Ku­nin­kuus lo­pet­tai­si kam­pan­jat

HS Metro - - UUTISET -

Prins­si Char­les ai­koo lo­pet­taa it­sel­leen tär­keis­tä asiois­ta suo­raan pu­hu­mi­sen, kun hä­nes­tä jos­kus tu­lee Bri­tan­nian ku­nin­gas. Asia käy il­mi BBC:n do­ku­men­tis­ta, jos­sa Wa­le­sin prins­siä seu­rat­tiin vuo­den ajan.

Ky­sees­sä oli en­sim­mäi­nen ker­ta, kun prins­si pu­hui jul­ki­ses­ti sii­tä, mil­lai­nen ku­nin­gas hän oli­si, ker­toi CNN.

Kun prins­sil­tä ky­syt­tiin, jat­kui­si­ko hä­nen jul­ki­nen kam­pan­join­tin­sa ku­nin­kaa­na, vas­taus oli sel­keä.

”Ei, se ei jat­kui­si. En ole niin tyh­mä.”

Prins­si Char­les on kam­pan­joi­nut esi­mer­kik­si ym­pä­ris­tö­asioi­den puo­les­ta jo vuo­si­kym­men­ten ajan.

Hän on ol­lut pit­kään huo­lis­saan il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ja la­jien jouk­ko­ka­dos­ta. Li­säk­si prins­si on tuo­nut esiin mie­li­pi­tei­tään kou­lu­tuk­ses­ta, ark­ki­teh­tuu­ris­ta ja gee­ni­muun­nel­luis­ta tuot­teis­ta. Hän­tä on kri­ti­soi­tu muun muas­sa avoi­mes­ta tues­taan ho­meo­pa­tial­le.

Prins­si tun­ne­taan myös sii­tä, et­tä hän on kir­joit­ta­nut mi­nis­te­reil­le kir­jei­tä, jois­sa on ot­ta­nut kan­taa asioi­hin ai­na mäy­rä­kan­nan vä­hen­tä­mi­ses­tä aku­punk­tioon, ker­toi BBC.

Do­ku­men­tis­sa prins­si to­te­aa, et­tä on ”hö­lyn­pö­lyä”, et­tä hän jat­kai­si ulos­tu­lo­jen te­ke­mis­tä ku­nin­kaa­na.

Prins­si Char­les.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.