Hel­sin­ki oli pet­ty­mys

HS Metro - - KE - HENRI SALOMAA metro.lukijat@hs.fi

Ka­na­da­lai­nen NHL­jouk­kue kä­vi vii­me vii­kol­la Hel­sin­gis­sä pe­laa­mas­sa pa­ri jää­kiek­koot­te­lua. Me­dia uu­ti­soi tuo­reel­taan, kuin­ka ko­neel­li­nen ur­hei­li­joi­ta tu­li, nä­ki ja pet­tyi. Pet­ty­myk­sen syy­tä ei tar­kem­min uu­ti­soi­tu. Se tie­de­tään, et­tä pe­laa­jien ka­len­te­rei­hin oli mer­kit­ty kak­si pe­räk­käis­tä ot­te­lua mia­mi­lais­ta Flo­ri­da Pant­hers -jouk­kuet­ta vas­taan. Hel­sin­kiVan­taal­la oli il­mei­ses­ti myös nuo­ril­le kiek­ko­mil­jo­nää­reil­le käy­nyt il­mi, et­tei pe­le­jä pe­la­ta­kaan Mia­mis­sa, vaan vieh­keäs­sä ja ve­to­voi­mai­ses­sa Hel­sin­gis­sä.

Meil­lä suo­ma­lai­sil­la on ka­teu­den li­säk­si toi­nen­kin on­gel­ma. Ni­mit­täin se, et­tei Suo­men pää­kau­pun­kiin ole mi­tään jär­keä tul­la. Suo­ma­lai­sil­le Hel­sin­ki ja Suo­mi ovat pää­osin lois­ta­via asuin­paik­ko­ja. YK:n ra­por­tin mu­kaan suo­ma­lai­sil­la on maa­il­man par­haim­mat edel­ly­tyk­set on­nel­li­suu­teen. Ra­por­tis­sa ver­tail­tiin 156 maa­ta esi­mer­kik­si yh­teis­kun­nan tuen, eli­niä­no­dot­teen ja hal­lin­non luo­tet­ta­vuu­den osal­ta. Em­me tie­ten­kään osaa naut­tia näis­tä edel­ly­tyk­sis­tä, kos­ka oma­nar­von­tun­tom­me on riip­pu­vai­nen va­li­tuk­ses­ta ja uh­riu­tu­mi­ses­ta. Jos em­me jo­ta­kin asi­aa ym­mär­rä, me va­li­tam­me sii­tä. Va­li­tus­ta on pal­jon.

”Suo­men pää­kau­pun­kiin ole mi­tään jär­keä tul­la.”

Mut­ta osaa­ko ku­kaan kek­siä yh­tä­kään to­sia­si­aa tai val­het­ta, mik­si tu­ris­tin kan­nat­tai­si tul­la Hel­sin­kiin? In Fin­land we ha­ve this thing cal­led eli­niä­no­do­te and hal­lin­non luo­tet­ta­vuus.

Se, et­tei tän­ne kan­na­ta tul­la, on tie­ten­kin pla­nee­tan kan­nal­ta hy­vä asia. Ei ole kum­moi­nen il­mas­to­te­ko suit­sia vii­den mil­joo­nan suo­ma­lai­sen lo­ma­reis­su­ja, jos sa­mal­la hei­lut­taa len­to­lip­pu­ja 1 500 mil­joo­nan kii­na­lai­sen edes­sä.

Kaup­pa­leh­den mu­kaan Hel­sin­gin ta­voit­tee­na on luo­da maa­il­man rea­lis­ti­sin vir­tu­aa­li­to­del­li­suus­ko­ke­mus Hel­sin­gis­tä. Eh­kä tu­le­vai­suu­des­sa Hel­sin­ki tar­jo­aa mat­kai­li­joil­le tar­kem­man ku­van ja vä­hem­män pet­ty­myk­siä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.