ge­la Mer­kel vie­rai­lee Hel­sin­gis­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.