Ut­ma­nar­na kri­ti­se­rar pre­si­dent Ni­i­ni­stö

Förs­ta val­de­bat­ten präg­la­des av att Sau­li Ni­i­ni­stö val­de bort den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Vad me­nar du med det?

Folk­rö­rel­sen som bac­kar upp pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stös åter­vals­kam­panj har fått en pangstart. På gå­ga­tan i Björ­ne­borg skri­ver fle­ra hund­ra på ett stöd­kort. An­häng­ar­na an­ser att Ni­i­ni­stö är en ex­em­pla­risk pre­si­dent.

Ni­i­ni­stös ut­ma­na­re är än­då kri­tis­ka till att han ute­blev från Fin­land­sa­re­nans pre­si­dent­vals­de­batt i går. Mat­ti Van­ha­nen för­ut­sät­ter att Ni­i­ni­stö ska kun­na ut­ma­nas se­nast i au­gusti.

Pek­ka Haa­visto och Nils Tor­valds sä­ger att pre­si­den­ten för­vis­so själv väl­jer var han del­tar, men att hans från­va­ro rim­mar il­la med am­bi­tio­nen att sta­tu­e­ra ex­em­pel för ett gott de­batt­kli­mat. Ni­i­ni­stö del­tar i en se­pa­rat till­ställ­ning i Björ­ne­borg i dag.

An­häng­a­re ström­mar till i jämn takt när folk­rö­rel­sen bakom Sau­li Ni­i­ni­stös pre­si­dent­vals­kam­panj sam­lar un­der­skrif­ter på gå­ga­tan i Björ­ne­borg. Med en takt på näs­tan hund­ra sig­na­tu­rer i tim­men ba­ra på den här plat­sen kan det in­te drö­ja länge för­rän kam­pan­jen sam­lat in de 20 000 an­häng­ar­kort som be­hövs för att pre­si­den­ten ska kun­na kan­di­de­ra för om­val näs­ta vin­ter, ut­an att gö­ra det ex­pli­cit för Sam­lings­par­ti­et.

– Ni­i­ni­stö är det en­da al­ter­na­ti­vet, åt­minsto­ne för mig. Jag är nöjd med hans in­sats hit­tills. Han är en myc­ket bra pre­si­dent, sä­ger Mar­juk­ka Lönn­blad som skri­ver på ett kort.

Att de som sig­ne­rar kor­ten har en­bart gott att sä­ga om pre­si­den­ten är na­tur­ligt. In­tres­san­ta­re är då att så många de­lar sam­ma upp­fatt­ning fem och ett halvt år ef­ter för­ra va­let. I en en­kät som Il­ta-Sa­no­mat lät gö­ra strax fö­re som­ma­ren upp­gav 72 pro­cent att de ska rös­ta på Sau­li Ni­i­ni­stö.

– Det mås­te va­ra hans ka­ris­ma som at­tra­he­rar folk, och hans för­må­ga att ta upp frå­gor på ett smart och re­spekt­fullt sätt. Han är sak­lig, mångsidig och tar al­la slags män­ni­skor i be­trak­tan­de, sä­ger Lönn­blad.

Ee­ro Lu­o­ma, ak­tiv in­om Sam­lings­par­ti­et i Björ­ne­borg, hej­dar folk på gå­ga­tan och tip­sar om möj­lig­he­ten att skri­va på. Många gri­per chan- sen, åt­minsto­ne ef­ter en prat­stund. Il­po Har­ju be­hö­ver ing­et över­tal­nings­snack. Han sig­ne­rar ett kort ut­an vi­da­re.

– Jag kän­ner pre­si­den­ten från för­ut, och jag är full­stän­digt över­ty­gad om hans kom­pe­tens. Jag har ett stort för­tro­en­de för ho­nom. Han gör ett gott jobb, sä­ger Har­ju.

Att en klar mer­part av fin­län­dar­na, som för­vis­so in­te kän­ner pre­si­den­ten per­son­li­gen, tycks va­ra li­ka över­ty­ga­de me­nar Har­ju att mås­te be­ro på Ni­i­ni­stös per­son­lig­het.

– Och på att han in­te lå­ter sig sty­ras av nå­got par­ti. Han är be­redd att in­gri­pa ock­så i osun­da fe­no­men.

– Att han all­tid sät­ter he­la na­tio­nen fö­re nå­gon en­skild in­tres­se­grupp som spe­lar sitt po­li­tis­ka spel. På det sät­tet re­pre­sen­te­rar han he­la fol­ket.

Vill se star­ka­re pre­si­dent

Ock­så Jor­ma Po­hjo­nen tyc­ker att Sau­li Ni­i­ni­stö är den klart bäs­ta kan­di­da­ten, in­te minst för att han upp­fat­tar Ni­i­ni­stö som en mo­dern för­läng­ning på den be­prö­va­de ut­ri­kes­po­li­tis­ka lin­jen.

– Ni­i­ni­stö skö­ter re­la­tio­ner­na bå­de till öst och till väst. Han har en gnut­ta av Kek­ko­nens stil, men han är ock­så jo­vi­a­lisk.

Det här med att skö­ta re­la­tio­ner i al­la vä­der­streck är sär­skilt vik­tigt i da­gens värld, då Do­nald Trumps USA och Vla­di­mir Pu­tins Ryss­land känns allt mer oför­ut­säg­ba­ra och då brex­it rub­bar EU:s grund­va­lar, an­ser Po­hjo­nen.

