Hufvudstadsbladet

Strål­ning osyn­ligt hot för barn i sko­lor och dag­vård?

- Wireless Technology · Tech · Council of Europe · Finland · Facebook

Hund­ra­tals fors­ka­re, WHO och Eu­ro­parå­det var­nar för att bå­de ele­ver och lä­ra­re tar all­var­lig skada av trådlös tek­nik, till ex­em­pel från wi­fi-rou­ters i tråd­lö­sa nät­verk, wi­fi- och mo­bil­strål­ning från läsplat­tor, tråd­lö­sa da­to­rer, mo­bil­te­le­fo­ner och tråd­lö­sa te­le­fo­ner.

Or­sa­ken till de ska­dor som nu rap­por­te­ras är att de gräns­vär­den som nu ex­i­ste­rar är minst 100 000 gång­er för högt sat­ta. När mo­bil­in­du­strin väx­te upp sat­te man ef­ter bäs­ta ve­tan­de upp gräns­vär­den för den strål­ning den tråd­lö­sa ra­di­o­te­le­fo­nin som mest fick av­ge för att ing­en skul­le ta skada. Men man ha­de för knapp er­fa­ren­het av den mikrovågs­strål­ning och den in­du­stri som på en så oer­hört kort tid på ett rent ex­plo­sivt sätt ex­pan­de­ra­de.

I den­na mas­si­va ut­bygg­nad med mil­jar­der eu­ro i in­ve­ste­ring­ar fo­ku­se­ra­de man på kun­den, men tap­pa­de fo­kus på män­ni­skan – som en bi­o­lo­gisk va­rel­se. Inga steg togs för att ju­ste­ra strål­ning­ens gräns­vär­den som snabbt vi­sa­de sig för högt sat­ta. Och var­för skul­le man det? Re­dan gjor­da in­ve­ste­ring­ar ho­ta­des, vid skrot­ning el­ler mo­di­fi­e­ring ris­ke­ra­de man kostan­der för yt­ter­li­ga­re mil­jar­der i ut­veck­ling och mo­di­fi­e­ring­ar. Upp­re­pad forsk­ning vi­sar på­ver­kan av trådlös tek­nik på cen­tra­la nerv­sy­ste­met och på cell­ni­vå med fler­dub­belt ökad risk för au­tism och ag­gres­siv hjärn­tu­mör.

Fin­lands la­gar krä­ver att an­sva­ri­ga skyd­dar bå­de an­ställ­da och ele­ver mot allt som kan ris­ke­ra de­ras häl­sa. 2 600 forsk­nings­rap­por­ter be­vi­sar be­te­en­de- och kon­cent­ra­tions­pro­blem, neu­ro­lo­gis­ka ska­dor, de­mens, can­cer med me­ra ef­ter ex­po­ne­ring från trådlös tek­nik långt un­der gräns­vär­de­na. WHO/IARC klas­si­fi­ce­ra­de 2011 all ra­di­o­fre­kvent strål­ning som möj­li­gen can­cer­fram­kal­lan­de (klass 2B). Många lä­ka­re, fors­ka­re och or­ga­ni­sa­tio­ner från tolv län­der krä­ver nu att WHO/ IARC ome­del­bart änd­rar klas­si­fi­ce­ring­en till can­cer­fram­kal­lan­de (klass 1, högs­ta ris­kni­vå, lik­som to­bak och as­best).

Eu­ro­parå­det var­na­de 2011 för ris­ker med trådlös tek­nik i syn­ner­het för barn (re­so­lu­tion 1 815) och rå­der al­la sko­lor och dag­hem att an­vän­da ka­bel­bu­ren in­ter­ne­tan­slut­ning i stäl­let för trådlös tek­nik.

Strål­ning­en kan ge sömn- pro­blem men ock­så be­svär som hu­vud­värk, yr­sel, il­lamå­en­de, min­nes- sömn- och kon­cent­ra­tions­pro­blem. En av mi­na be­kan­ta slu­ta­de so­va. Hon fun­de­ra­de att det kun­de be­ro på strål­ning. Hen­nes man var först tvek­sam, men läs­te in sig på äm­net och testade ut­an hen­nes vet­skap att stänga av allt tråd­löst och all el ut­om kyl och frys till nat­ten. De nät­ter­na kun­de hon so­va.

Ju mer trådlös tek­nik och strål­ning man ut­sätts för, desto hög­re är ock­så ris­ken att man ut­veck­lar elöverkäns­lighet som är ett stort han­di­kapp.

Sym­tom på elöverkäns­lighet är lik­nan­de de vid överdos av strål­ning och ut­bränd­het. Sko­lor, tåg, bus­sar och id­rotts­går­dar är ex­em­pel på mil­jö­er där en som är elö­ver­käns­lig har svårt att vis­tas i. En mam- ma skri­ver: ”Vår 15-åri­ga son är elö­ver­käns­lig. Vi har nu i en­dast ett år ve­tat om vad hans sym­tom be­ror på. Vi såg nog tec­ken på ho­nom re­dan som li­ten, men för oss fanns då in­te be­grep­pet ’elöverkäns­lighet’. Nu har han svårt att gå en hel dag i sko­lan, han kom­mer of­tast hem re­dan ef­ter förs­ta lek­tio­nen”.

Det är allt­så helt fel att häv­da att forsk­ning­en in­te skul­le vi­sa någ­ra häl­so­ris­ker. Bar­nen är all­ra käns­li­gast, och de be­hö­ver där­för en strål­nings­fri sko­la, för­sko­la och dag­vård.

Kom gär­na med och dis­ku­te­ra i grup­pen ”Trådlös tek­nik och häl­sa – Fin­land” på Fa­ce­book.

MAR­TI­NA LAMPERO

Ja­kob­stad

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland