Pa­ra­soll

Hufvudstadsbladet - - 22.03.2015 - KATARINA

Det kom ett rör­for­mat pa­ket med pos­ten. In­ne­hål­let var li­ka spän­nan­de som em­bal­la­get. Det var näm­li­gen ett pa­ra­soll. In­te av den sor­ten som står i träd­går­den el­ler skug­gar på bal­kong­en ut­an en li­ten nätt pa­ra­ply­lik­nan­de an­ord­ning som fi­na da­mer an­vän­de förr i världen. Hon som skic­ka­de det till mig ef­ter att ha hit­tat det i si­na göm­mor tror att det är un­ge­fär hund­ra år gam­malt.

Det kan bra stäm­ma. Skär­men, som är all­de­les hel, är av bo­mulls­tyg och har tyd­li­gen va­rit prydd med på­må­la­de blom­mor. Pa­ra­sol­let är li­tet och ele­gant. Det an­vän­des bå­de som ac­ces­so­ar och sol­skydd. Dess hu­vud­sak­li­ga upp­gift då för mer än hund­ra år se­dan var att skyd­da den fi­na da­mens hy från so­lens för­därv­bring­an­de strå­lar. En so­ci­e­tets­dam fick ald­rig bli sol­bränd, det an­sågs opas­san­de. Det räck­te in­te med en­bart pa­ra­soll, hon bar ock­så vid­brät­tad hatt, of­ta med flor fram­för an­sik­tet och som yt­ter­li­ga­re skydd kun­de hon sme­ta in hyn med ägg­vi­ta.

På gam­la bil­der från de bador­ter som än­nu vid se­kel­skif­tet 1900 fanns över­allt, ock­så i vårt land, ser man vit­kläd­da da­mer pro­me­ne­ra i par­ken med vack­ra pa­ra­sol­ler i högs­ta hugg. Den vi­ta fot­si­da klän­ning­en, of­ta prydd med spet­sar, vo­lang­er, strå­veck och an­nat pynt var li­kaså en sta­tus­sym­bol. Stas­sen var öm­tå­lig, svår­tvät­tad och svår­stru­ken. Bä­ra­rin­nan vi­sa­de att hon ha­de råd med tjäns­te­folk som syd­de, tvät­ta­de och strök!

Än­da in på 1900-ta­let var pa­ra­sol­let en po­pu­lär mo­de­de­talj som ing­en ele­gant dam vi­sa­de sig ut­an. Pa­ra­sol­let följ­de mo­dets väx­ling­ar och blev allt me­ra på­kostat. Det kun­de ha en skärm av si­den i oli­ka fär­ger, som of­ta mat­cha­de da­mens klä­der och pryd­des med spet­sar, fran­sar, band, ro­set­ter och fjäd­rar.

På 1920-ta­let blev det mo­dernt att va­ra sol­bränd och pa­ra­sol­let för­svann. Det var en sta­tus­sym­bol som ha­de över­levt sin tid. Pa­ra­ply­er­na, som är yng­re än pa­ra­sol­let, kom i stäl­let på bred front. Och en ele­gant dam med pa­ra­soll skul­le nog väc­ka en viss upp­märk­sam­het i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.