Are Waer­land var först med häl­sotren­den

Mo­tion och fib­rer, grund­bul­ten för ett häl­so­samt liv, är en själv­klar­het i dag. När Are Waer­land lan­se­ra­de si­na tan­kar i bör­jan och mit­ten av 1900-ta­let ut­sat­tes han för myc­ket lö­je.

Hufvudstadsbladet - - Mitten - Tua Ran­ni­nen 029 080 1359, tua.ran­ni­nen@hbl.fi

I dag kan Are Waer­land le i sin him­mel och mum­la: Vad var det jag sa!

Vi äter mer frukt, grön­sa­ker och rot­fruk­ter än nå­gon­sin och mo­tio­ne­rar li­kaså, vil­ket gör oss fris­ka­re.

Are Waer­land blev häl­so­pro­fet i Sve­ri­ge och fick ock­så många ef­ter­föl­ja­re hos oss. Fort­fa­ran­de dy­ker hans namn och hans idéer upp ibland och ar­vet av hans ar­be­te för­val­tas nu av För­bun­det för Häl­so­främ­jan­de som ger ut tid­skrif­ten Häl­sa.

Få vet att han ur­sprung­li­gen kom­mer från Eke­näs och egent­li­gen het­te Paul Hen­rik Fa­ger.

För en tid se­dan höll över­läka­ren Gun­nar Ed­lund från Sve­ri­ge, in­bju­den av Ro­ta­ry, ett fö­re­drag på Kul­tur­hu­set Ka­re­lia i Eke­näs om de två färg­star­ka brö­der­na Paul och Alf Fa­ger, som tog tjänst i tsa­rens ar­mé och se­na­re blev rytt­mäs­ta­re.

Paul Fa­ger blev stu­dent från Nya svens­ka läro­ver­ket i Helsingfor­s 1894. Som med­lem i Ny­lands Na­tion var han en ak­tiv mot­stån­da­re till den för­rysk­ning som på­gick i Fin­land vid se­kel­skif­tet 1900. Paul Fa­ger blev rek­tor på folk­hög­sko­lan på Åland och fö­re­tog fle­ra stu­di­e­re­sor till Edin­burgh och Lon­don.

1906 åter­vän­de han till Eke­näs där han star­ta­de Fri­sin­na­de Ar­be­tar­för­e­ning­en. För­e­ning­en, som ha­de nyk­ter­het som en vik­tig pro­gram­punkt, be­skrivs en­ligt sam­ti­da käl­lor som en ”vir­vel­vind som väck­te upp­se­en­de”.

Paul Fa­ger blev ti­digt in­tres­se­rad av me­di­cin, och fram­för allt na­tur­me­di­cin, an­tag­li­gen på grund av att han själv i sin ung­dom be­svä­ra­des av långa sjuk­doms­pe­ri­o­der med hu­vud­värk, mag­värk och fe­ber.

– År 1912 fick han svenskt med­bor­gar­skap och då byt­te han namn till Are Waer­land, som kling­ar nor­diskt. Var­för han gjor­de det är in­te klar­lagt, sä­ger Gun­nar Ed­lund, som själv kom i kon­takt med Are Waer­land då han höll en fö­re­läs­ning i Ar­vi­ka 1949, där Ed­lund gick i gym­na­si­um.

– Jag bör­ja­de lä­sa hans böc­ker och visst på­ver­ka­de de mig, se­na­re ock­så mitt ar­be­te som lä­ka­re.

Are Waer­land gav ut sin förs­ta bok 1915. Vägen till­kropps­lig och and­lig häl­sa. Sam­man­lagt skrev han ett 60tal böc­ker av vil­ken I sjuk­do­mar­nas häx­kit­tel (1952) är den mest kän­da.

– De fles­ta sjuk­do­mar var en­ligt Are Waer­land själv­för­vål­la­de. Hans tes var: ”Vi har in­te med sjuk­do­mar att gö­ra ut­an med livs­fö­rings­fel. Av­skaf­fa livs­fö­rings­felen och sjuk­do­mar­na för­svin­ner av sig själ­va. Vå­ra or­gan är in­te an­pas­sa­de till stil­la­sit­tan­de in­om­hus­liv och kon­cen­tre­rad in­du­stri­kost.”

Hörn­pe­la­re i häl­so­pro­gram­met är att an­vän­da en­dast li­te el­ler ing­et soc­ker, salt, vitt mjöl och kon­cen­tre­rat fett och att lå­ta bli kaf­fe, to­bak och al­ko­hol. En­ligt Waer­land bör vi äta en helt ve­ge­ta­risk kost, varav minst hälf­ten som rå­kost med grö­na väx­ter i cent­rum, plus rå­riv­na rot­fruk­ter. Till det kokt el­ler ba­kad po­ta­tis och full­korns­bröd.

Han kom­po­ne­ra­de grö­ten krus­ka av ve­tek­li, kros­sa­de hav­re­gryn och li­te rus­sin. Waer­land an­såg att man ock­så bör ta hän­syn till kos­tens sy­ra– bas-för­hål­lan­de. Det fram­hålls som sär­skilt vik­tigt för per­so­ner med an­lag för reu­ma­tism, ast­ma och ek­sem och vid myc­ket stil­la­sit­tan­de.

– Are Waer­land gjor­de ett ban­bry­tan­de häl­so­främ­jan­de ar­be­te och be­to­na­de den ho­lis­tis­ka sy­nen på män­ni­skan. Han höll hund­ra­tals fö­re­drag runt om i Sve­ri­ge och fick många ef­ter­föl­ja­re. Men det dröj­de länge in­nan hans idéer ac­cep­te­ra­des av eta­blis­se­mang­et och in­te minst från lä­kar­håll be­möt­tes han med lö­je, sä­ger Gun­nar Ed­lund.

Are Waer­land dog i en hjär­tin­farkt 1955 i Ales­sio, 79 år gam­mal. Han var gift tre gång­er, men al­la äk­ten­skap var barn­lö­sa. Som 76-åring blev han far till en ut­omäk­ten­skap­lig dot­ter som fick nam­net Si­gyn.

FÖ­RE­GÅNG­A­RE. När Are Waer­land pre­sen­te­ra­de si­na häl­so- och kos­tidéer skrat­ta­de många åt ho­nom. I dag in­ser man att myc­ket av vad han sa­de stäm­mer. Bil­den finns i boken Den sto­ra livs­har­mo­nin.

FIB­RER. Are Waer­land, upp­vux­en i Eke­näs, kom­po­ne­ra­de själv grö­ten krus­ka, en va­ri­ant av da­gens müs­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.