Jus­tin Bie­ber slip­per graf­fiti-åtal

Hufvudstadsbladet - - I Dag - TT

En do­ma­re i Bra­si­li­en har – fy­ra år ef­ter hän­del­sen – lagt ned åta­let mot Jus­tin Bie­ber för att han må­lat graf­fiti på en vägg i Rio de Ja­nei­ro, skri­ver BBC.

Som en för­lik­ning har Bie­ber i stäl­let do­ne­rat 50 000 kro­nor till ett sjuk­hus i sta­den.

Det var un­der ett be­sök i Rio de Ja­nei­ro 2013 som Bie­ber spre­ja­de på väg­gen till ett över­gi­vet sjuk­hus. Egent­li­gen ha­de stjär­nan ba­ra till­stånd att må­la på ett helt an­nat stäl­le, men val­de bort det av ”sä­ker­hets­skäl” och för att und­vi­ka ny­fik­na fans. Strax ef­teråt åta­la­des stjär­nan för van­da­li­se­ring av of­fent­lig bygg­nad, ett brott som kan ge bö­ter el­ler fäng­el­se i upp till ett år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.