– Vi le­ver i de mest osäk­ra ti­der se­dan and­ra världs­kri­get. Där­för be­hö­ver Fin­land en stark pre­si­dent, sä­ger han.

De se­nas­te grund­lags­re­for­mer­na har än­då kring­sku­rit pre­si­den­tens makt­be­fo­gen­he­ter, för att stär­ka den par­la­men­ta­ris­ka de­mo­kra­tin. I en en­kät som Verkk­ou­u­ti­set släpp­te på tis­da­gen an­ser 48 pro­cent att pre­si­den­ten har la­gom makt. 43 pro-

cent vill öka och 2 pro­cent vill mins­ka pre­si­den­tens makt­be­fo­gen­he­ter. Sann­fin­län­dar­nas och Sam­lings­par­ti­ets an­häng­a­re är iv­ri­gast för att öka dem.

På en dis­kus­sion på Fin­land­sa­re­nan var­nar Cen­terns pre­si­dent­kan­di­dat Mat­ti Van­ha­nen för att ge pre­si­den­ten mer makt.

– I en öp­pen de­mo­kra­ti ska mak­ten va­ra splitt­rad. Att vis­sa fin­län­da­re läng­tar ef­ter en star­ka­re le­da­re skvall­rar om nå­gon form av Kek­ko­nen­nostal­gi. Jag no­te­rar att en­kä­ten vi­sar att de äld­re ge­ne­ra­tio­ner­na, de som minns Kek­ko­nen bäst, är minst vil­li­ga att öka pre­si­den­tens makt­be­fo­gen­he­ter, sä­ger han.

Ilk­ka Ka­ner­va (Saml) an­ser än­då att re­ge­ring­en bor­de för­plik­tas att sam­ar­be­ta med pre­si­den­ten i EU-frå­gor med klar ut­ri­kes­po­li­tisk kopp­ling. Li An­ders­son (VF) sä­ger att det räc­ker med att ut­veck­la sam­ar­be­tet mel­lan pre­si­den­ten och stats­mi­nis­tern. Hon har ing­en för­stå­el­se för tan­ken att ut­veck­la­de EUlän­der som Fin­land skul­le stär­ka sin pre­si­den­tin­sti­tu­tion som nå­got slags svar på Pu­tin och Trump.

– Ba­ra för att stor­makts­le­dar­na i väst och öst blir allt mer auk­to­ri­tä­ra ska vi väl in­te gö­ra li­ka­dant. Vå­ra och EU:s styr­kor lig­ger på helt an­nat håll än i en­skil­da star­ka le­da­re, sä­ger hon.

Stark i om­dö­met

Ute på gå­ga­tan står det klart att folk upp­fat­tar be­grep­pet ”stark pre­si­dent” väl­digt oli­ka. Där nå­gons tan­kar går till makt­för­del­ning­en ser en an­nan ba­ra en ka­ris­ma­tisk per­son­lig­het fram­för sig.

– Sau­li Ni­i­ni­stö är för all del en stark pre­si­dent i det hän­se­en­det att han ut­nytt­jar si­na makt­be­fo­gen­he­ter och vå­gar ta ställ­ning, men för mig be­ty­der styr­ka in­te att pre­si­den­ten vi­sar musk­ler­na. Ni­i­ni­stö vi­sar prov på om­dö­me när han ut­ta­lar sig, och han har en för­må­ga att se hel­he­ter, sä­ger Le­e­na Lu­ja­maaReis­ner som skri­vit på Ni­i­ni­stös an­häng­ar­kort.

De flesta på gå­ga­tan be­dö­mer att Sau­li Ni­i­ni­stö vin­ner på att stäl­la upp för en folk­rö­rel­se sna­ra­re än för sitt gamla par­ti, men Le­e­na Lu­ja­maaReis­ner är in­te så sä­ker på det.

– Han kom­mer att för­lo­ra en del rös­ter på det, men vin­na and­ra i gen­gäld. Jag vet in­te om det kom­mer att ge ho­nom fler el­ler fär­re rös­ter, men själv gil­lar jag upplägget.

Ni­i­ni­stös an­häng­a­re i Björ­ne­borg har väl­digt svårt att pe­ka ut en en­da svag­het hos sin kan­di­dat. Tvärtom är de se­ger­vis­sa vär­re och bergsäk­ra på att han blir om­vald. De flesta tip­par på ett av­gö­ran­de re­dan i förs­ta om­gång­en, vil­ket ald­rig skett för­ut.

Han sät­ter all­tid he­la na­tio­nen fö­re nå­gon en­skild in­tres­se­grupp som spe­lar sitt po­li­tis­ka spel. På det sät­tet re­pre­sen­te­rar han he­la fol­ket. Il­po Har­ju Ni­i­ni­stö-an­häng­a­re

FOTO: PE­TER BUCHERT FOTO: PE­TER BUCHERT

EN­DA AL­TER­NA­TI­VET. Mar­juk­ka Lönn­blad skri­ver på ett av Sau­li Ni­i­ni­stös an­häng­ar­kort på in­rå­dan av Ee­ro Lu­o­ma. Bå­da tror och hop­pas att Ni­i­ni­stö ska seg­ra i pre­si­dent­va­let re­dan i förs­ta om­gång­en. BäS­TA KAN­DI­DA­TEN. Jor­ma Po­hjo­nen flag­gar för Sau­li...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.