Ter­veys­a­se­mas­ta eh­kä päi­vä­ko­ti

Hel­sin­ki suun­nit­te­lee van­han ter­veys­a­se­man uut­ta käyt­töä.

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin kau­pun­ki suun­nit­te­lee noin sa­dan lap­sen päi­vä­ko­din ra­ken­ta­mis­ta en­ti­siin ter­veys­kes­kuk­sen ti­loi­hin Val­li­las­sa.

Kol­mel­la mil­joo­nal­la oli­si tar­koi­tus re­mon­toi­da ti­lat lap­sil­le so­pi­vik­si, kos­ka aluet­ta vai­vaa jat­ku­vas­ti suu­ri pu­la päi­vä­hoi­to­pai­kois­ta.

Asia jäi pöy­däl­le kau­pun­kiym­pä­ris­tö­lau­ta­kun­nan ra­ken­nus­ten ja yleis­ten aluei­den jaos­tos­sa

Amar­ras­kuun alus­sa, myö­hem­min se siir­tyy kas­va­tus- ja kou­lu­tus­lau­ta­kun­nan kä­sit­te­lyyn.

En­ti­sen ter­veys­a­se­man en­sim­mäi­seen ker­rok­seen Rau­ta­lam­min­tiel­le ra­ken­net­ta­van päi­vä­ko­din oli­si tar­koi­tus ol­la vä­liai­kai­nen rat­kai­su. Kym­me­nen vuo­den si­säl­lä on val­mis­tu­mas­sa uusia py­sy­viä päi­vä­ko­te­ja alu­eel­le.

Päi­vä­ko­dil­le teh­dään oma si­sään­käyn­ti ja pie­ni ko­koon­tu­mis­pi­ha sen yh­tey­teen. Enim­mäk­seen lap­set ul­koi­le­vat lä­hei­ses­sä Hol­lo­lan­puis­tos­sa, jo­hon ai­da­taan tä­tä var­ten leik­ki­ti­laa.

Re­mont­ti teh­täi­siin en­si vuon­na niin, et­tä päi­vä­ko­ti oli­si käy- tet­tä­vis­sä vuo­den 2020 alus­sa. Päi­vä­ko­tiin tu­li­si 98 paik­kaa lap­sil­le ja kus­tan­nuk­set oli­si­vat noin 2,93 mil­joo­naa. Val­li­lan ter­veys­a­se­ma tyh­je­ni, kun Ka­la­sa­ta­man iso hy­vin­voin­ti­kes­kus avat­tiin.

Ra­ken­nuk­ses­sa toi­mi­vat ny­kyi­sin se­kä Val­li­lan et­tä Kal­lion neu­vo­lat sii­hen as­ti, et­tä Kal­lion per­he­kes­kus avaa oven­sa en­si vuon­na. Päi­vä­ko­ti­pää­tök­ses­tä riip­pu­mat­ta ra­ken­nuk­sen ylem­mät ker­rok­set on tar­koi­tus säi­lyt­tää so­si­aa­li- ja ter­veys­toi­men käy­tös­sä.

Päi­vä­hoi­to­pai­kat ovat jo vuo­sia ol­leet alu­eel­la tiu­kas­sa. Päi­vä­hoi­toi­käis­ten mää­rän ar­vioi­daan kas­va­van vie­lä noin 500:lla seu­raa­van kym­me­nen vuo­den ai­ka­na, kun mu­kaan las­ke­taan Alp­pi­har­ju, Val­li­la, Pa­si­la ja Van­ha­kau­pun­ki.

Val­li­las­sa tar­vi­taan päi­vä­hoi­to­paik­ko­ja, ja yk­si vaih­toeh­to on van­ha ter­veys­a­se­ma.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.