Sowe­ton suo­sik­ki­kuo­ro saa­puu vie­rai­lul­le

HS Metro - - WKD -

Iho­kar­vat nouse­vat pys­tyyn musii­kin ja in­to­hi­mon voi­mas­ta, kun Sowe­to Gos­pel Choir aloit­taa syys­kuus­sa har­joi­tuk­set Ro­se­ban­kin lä­hiös­sä Jo­han­nes­bur­gis­sa Ete­lä-Af­ri­kas­sa. Juu­ri nyt har­joi­tel­laan apart­heid-ro­tusor­to­po­li­tii­kan ai­ka­na syn­ty­nei­tä va­paus­lau­lu­ja. Ne täyt­tä­vät myös suu­ren osan syys­kuus­sa jul­kais­tus­ta Free­dom-le­vys­tä.

”Seu­raa­va maa­il­man­kier­tu­eem­me on poik­keuk­sel­li­nen pre­si­dent­ti Nel­son Man­de­lan syn­ty­män sa­ta­vuo­tis­juh­lien kun­niak­si”, kuo­ron tuot­ta­ja ja joh­ta­ja Be­ver­ly Bryer ker­too.

”80 pro­sent­tia oh­jel­mas­ta on va­paus­lau­lu­ja myös Suo­men­kon­ser­tis­sam­me.”

Bryer ja Da­vid Mu­lov­hedzi pe­rus­ti­vat kuo­ron vuon­na 2002 Sowe­tos­sa. Esi­koi­sal­bu­mi nousi Bill­boar­din maa­il­man­musiik­ki­lis­tan yk­kös­si­jal­le USA:ssa. Kan­sain­vä­li­nen ky­syn­tä yl­lät­ti ja al­ku­pe­räi­nen 24 lau­la­jan ryh­mä kak­sin­ker­tais­tet­tiin uusien koe­lau­lu­jen jäl­keen no­peas­ti.

He ei­vät saa kuu­kausi­palk­kaa vaan pro­jek­ti­koh­tai­sia kor­vauk­sia. Kos­ka pro­jek­te­ja riit­tää, kuo­ro on kui­ten­kin jo­kai­sen lau­la­jan pää­asial­li­nen tu­lon­läh­de.

”Ja­kau­dum­me yleen­sä kah­dek­si ryh­mäk­si. Toi­nen voi kier­tää ul­ko­mai­ta sa­mal­la, kun toi­nen ryh­mä kon­ser­toi Ete­lä-Af­ri­kas­sa, jos­sa pi­däm­me yhä 80 pro­sent­tia kon­ser­teis­tam­me”, Bryer ker­too.

Me­nes­tys­tä on riit­tä­nyt. Kuo­ro on voit­ta­nut Gram­myt par­haan pe­rin­tei­sen maa­il­man­musiik­kial­bu­min sar­jas­sa 2007 ja 2008. Se on le­vyt­tä­nyt esi­mer­kik­si Pe­ter Gab­rie­lin ja Ro­bert Plan­tin kans­sa. Se on esiin­ty­nyt jal­ka­pal­lon MM-tur­nauk­sen juh­la­kon­ser­tis­sa. Ja vii­me vuon­na se le­vyt­ti Symp­ho­nic Sowe­to: A Tri­bu­te to Nel­son Man­de­la -le­vyn KwaZu­lu-Na­tal -sin­fo­niaor­kes­te­rin kans­sa täh­ti­vie­raa­na An­ge­lique Kid­jo.

Sowe­to Gos­pel Choir Sa­vo­y­teat­te­ris­sa 9. ja 10. 11.

Kuo­ro­lai­set eläy­ty­vät musiik­kiin ko­ko kro­pal­laan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.