Se­mest­ra i spans­ka fin­can

Spa­ni­en En fö­re det­ta mjölk­gård på Me­nor­ca, en lyx­vil­la om­gi­ven av korke­kar i An­da­lu­si­en och en 1800-tals­gård med vinod­lan­de gran­nar på Gran Ca­na­ria. Run­tom i Spa­ni­en göm­mer sig många fi­na lant­ho­tell bort­om tu­ristor­ter­na.

Hufvudstadsbladet - - Helg -

För den som verk­li­gen vill väx­la ner på se­mestern och upp­le­va det ge­nu­i­na Spa­ni­en finns ett en­kelt sätt: Chec­ka in på nå­got av lan­dets många lant­ho­tell. De går van­ligt­vis un­der epi­te­tet fin­ca el­ler ho­tel ru­ral. Of­ta hand­lar det om fö­re det­ta lant­går­dar el­ler gam­la gods som har gjorts om till av­ska­lat lyx­i­ga ho­tell med mo­der­na fa­ci­li­te­ter – eko­tu­rism med hi­sto­risk touch.

Att bo ett par nät­ter (el­ler vec­kor) på nå­got av des­sa ho­tell är som en av­slapp­nan­de mi­ni­retre­at, ett ef­fek­tivt sätt att kom­ma ner i varv och nju­ta av na­tu­ren.

Ho­tel­len lig­ger of­ta li­te av­si­des ut­an di­rekt strand­lä­ge. Å and­ra si­dan har fle­ra av dem pool. Många har även eg­na restauranger med tra­di­tio­nell och ge­nu­in gast­ro­no­mi. Dess­utom bru­kar de om­sorgs­fullt kom­po­ne­ra­de fru­kostar­na med hem­gjor­da mar­me­la­der, ny­ba­kat bröd och lo­ka­la os­tar va­ra en upp­le­vel­se i sig.

Här är fy­ra spans­ka fa­vo­ri­ter:

Fin­ca Bu­en­vino, An­da­lu­si­en

En dryg tim­me från Se­vil­la, i hjär­tat av An­da­lu­si­en, lig­ger Fin­ca Bu­en­vino. Hit res­te det brit­tis­ka pa­ret Sam och Jen­nie Ches­ter­ton för 30 år se­dan och för­äls­ka­de sig i plat­sen. Det räc­ker med att blic­ka ut över det böl­jan­de, oför­stör­da land­ska­pet för att för­stå vad de föll för. Hu­set är om­gi­vet av korke­kar, kas­tan­je­träd och frukt­ och grön­saks­od­ling­ar. Ut­sik­ten från ter­ras­sen har en di­rekt av­slapp­nan­de ef­fekt.

I dag är hu­set bå­de pa­rets pri­va­ta bo­stad och bed and bre­ak­fast med fem lant­ligt in­red­da rum. Här finns ock­så två se­pa­ra­ta hus och en stör­re vil­la för gäs­ter som vill ha eget kök och ett mer pri­vat bo­en­de.

Hit kan man åka för att kopp­la av och nju­ta av na­tu­ren, de fi­na vand­rings­sti­gar­na i om­giv­ning­ar­na och pa­rets mat­lag­ning. De har gett ut en egen kok­bok och det mesta som ser­ve­ras ba­se­ras på går­dens egenod­la­de rå­va­ror. Någ­ra gång­er per år er­bjuds även mat­lag­nings­kur­ser och kur­ser i mat­fo­to­gra­fi. I när­he­ten finns ock­så fle­ra char­mi­ga små­by­ar att upp­täc­ka.

Pris: Dub­bel­rum och fru­kost från cir­ka 130 € per natt.

www.fin­ca­bu­en­vino.com

Sa Ro­ta den Pa­lerm, Mal­lor­ca

Den fö­re det­ta häst­går­den Sa Ro­ta den Pa­lerm lig­ger vid vägs än­de, någ­ra kilo­me­ter sö­der om sta­den Si­neu mitt på Mal­lor­ca. Här vän­tar en doft av tim­jan och la­ven­del och en ro­gi­van­de still­het, långt från char­te­ror­ter­na på ön.

På de vi­ta sten­hu­sen klätt­rar li­la och ro­sa bou­gain­vil­lea. I träd­går­den finns fi­kon­, apel­sin­ och man­del­träd. Myc­ket av det som växer på går­den tas tillvara och för­vand­las till ljuv­li­ga mar­me­la­der. Den kär­leks­fullt kom­po­ne­ra­de fru­kost­buffén in­ne­hål­ler även ny­ba­kat bröd, hem­gjord yog­hurt, lo­ka­la char­ku­te­ri­er och färsk­pres­sad apel­sin­juice.

Går­den har till­hört fa­mil­jen Pa­lerm i över 200 år, och för någ­ra år se­dan gjor­des de fö­re det­ta häst­stal­len om till nio dub­bel­rum med mo­der­na fa­ci­li­te­ter, som luft­kon­di­tio­ne­ring och mi­ni­bar. Här finns ock­så en stor pool om­gi­ven av sol­sto­lar.

