Mik­ko Ran­ta­nen ei ol­lut ju­nio­ri­na yk­kös­tyk­ki

Jää­kiek­ko­lii­ton kou­lu­tus­pääl­lik­kö sa­noo pe­liä­lyk­kyy­den se­lit­tä­vän Ran­ta­sen me­nes­tys­tä NHL:ssä.

HS Metro - - UUTISET - RIKU TEISKONLAHTI

”Tar­vi­taan ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­tä on tai­to.” Juk­ka Lam­mi­na­ho

Co­lo­ra­do Ava­lanc­hen Mik­ko Ran­ta­nen joh­ti NHL:n pis­te­pörs­siä en­nen tors­taiyön kier­ros­ta. Kau­den 14 en­sim­mäi­ses­sä pe­lis­sä Ran­ta­nen te­ki 24 pis­tet­tä, eli 1,71 pis­tet­tä ot­te­lua koh­den. Myös pis­te­mää­rä ot­te­lua koh­den on NHL:n kor­kein. Ran­ta­nen te­ki vii­me kau­del­la 84 pis­tet­tä ja on al­ku­kau­den pe­rus­teel­la hy­väs­sä vauh­dis­sa koh­ti pis­te-en­nä­tys­tään.

2000-lu­vun te­hok­kain suo­ma­lais­kausi­kin on haa­ru­kas­sa. Tee­mu Se­län­ne te­ki kau­del­la 2006–07 94 pis­tet­tä.

HS ky­syi jää­kiek­ko­lii­ton kou­lu­tus­pääl­li­köl­tä ja Poh­jo­la-lei­rien lei­ri­joh­ta­jal­ta Juk­ka Lam­mi­na­hol­ta nä­ke­mys­tä sii­hen, mi­kä on Ran­ta­sen saa­vu­tus­ten taus­tal­la. Myös 16-vuo­tiai­den maa­jouk­kue­val­men­nuk­ses­sa pit­kään toi­mi­nut Lam­mi­na­ho on teh­tä­väs­sään näh­nyt laa­jan kat­tauk­sen suo­ma­lai­sen ju­nio­ri­myl­lyn kär­ki­ni­miä, vaik­ka hän ko­ros­taa­kin, et­tä var­si­nai­nen työ pe­laa­jien eteen on teh­ty seu­rois­sa.

Lam­mi­na­ho ke­huu Ran­ta­sen ol­leen jo ju­nio­ri­na erit­täin no­pea op­pi­maan ja lois­ta­va per­soo­na. Ran­ta­nen oli kap­tee­ni, kun Suo­mi voit­ti 20-vuo­tiai­den maa­il­man­mes­ta­ruu­den 2016.

”Hän ei to­del­la­kaan ol­lut ihan yk­kös­tyk­ki 16-vuo­tiai­den maa­jouk­ku­ees­sa. Hän oli juu­ri kas­va­nut, mut­ta urheilu ja ur­hei­lun ym­pä­ril­lä ole­van ar­jen hal­lin­ta oli ihan prii­maa ja on var­mas­ti edel­leen”, Lam­mi­na­ho sa­noo.

193-sent­ti­nen Ran­ta­nen on mo­ni­puo­li­nen pa­ket­ti, jon­ka Lam­mi­na­ho ku­vaa ole­van no­pea pääs­tään ja erit­täin pe­liä­ly­käs. Usein Ran­ta­sen vah­vuu­dek­si mai­ni­taan myös kie­kon­suo­jaus. Lam­mi­na­ho muis­tut­taa sen­kin ole­van tai­to.

”Se on opis­kel­ta­va asia. Tar­vi­taan ym­mär­rys­tä sii­tä, mi­tä on tai­to. On­ko se näyt­tä­viä har­hau­tus­ta vai vä­lil­lä kie­kon ot­ta­mis­ta suo­jaan ja si­tä kaut­ta jal­ko­jen saa­mis­ta liik­keel­le. Kai­kis­sa näis­sä on mää­rit­tä­vä te­ki­jä, mi­tä ja mis­sä kan­nat­taa teh­dä.”

Suo­ma­lais­pe­laa­jien tu­le­vai­suus NHL:ssä näyt­tää hy­väl­tä. Suo­ma­lais­pe­laa­jien ikä­ra­ken­ne pai­not­tuu nuo­riin, jo­ten lo­pet­ta- jia ei ole seu­raa­vi­na vuo­si­na jä­rin pal­joa. 80-lu­vul­la syn­ty­nei­tä suo­ma­lai­sia on NHL-kau­ka­lois­sa esiin­ty­nyt yh­dek­sän kap­pa­let­ta. 1996 ja myö­hem­min syn­ty­nei­tä puo­les­taan kak­si­tois­ta.

”Meil­lä tu­lee lah­jak­kai­ta pe­laa­jia pal­jon. Tu­lee­ko TOP-ta­lent­te­ja vuo­si vuo­del­ta, se on ai­na toi­nen ta­ri­na. Hie­noa on se, et­tä NHL:ään me­ni myös vä­hän van­hem­mal­la iäl­lä pe­laa­jia, jot­ka pys­tyi­vät ot­ta­maan he­ti pai­kan.”

Ko­ke­neim­piin suo­ma­lais­tu­lok­kai­siin kuu­lu­vat 24-vuo­ti­aat Juuso Rii­ko­la ja Ant­ti Suo­me­la.

SCOTT D STIVASON / ZUMA

Mik­ko Ran­ta­nen joh­ti NHL:n pis­te­pörs­siä en­nen tors­taiyön kier­ros­ta teh­ty­ään 14 ot­te­lus­sa 24 pis­tet­tä (5+19).

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.