PUNAVANGIN TARINA VANTAALLA

Tik­ku­ri­lan teatteri ker­taa 17-vuo­ti­aan pu­na­kaar­ti­lai­sen vai­heet.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Vil­jo Soh­ka­sel­la kä­vi en­sin huo­no tuu­ri, sit­ten hy­vä. 17-vuo­tias lää­kin­tä­mies osal­lis­tui pu­na­kaar­tin ri­veis­sä vuo­den 1918 so­taan Vii­pu­rin Ka­vant­saa­rel­la ja tu­li lo­mil­le ko­ti­ky­lään­sä Tik­ku­ri­laan.

Sat­tu­moi­sin juu­ri sil­loin sak­sa­lai­set val­ta­si­vat Tik­ku­ri­lan ja Soh­ka­nen pää­tyi Suo­men­lin­nan pa­ha­mai­nei­sel­le van­ki­lei­ril­le. On­nek­seen hän sel­vi­si lei­ril­tä hen­gis­sä, yli tu­hat van­kia ei sel­vin­nyt. Soh­ka­sen isä me­neh­tyi Tam­mi­saa­ren van­ki­lei­ril­lä.

Tik­ku­ri­lan teat­te­rin näy­tel­mä Vil­jo S. ker­too dra­maat­ti­sen ta­ri- nan Soh­ka­sen vai­heis­ta ke­vääl­lä 1918.

”Ha­lusim­me ker­toa vuo­den 1918 ta­pah­tu­mis­ta ja luon­te­vaa oli ker­toa niis­tä pai­kal­li­sen hen­ki­lön nä­kö­kul­mas­ta. Pai­kal­li­suus on eräs teat­te­rim­me pain­opis­teis­tä”, ker­too näy­tel­män kä­si­kir­joit­ta­ja Ai­no Jär­vi-Es­ko­la.

Soh­ka­sen vai­heis­ta löy­tyy poik­keuk­sel­li­sen pal­jon tie­toa. Lei­ril­lä hä­nel­tä ta­ka­va­ri­koi­tiin kaik­ki muu pait­si lyi­jy­ky­nä. Sil­lä hän raa­pus­ti päi­vä­kir­jaa löy­tä­miin­sä pa­pe­rin­pa­la­siin.

So­dan jäl­keen Soh­ka­nen kir­joit­ti muis­tiin­pa­not puh­taik­si ja syn­tyi Pu­na­kaar­ti­lai­sen päi­vä­kir­ja. Suo­mi ei ol­lut val­mis sen jul­kai­se­mi­seen ja kir­ja il­mes­tyi vas­ta 1967. Se oli merk­ki­ta­paus.

”Soh­ka­nen oli tun­net­tu pu­hu­ja, jo­ka kier­si ti­lai­suuk­sis­sa ker­to­mas­sa so­das­ta ja van­keus­a­jas­ta. Hä­nes­tä tu­li erään­lai­nen ko- ke­mus­asian­tun­ti­ja”, sa­noo Jär­viEs­ko­la.

Soh­ka­nen oli ko­toi­sin työ­läis­per­hees­tä, jo­ka oli hy­vin tyy­pil­lis­tä Tik­ku­ri­las­sa, jos­sa oli pal- jon teh­tai­ta ja mo­nen­lais­ta teol­li­suut­ta. Hä­nel­tä on säi­ly­nyt myös lap­suu­den muis­tel­mia, jos­ta sel­vi­ää, et­tä per­he oli hy­vin so­dan­vas­tai­nen. Soh­ka­ses­ta tu­li­kin hä­nen on­nek­seen lää­kin­tä­mies.

”Täy­tyy muis­taa, et­tä Suo­mes­sa oli ke­vääl­lä 1918 pal­jon kur­juut­ta ja nä­län­hä­tää. Töi­tä ei ol­lut, jo­ten mo­net liit­tyi­vät pu­na­kaar­tiin sen ta­kia, et­tä kaar­ti- lai­sil­le mak­set­tiin palk­kaa”, täh­den­tää näy­tel­män oh­jaa­ja Ca­ri­ta Vä­li­ta­lo.

Soh­ka­ses­ta tu­li so­dan jäl­keen vai­ku­tus­val­tai­nen mies eten­kin Tik­ku­ri­las­sa ja Vantaalla. Hän toi­mi Van­taan eli sil­loi­sen Hel­sin­gin maa­lais­kun­nan en­sim­mäi­se­nä so­si­aa­li­joh­ta­ja­na. Li­säk­si hän oli pe­rus­ta­mas­sa Tik­ku­ri­lan Soit­to­kun­taa ja on­pa hä­nel­lä yh­teys Tik­ku­ri­lan teat­te­riin­kin.

”Soh­ka­nen oli har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jä ja esiin­tyi 1940-lu­vul­la Tik­ku­ri­lan työ­väen näyt­tä­möl­lä, jos­ta sit­tem­min on tul­lut Tik­ku­ri­lan teatteri”, ker­too Vä­li­ta­lo.

Ar­vos­tuk­ses­ta ker­too se, et­tä hä­nen kun­niak­seen on ni­met­ty ka­tu. Vil­jo Soh­ka­sen ka­tu löy­tyy Jo­ki­nie­mes­tä.

Vil­jo S. -näy­tel­mä Tik­ku­ri­lan teat­te­ris­sa, esi­tyk­siä hel­mi­kuul­le saak­ka.

”Suo­mes­sa oli ke­vääl­lä 1918 pal­jon kur­juut­ta.” Ca­ri­ta Vä­li­ta­lo, oh­jaa­ja

PAULI JOKINEN

Vil­jo S. -näy­tel­män puu­ha­nai­set Ai­no Jär­vi-Es­ko­la (vas.) ja Ca­ri­ta Vä­li­ta­lo ovat mo­lem­mat al­ku­jaan ko­toi­sin Van­taal­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.