Går­den har ing­en re­stau­rang, men fa­mil­jen kan ord­na en tra­di­tio­nell mal­lorkinsk mid­dag vid för­frå­gan.

Pris: Dub­bel­rum och fru­kost från cir­ka 140 €.

www.sa-ro­ta.com

Bi­ni­ar­roca, Me­nor­ca

Bi­ni­ar­roca är ett ut­märkt val för den som suk­tar ef­ter en ro­man­tisk Me­del­havs­se­mes­ter på tu man hand. Här är barn in­te tillåt­na, vil­ket ska­par en lugn och av­slapp­nad stäm­ning.

Det gam­la sten­hu­set är en fö­re det­ta mjölk­gård som har för­vand­lats till ett ru­stikt bou­ti­que­ho­tell. Bakom me­ta­mor­fo­sen och de­sig­nen står två brit­tis­ka vä­nin­nor som vil­le ska­pa en plats där gäs­ter­na kan nju­ta av god mat, kom­ma när­ma­re na­tu­ren och få upp­le­va mer av det ge­nu­i­na Me­nor­ca.

Här finns ock­så en stor träd­gård med un­dan­göm­da ber­så­er och en fin pool, om­gi­ven av ro­sa bou­gain­vil­lea och an­ti­ka sta­ty­er.

Ho­tel­let har även en gour­met­ re­stau­rang med fran­skin­spi­re­ra­de rät­ter och färs­ka ör­ter från ho­tel­lets egen krydd­träd­gård. Här ser­ve­ras även vi­ner från gran­nen Bini­fa­det, en av öns mest mo­der­na vin­går­dar. Den loc­kar även med vin­bar och re­stau­rang och är väl värd ett be­sök för vi­nin­tres­se­ra­de.

För den som vill gö­ra läng­re ut­flyk­ter har Me­nor­ca ota­li­ga bad­vi­kar att upp­täc­ka. Till hu­vud­or­ten Ma­hón är det ba­ra en kvart med bil.

Pris: Dub­bel­rum och fru­kost från cir­ka 135 €.

www.bi­ni­ar­roca.com

Ho­tel Ru­ral El Mon­dalón, Gran Ca­na­ria

Drygt 20 mi­nu­ter ut­an­för Las Pal­mas göm­mer sig lant­ho­tel­let El Mon­dalón, en fö­re det­ta lant­gård från 1800­ta­let. Det lig­ger all­de­les in­till na­tur­re­ser­va­tet Cal­de­ra de Ban­da­ma, vars cent­rum är en 200 me­ter djup vul­ka­nisk kra­ter. Nam­net kom­mer från hol­län­da­ren Da­ni­el Van Dam­me som plan­te­ra­de de förs­ta vin­ran­kor­na i kra­tern på 1500­ta­let. I dag finns fle­ra vinod­la­re i om­rå­det, ex­em­pel­vis gran­nen Mon­dalón el­ler Bo­de­ga Van­da­ma. Den se­na­re har även en triv­sam re­stau­rang om­gi­ven av vin­ och apel­sin­od­ling­ar. Spe­ci­a­li­te­ten är gril­lat kött, men här ser­ve­ras även kris­pi­ga spe­nat­kro­ket­ter och en god getost­sal­lad.

El Mon­dalón har tio ru­stikt in­red­da dub­bel­rum och två restauranger, en med à la car­te och en bo­de­ga med bar­becue på fre­da­gar. Bland fa­ci­li­te­ter­na finns en ut­om­huspool, mi­ni­ba­stu och lek­stu­ga för barn. Plus en ha­ge med ås­nor och får.

Ho­tel­let är en per­fekt till­flykt för den som vill kom­bi­ne­ra ett par dagar i Las Pal­mas med nå­got still­sam­ma­re. Den är en­kel att nå även för den ut­an bil, bus­sen stan­nar pre­cis ut­an­för ho­tel­len­trén.

Pris: Dub­bel­rum och fru­kost från cir­ka 85 €.

ho­tel­ru­ral­mon­da­lon.es

TEXT & FO­TO AN­NI­KA GOLDHAMMER/TT

fe­a­tu­re@ksf­me­dia.fi

GRAN CA­NA­RIA. Ho­tel Ru­ral El Mon­dalón är ett bra al­ter­na­tiv för den som vill upp­täc­ka en lant­li­ga­re tu­ri­stö. LYX­IGT. Poo­len är ba­ra en av höj­dar­na på Sa Ro­ta d’en Pa­lerm.

AN­DA­LU­SI­EN. Fin­ca Bu­en­vino är om­gi­vet av sto­ra korke­kar.

HAND I HAND. Bi­ni­ar­roca på Me­nor­ca är ett per­fekt val för en ro­man­tisk se­mes­ter.

LANT­HO­TELL. Sa Ro­ta d’en Pa­lerm på Mal­lor­ca.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.