Isän­päi­vän li­pu­tus otet­tiin sel­vi­tyk­seeen

Si­sä­mi­nis­te­riö ai­koo poh­tia, voi­tai­siin­ko isän­päi­väs­tä­kin teh­dä vi­ral­li­nen li­pu­tus­päi­vä. Tou­ko­kui­nen äi­tien­päi­vä on li­pu­tus­päi­vä, jo­ten asia on myös ta­sa-ar­vo­ky­sy­mys.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Si­sä­mi­nis­te­riö ai­koo sel­vit­tää isän­päi­vän ase­maa va­kiin­tu­nee­na, mut­ta ei vi­ral­li­se­na li­pu­tus­päi­vä­nä. Toi­sin kuin isän­päi­vä, tou­ko­kuun toi­se­na sun­nun­tai­na vie­tet­tä­vä äi­tien­päi­vä kuu­luu Suo­mes­sa vi­ral­lis­ten li­pu­tus­päi­vien jouk­koon.

”Täl­lä het­kel­lä sel­vi­te­tään mah­dol­li­suuk­sia, et­tä teh­dään mo­lem­mil­le li­pu­tus­päi­väl­le sa­man­lai­nen ase­ma”, ker­too eri­tyis­asian­tun­ti­ja Han­ne Hu­vi­la si­sä­mi­nis­te­riös­tä.

Ta­sa-ar­vo­asiois­ta vas­taa­va per- he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko esit­ti tors­tai­na, et­tä isän­päi­väs­tä teh­täi­siin vi­ral­li­nen li­pu­tus­päi­vä.

”Osa­na isien juh­lis­ta­mis­ta Suo­mes­sa li­pu­te­taan tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na. Mut­ta ei kui­ten­kaan vi­ral­li­ses­ti vaan vain suo­si­tus­luon­tei­ses­ti. Mi­nus­ta isät an­sait­se­vat vi­ral­li­sen li­pu­tus­päi­vän sii­nä mis­sä äi­dit­kin”, Saa­rik­ko sa­noi tors­tai­na Vuo­den Isä -pal­kit­se­mis­ti­lai­suu­des­sa.

”Mi­nun on vai­kea kek­siä syy­tä sil­le, mik­sei äi­te­jä ja isiä pi­täi­si koh­del­la ta­sa­ver­tai­ses­ti täl­lä­kin ta­val­la.”

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.