Stubb jäi kak­ko­sek­si EPP-vaa­lis­sa

Man­fred We­ber va­lit­tiin kes­kus­ta­oi­keis­ton eh­dok­kaak­si ko­mis­sion seu­raa­vak­si pu­heen­joh­ta­jak­si.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Alexan­der Stubb hä­vi­si Man­fred We­be­ril­le EPP:n eh­do­kas­vaa­lin. Stubb kiis­ti ole­van­sa pet­ty­nyt.

Sak­sa­lai­nen Man­fred We­ber voit­ti Suo­men en­ti­sen pää­mi­nis­te­rin Alexan­der Stub­bin murs­ka­lu­vuin kes­kus­ta­oi­keis­ton EPP:n ää­nes­tyk­ses­sä Hel­sin­gis­sä tors­tai­na. We­ber on Eu­roo­pan unio­nin suu­rim­man po­liit­ti­sen ryh­män eh­do­kas ko­mis­sion seu­raa­vak­si pu­heen­joh­ta­jak­si en­si ke­vään eu­ro­vaa­leis­sa.

We­ber sai 492 ään­tä, Stubb 127

Va­lin­nan jäl­keen suo­ma­lais­toi­mit­ta­jil­le pu­hu­nut Stubb kiis­ti, et­tä tu­los oli­si ol­lut pet­ty­mys.

”Pie­nel­le Suo­mel­le se on ihan suu­ri tu­los”, hän sa­noi.

Stubb ker­toi pa­laa­van­sa nyt ta­kai­sin ”sor­vin ää­reen” eli hä­nen työn­sä jat­kuu nor­maa­lis­ti Luxem­bur­gis­sa Eu­roo­pan in­ves­toin­ti­pan­kin va­ra­pää­joh­ta­ja­na.

”Toi­von, et­tä ko­koo­mus saa seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa muu­ta­man pro­sen­tin enem­män kuin mi­nä näis­sä vaa­leis­sa”, hän kuit­ta­si ute­lui­hin omis­ta ha­luis­taan pa­la­ta po­li­tiik­kaan.

”En har­kit­se mi­tään muu­ta va­ka­vas­ti nyt kuin et­tä pää­sen ko­tiin ja avaan pul­lon punk­kua.”

We­ber kiit­ti voi­ton­pu­hees­saan Stub­bia kil­pai­lus­ta.

”Tä­nään on upea päi­vä. Tun­nem­me yh­te­näi­syy­den kes­kuu­des­sam­me. Ha­luan al­le­vii­va­ta, et­tä ky­se ei ole yk­si­lön me­nes­tyk­ses­tä vaan meis­tä Eu­roo­pan joh­ta­ja­na”, We­ber sa­noi.

”Hä­nen ta­pan­sa teh­dä asioi­ta ja saa­da ih­mi­set mu­kaan täy­tyy ol­la osa­na kam­pan­jaam­me vuon­na 2019”, We­ber sa­noo Stub­bis­ta.

EPP-ryh­mää EU-par­la­men­tis­sa joh­ta­va We­ber oli en­nak­ko­suo­sik­ki ko­ko ki­san ajan, sil­lä hän­tä tu­ki­vat lä­hes kaik­ki mer­kit­tä­vät puo­lue­ryh­mät EPP:ssä.

Vaik­ka Stubb kam­pan­joi kii­vaas­ti vii­den vii­kon ajan ym­pä­ri Eu­roop­paa, hän jäi We­be­rin var­joon. We­ber on­nis­tui eri­tyi­ses­ti vii­mei­sis­sä pu­heen­vuo­rois­saan Mes­su­kes­kuk­ses­sa, jos­sa hä­nes­tä tu­li esil­le uusi, hen­ki­lö­koh­tai­sem­pi puo­li.

Se­kä Stubb et­tä We­ber pi­ti­vät pu­heet en­nen ää­nes­tys­tä. Stubb esiin­tyi var­sin val­tio­mies­mäi­ses­ti ja jo­pa tek­nok­raat­ti­ses­ti pu­hues­saan muun muas­sa di­gi­ta­li­saa­tios­ta ja Eu­roo­pan krii­sin syis­tä. Tun­net­ta hä­nel­lä oli pal­jon vä­hem­män kuin ko­ti­ky­läs­tään ja vel­jen­sä kuo­le­mas­ta pu­hu­neel­la We­be­ril­lä.

MIKA RANTA / HS

Alexan­der Stubb (oik.) on­nit­te­li Man­fred We­be­riä voi­tos­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.