In­te bätt­re förr

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

– Jag ska pra­ta om mitt liv och spe­la min fa­vo­rit­mu­sik.

Dag­ny Carls­son star­ta­de som 100-åring sin po­pu­lä­ra blogg Blog­ga med mig! ef­ter att ha gått en da­ta­kurs som 99-åring. Har ny­li­gen gett ut den själv­bi­o­gra­fis­ka boken Li­vet en­ligt Dag­ny.

Carls­son har ar­be­tat som söm­mers­ka och hand­läg­ga­re på För­säk­rings­kas­san. Han gick i pen­sion 1978. Hon med­ver­ka­de i do­ku­men­tär­se­ri­en Det är in­te så dumt att bli gam­mal. I fil­men Hund­ra­å­ring­en som smet från no­tan och för­svann spe­lar hon pa­ti­ent på ett äldre­bo­en­de. Hon tyc­ker in­te att det var bätt­re förr. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 14.00, re­pris 23.30

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.