Ras­kaus­vai­keu­det nä­ky­vät

Mo­net ter­vey­son­gel­mat juon­ta­vat juu­ren­sa si­kiö­ai­kaan.

HS Metro - - UUTISET -

Äi­din ras­kausa­jan ma­sen­nus ja yli­pai­no ovat yh­tey­des­sä muun muas­sa lap­sen psyyk­ki­seen oi­rei­luun, yli­pai­noon, ast­maan ja al­ler­gioi­hin se­kä ris­kiin sai­ras­tua sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­tei­hin ja dia­be­tek­seen.

”Nä­mä yh­tey­det on ha­vait­tu se­kä suo­ma­lai­sis­sa et­tä mo­nis­sa kan­sain­vä­li­sis­sä tut­ki­muk­sis­sa”, sa­noo pro­fes­so­ri Kat­ri Räik­kö­nen Hel­sin­gin yli­opis­tos­ta.

Hän tut­kii si­kiö­ai­kai­sen kas­vu­ym­pä­ris­tön mer­ki­tys­tä ih­mi­sen myö­hem­pään elä­mään.

Laa­jan ai­neis­ton avul­la on pääs­ty kiin­ni myös sel­lai­siin si­kiö­ai­kaan juu­ren­sa juon­ta­viin ter­vey­son­gel­miin, jot­ka il­me­ne­vät vas­ta myö­hem­mäl­lä iäl­lä. Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si sy­dän- ja ve­ri­suo­ni­tau­dit ja dia­be­tes.

Si­tä, mik­si ras­kausa­jan ma­sen­nuk­sel­la ja yli­pai­nol­la on yh­teys tiet­tyi­hin lap­sen ter­vey­son­gel­miin, ei tie­de­tä.

”Bio­lo­gi­sia me­ka­nis­me­ja ei tun­ne­ta tark­kaan. Ole­te­taan, et­tä jo­kin yli­pai­nos­sa ja ma­sen­nuk­ses­sa muun­taa lap­sen si­kiö­ai­kais­ta ym­pä­ris­töä epä­suo­tui­sak­si, mi­kä vai­kut­taa si­kiön ke­hi­tyk­seen”, Räik­kö­nen sa­noo.

Hän muis­tut­taa, et­tä si­kiö­ai­ka on hy­vin poik­keuk­sel­li­nen ke­hi­tys­vai­he.

”Äi­din voin­ti voi muut­taa syn­ty­mät­tö­män lap­sen ke­hi­tys­tä sel­lai­seen suun­taan, jo­ka on jo­ko syn­ty­män jäl­kei­seen ym­pä­ris­töön so­peu­tu­va tai her­kem­min haa­voit­tu­va.”

Hän on tut­ki­nut muun muas­sa äi­din ras­kau­den ai­ka­na ko­ke­maa stres­siä ja sen yh­teyt­tä si­kiön hy­vin­voin­tiin. St­res­saan­tu­neen äi­din eli­mis­tös­sä on enem­män stres­si­hor­mo­ne­ja, jot­ka vä­lit­ty­vät is­tu­kan kaut­ta syn­ty­mät­tö­mään lap­seen.

Lä­hes jo­ka vii­des ras­kaa­na ole­va nai­nen ko­kee oi­rei­ta, jot­ka liit­ty­vät ma­sen­nuk­seen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.