Ko­mi­ker­stjär­na tänds på Nic­ken-sce­nen

Hufvudstadsbladet - - Front Page - ISA­BEL­LA ROTHBERG

Svensk­fin­lands Woody Al­len? Visst, en så­dan ti­tel skul­le klä Fe­lix Liv, en ung, otå­lig, ner­vös man med sto­ra dröm­mar om en kar­riär som ståupp­ko­mi­ker. Dem när ock­så hans mam­ma, en Gran­kullafru tilli­ka hand­lings­kraf­tig ma­na­ger, och hans pap­pa, en hy­po­kond­risk seg­la­re som fort­fa­ran­de har li­te av de grå tin­ning­ar­nas charm kvar.

Ko­me­din om Fe­lix Liv hand­lar om en char­migt dys­funk­tio­nell familj, ett slags ska­ra New York-ex­cent­ri­ker i en fin­lands­svensk mil­jö, som är svår att mot­stå. Dels är den ny­ba­ka­de skå­de­spe­la­ren Samu­el Karls­son, som hu­vud­per­so­nen Fe­lix Liv, en osan­no­lik ta­lang, dels sit­ter re­gis­sö­ren och pjäs­för­fat­ta­ren Fa­bi­an Si­lén in­ne med rik­tigt bra, ko­miskt stoff.

Pojk­man­nen ro­ar

Fö­re­ställ­ning­en bju­der på gal­na, pin­sam­ma histo­ri­er och si­tu­a­tio­ner, rap­pa skämt och fi­na skå­de­spe­larin­sat­ser. Karls­son spe­lar ett slags pojk­man, en 29-åring som fort­fa­ran­de i smyg kitt­las med sin sön­der­kra­ma­de go­se­ka­nin och är full­kom­ligt be­ro­en­de av sin ka­ris­ma­tis­ka ti­ger­mam­ma Wil­ma Asch-Liv (un­der­bart ro­lig Li­dia Bäck), en ma­nisk, ego­cen­tre­rad men alltid väl­me­nan­de kvin­na. Ur du­ons knäp­pa dy­na­mik föds en hel del av fö­re­ställ­ning­ens ko­mik, till ex­em­pel en hel­bi­sarr re­klam­vi­deo som mo­dern pro­du­ce­rar för att få i gång so­nens show­bu­si­nessba­na.

Karls­son och Mar­tin Bah­ne iscen­sät­ter i sin tur ett av de ro­li­gas­te far-son-ögon­blic­ken jag sett på länge (sce­nen in­vol­ve­rar bland an­nat en se­gel­båt och en skep­pa­re med sva­ga fär­dig­he­ter, till fa­derns sto­ra be­svi­kel­se).

A-ha gör come­back

Si­lén var­var fa­mil­jedra­ma med fan­ta­si­se­kven­ser, där Fe­lix Liv för­vand­las till al­ter-egot Flex. Han kryd­dar ock­så med väl­sit­tan­de po­pu­lär­kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser, bland an­nat en präk­tig go­spelscen på slu­tet och en här­lig hyll­ning till 80-tals­ban­det Aha, där Mar­tin Bah­ne för­vand­las till det nors­ka po­pund­ret Mor­ten och blän­dar publi­ken med sitt spju­ver­ak­ti­ga le­en­de.

Över­lag finns det fle­ra här­li­ga ty­per som man fäs­ter sig vid. Bo-Eric Rosenqvist spe­lar Fe­lix Livs bi­o­lo­gis­ka pap­pa Al­vin, me­dan Kaj­sa Ek glänser i rol­len som bäs­ti­sen Ru­by och som den über­my­si­ga talk show­pro­fi­len So­fie von Shultz.

Det blir fle­ra skratt på Svens­ka Te­a­terns Nic­ken-scen, men trans­port­sträc­kor­na mel­lan skäm­ten är allt­för långa. Pjä­sen ha­de be­hövt yt­ter­li­ga­re dra­ma­tur­giskt ar­be­te, för nu öds­las tid på att bäd­da för skäm­ten och för­kla­ra sce­ner. Si­lén tar fram pär­lor, men han ha­de gär­na fått va­ra tuf­fa­re mot sitt ma­te­ri­al och ta li­vet av någ­ra av si­na ”dar­lings”.

FOTO: JOHN DA SIL­VA

FAN­TAS­TISK FRONT­MAN. Samu­el Karls­son, som Fe­lix Liv, gör till­sam­mans med den öv­ri­ga en­semb­len ett top­pen­jobb på Nic­ken-sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.