Kii­na­lais­las­ten pe­laa­mi­sel­le ra­joi­tuk­sia

Su­percel­lin omis­ta­ja Tencent tiu­ken­si las­ten pe­laa­mi­seen liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia pe­leis­sään Kii­nas­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Al­le 12-vuo­ti­aat voi­vat pe­la­ta tun­nin päi­väs­sä, mää­rit­te­li Su­percel­lin omis­ta­ja, kii­na­lai­nen Tencent.

Maa­il­man suu­rim­piin lu­keu­tu­va tek­no­lo­giayh­tiö ja pe­lien kus­tan­ta­ja, kii­na­lai­nen Tencent, on tiu­ken­ta­nut tun­tu­vas­ti las­ten pe­laa­mi­seen liit­ty­viä ra­joi­tuk­sia omis­sa tuot­teis­saan Kii­nas­sa, ker­too BBC.

Tencent omis­taa suu­rim­man osan esi­mer­kik­si Suo­men suu­rim­mas­ta pe­liy­ri­tyk­ses­tä Su­percel­lis­tä, jo­ka te­kee suo­sit­tu­ja Clash of Clans- ja Clash Ro­y­ale -pe­le­jä.

Aiem­min tä­nä vuon­na Tencent ot­ti jul­kai­se­mas­saan Ho­nour of Kings -pe­lis­sä käyt­töön pa­kol­li­sen var­men­ne­tun re­kis­te­röi­ty­mi­sen, jos­sa pe­lin pe­laa­jan tie­dot tar­kis­te­taan Kii­nan po­lii­sin hen­ki­lö­tie­to­kan­nas­ta.

Jär­jes­tel­män avul­la Tencent pys­tyy luo­tet­ta­vas­ti ra­joit­ta­maan al­le 12-vuo­tiai­den pe­laa­mi­sen tun­tiin päi­väs­sä. Tä­tä van­hem­mil­le lap­sil­le se sal­lii kak­si tun­tia, mut­ta ra­joit­taa pe­laa­mi­sen pelk­kään päi­vä­ai­kaan.

Yh­tiö on ker­to­nut laa­jen­ta­van­sa re­kis­te­röin­nin kos­ke­maan kaik­kia sen pe­le­jä.

Tencen­tin ra­joit­teet ovat seu­raus­ta Kii­nan hal­lin­non pai­nos­tuk­ses­ta. Kom­mu­nis­ti­hal­lin­non yl­lä­pi­tä­mä Kan­san päi­vä­leh­ti on BBC:n mu­kaan ver­ran­nut Ho­nour of King­siä ”huu­mee­seen” ja ”myrk­kyyn”.

Hal­lin­non huo­li ei si­nän­sä ole ai­van ai­hee­ton. Tencent on tuo­nut vuo­si­kat­sauk­sis­saan jul­ki, et­tä yh­tiön stra­te­gia­na on saa­da ih­mi­set käyt­tä­mään pe­lei­hin yhä enem­män ai­kaa ja siir­ty­mään sa­tun­nai­ses­ta pe­laa­jas­ta ”midco­re­tai hardco­re-pe­laa­jak­si”.

Kii­nas­sa huo­li las­ten ja nuor­ten pe­li- ja net­ti­riip­pu­vuu­des­ta on ol­lut yli­pään­sä pin­nal­la jo pit­kään. Kii­na luo­kit­te­li vuon­na 2008 in­ter­net­riip­pu­vuu­den sai­rau­dek­si ja ar­vioi, et­tä pai­kal­li­sis­ta nuo­ris­ta jo­pa yh­dek­sän pro­sent­tia on jol­lain ta­paa riip­pu­vai­sia jo­ko in­ter­ne­tis­tä tai pe­laa­mi­ses­ta.

Suo­mes­sa pe­lia­jan ra­joit­ta­mi­nen jää useim­mi­ten van­hem­pien ja kou­lun vas­tuul­le. Ken­ties sik­si tääl­lä lap­set pe­laa­vat pal­jon enem­män kuin Kii­nan kom­mu­nis­ti­hal­lin­to pi­tää jär­ke­vä­nä.

Yleis­ra­dion Akuut­ti-oh­jel­ma teet­ti ky­se­lyn, jon­ka tu­los­ten mu­kaan 60 pro­sent­tia van­hem­mis­ta ra­joit­taa las­ten­sa pe­laa­mis­ta, mut­ta tei­ni-ikäi­set saat­ta­vat sil­ti pe­la­ta vii­si­kin tun­tia päi­väs­sä eli huo­mat­ta­van suu­ren osan va­paa-ajas­taan.

Pe­li­teol­li­suus ei ole Tencen­til­le mi­ten­kään vä­häis­tä lii­ke­toi­min­taa. Yh­tiön tu­los tä­män vuo­den toi­sel­la nel­jän­nek­sel­lä oli 2,3 mil­jar­dia eu­roa, jos­ta pe­leis­tä tu­li noin 40 pro­sent­tia.

Kii­na luo­kit­te­li vuon­na 2008 in­ter­net­riip­pu­vuu­den sai­rau­dek­si.

CHINA STRINGER NETWORK

Kii­na­lais­poi­kia pe­laa­mas­sa Ho­nour of Kings -mo­bii­li­pe­liä kii­na­lai­ses­sa os­tos­kes­kuk­ses­sa elo­kuus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.