Mä­ki­hyp­py uhat­tu­na

HS Metro - - PE - PAULI JOKINEN metro.lukijat@hs.fi

Hert­to­nie­men hyp­py­ri­mä­ki ai­o­taan pur­kaa. Sii­hen päät­tyy mä­ki­hy­pyn pit­kä his­to­ria Hel­sin­gis­sä, jos­ta ko­ko la­ji on al­ku­jaan le­vin­nyt Suo­meen.

Suo­men en­sim­mäi­set mä­ki­hyp­py­ki­sat käy­tiin Ka­ta­ja­no­kan kal­lioil­la vuon­na 1886. Nor­ja­lai­nen in­si­nöö­ri Ch­ris­tian Niel­sen voit­ti mit­te­lön. Ka­ta­ja­nok­ka oli sta­di­lai­sen tal­viur­hei­lun kes­kus ja kau­pun­gin sil­mää­te­ke­vät is­tui­vat pal­kin­to­raa­dis­sa ja ja­koi­vat lä­hei­ses­sä ra­vin­to­las­sa voit­ta­jil­le je­ton­ke­ja ja juo­ma­sar­via.

Ka­ta­ja­no­kal­ta ki­sat siir­tyi­vät Alp­pi­laan, jon­ne ra­ken­net­tiin kau­pun­gin en­sim­mäi­nen var­si­nai­nen hyp­py­ri­mä­ki vuon­na 1905. Sii­tä hy­pät­tiin ny­kyi­seen Alp­pi­puis­toon. Kun Alp­pi­lan mä­ki kä­vi pie­nek­si, ra­ken­net­tiin Hert­to­nie­meen hyp­py­ri 1930-lu­vul­la.

Kau­pun­kiak­tii­vi Pauli Sa­lo­ran­nan joh­dol­la val­mis­tui muu­ta­ma vuo­si sit­ten net­tiin kart­ta, jon­ne on mer­kit­ty kaik­ki Hel­sin­gis­sä ol­leet hyp­py­ri­mäet. Se löy­tyy ha­kusa­nal­la Sta­din hyd­dat en­nen ja nyt. Kart­ta to­dis­taa, mi­ten elin­voi­mai­nen mä­ki­hyp­py­kau­pun­ki Helsinki on ol­lut. Hyp­py­ri­mä­kiä oli Kai­vo­puis­tos­sa, Kä­py­läs­sä, Mau­nu­las­sa, Mei­lah­des­sa ja kym­me­nis­sä muis­sa pai­kois­sa.

Hert­to­nie­mi on pit­kään sin­ni­tel­lyt kau­pun­gin ai­noa­na mä­ki­hyp­py­kes­kuk­se­na, mut­ta nyt sen­kin ta­ru on lo­pus­sa. Hert­to­nie­meen jää vie­lä kak­si ju­nio­ri­mä­keä, mut­ta ai­kuis­ten K46-mä­ki to­det­tiin kun­to­tar­kas­tuk­ses­sa niin huo­nok­si, et­tei si­tä kan­na­ta edes kor­ja­ta. Se on pääs­tet­ty ra­pis­tu­maan ja vii­mei­set pa­ri vuot­ta se on ol­lut käyt­tö­kiel­los­sa.

Ei vaa­ral­li­seen mä­keen ke­tään voi pääs­tää, mut­ta uu­den ra­ken­nel­man voi­si pys­tyt­tää. Uu­den hyp­py­ri­mäen ra­ken­nus­kus­tan­nuk­sik­si on ar­vioi­tu 300 000 eu­roa. Se on päh­ki­nöi­tä kau­pun­gin bud­je­tis­sa. Vaik­ka il­mas­ton­muu­tos on aja­nut mä­ki­hy­pyn vai­keuk­siin Ete­lä-Suo­mes­sa, niin pel­käs­tään pe­rin­tei­tä kun­nioit­taen Helsinki an­sait­si­si oman hyp­py­ri­mä­ken­sä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.