Uu­des­sa ker­ros­ta­los­sa näkyy rei­kiä ja loh­kea­mia

Pro­fes­so­ri pi­tää ta­los­sa ole­vaa ohut­rap­paus­ra­ken­net­ta ris­ki­nä, ra­ken­nus­yh­tiö taas tur­val­li­se­na.

HS Metro - - UUTISET -

Isän ja po­jan pol­ku­pyö­rä­len­kil­lä Es­poos­sa tu­li vas­taan yl­lät­tä­vä nä­ky. Loh­kei­le­va rap­paus ja reiät sei­näs­sä sai­vat per­hee­ni­sän ot­ta­maan muu­ta­man va­lo­ku­van ra­ken­teil­la ole­vas­ta ker­ros­ta­los­ta Til­lin­mäes­sä sun­nun­tai­na.

”Rakentaminen näyt­ti omiin sil­miin ai­ka hur­jal­ta. En­sim­mäi­sek­si tu­li mie­leen, et­tä tuol­lai­ses­ta ta­los­ta ei kan­nat­tai­si hank­kia asun­toa”, hän ker­too.

ASei­nis­sä on ohut rap­paus­ker­ros, jo­ka näyt­tää sil­tä kuin pe­to oli­si raa­pi­nut si­tä siel­tä tääl­tä. Ir­toi­le­van rap­pauk­sen al­la näkyy mi­ne­raa­li­vil­laa, jos­sa on rei­kiä.

Tam­pe­reen tek­nil­li­sen yli­opis­ton ra­ken­nus­fy­sii­kan pro­fes­so­rin Ju­ha Vin­han mie­les­tä asen­nuk­ses­sa on ol­lut puut­tei­ta. ”Vaik­ka rap­pauk­set ja puut­tu­vat läm­mö­ne­ris­tyk­set saa­daan kor­jat­tua työ­maal­la, sa­de­vet­tä pää­see läm­mö­ne­ris­te­ti­laan sau­ma­koh­dis­ta ja var­sin­kin pai­kois­ta, jois­sa läm­mö­ne­ris­tys puut­tuu”, hän sa­noo ku­vat näh­ty­ään.

Ker­ros­ta­loa ra­ken­taa Hausia. Ra­ken­nus­yh­tiöl­lä on ra­ken­teil­la noin 500 ker­ros­ta­lo­ko­tia pää­kau­pun­ki­seu­dul­la. Hausian verk­ko­si­vuil­la ker­ro­taan, et­tä yri­tys ha­lu­aa ylit­tää odo­tuk­set.

”Ra­ken­ta­mis­vai­hees­sa huo­mioim­me ym­pä­ris­tön ja ta­lou­den kan­nal­ta kes­tä­vät rat­kai­sut. Hausian ta­voit­tee­na on tar­jo­ta elin­kaa­rie­dul­li­sia rat­kai­su­ja unoh­ta­mat­ta asu­mis­mu­ka­vuut­ta.”

Vas­taa­ko työn jäl­ki si­tä, mi­tä lu­paat­te asiak­kail­le, Hausian toi­mi­tus­joh­ta­ja Ka­ri Ki­vi­luo­ma?

”Koh­de val­mis­tuu en­si ke­sä­nä. Täs­sä on ky­se kes­ke­ne­räi­ses­tä tuot­tees­ta. Teks­ti pi­tää ta­san tar­kas­ti paik­kan­sa.”

Ki­vi­luo­man mu­kaan ta­los­sa on käy­tet­ty ohut­rap­paus­ta ja jul­ki­si­vun ele­men­tit ovat tul­leet työ­maal­le poh­ja­ra­pat­tui­na.

”Jul­ki­si­vus­sa saat­taa ol­la rei­kiä, kun se tu­lee ele­ment­ti­nä työ­maal­le. Täl­lä ei ole mer­ki­tys­tä lop­pu­tuot­teen kan­nal­ta. Lop­pu­tuo­te on tur­val­li­nen.”

Ki­vi­luo­ma ei näe hil­sei­le­vää rap­paus­ta on­gel­ma­na.

”Jos mi­ne­raa­li­vil­laan pää­see vet­tä, ve­si juok­see vil­lan lä­pi. Vil­las­sa ei ve­si py­sy. Ohut­rap­paus on tur­val­li­nen, hy­väk­si to­det­tu ja toi­mi­va ra­ken­ne Suo­men olo­suh­teis­sa.”

Vin­ha on tois­ta miel­tä. Hän pi­tää eri­tyi­ses­ti vil­lan pääl­le teh­tyä ohut­rap­paus­ta ris­ki­nä kos­teus­vau­rioil­le.

”Lop­pu­tuo­te on tur­val­li­nen.” Ka­ri Ki­vi­luo­ma, ra­ken­nus­yh­tiö Hausia

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.