She­e­ran slu­tar twitt­ra – ef­ter elak­he­ter

Hufvudstadsbladet - - I Dag - TT

Den brit­tis­ke ar­tis­ten Ed She­e­ran slu­tar twitt­ra. An­led­ning­en är att han har trött­nat på al­la ela­ka kom­men­ta­rer.

– Jag går in där och det en­da som finns är män­ni­skor som sä­ger ela­ka sa­ker. Twit­ter är en platt­form för det, sä­ger Ed She­e­ran till tid­ning­en The Sun

– En kom­men­tar för­stör he­la da­gen.

Hans Twit­ter-kon­to kom­mer dock in­te att stäng­as helt, utan i stäl­let upp­da­te­ras au­to­ma­tiskt med pos­ter från Ed She­e­rans Instagram. Sång­a­ren menar dock att han själv kom­mer hål­la sig bort från mi­kro­blog­gen.

Ed She­e­ran har drygt 19 mil­jo­ner föl­ja­re på Twit­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.