”Det ver­kar in­te fin­nas sam­för­stånd i val­frå­gan”

Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen (Saml) sä­ger att det ser mo­tigt ut när det gäl­ler att kom­bi­ne­ra val­da­gar, trots att fy­ra val på två år är ex­tremt myc­ket. – Sam­ti­digt rå­der en in­ter­na­tio­nell trend att val­del­ta­gan­det är i mot­vind, sä­ger Häk­kä­nen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - 029 080 1310, sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi SYLVIA BJON

När re­ge­ring­en in­ternt kom över­ens om att land­skapsva­let flyt­tas fram till ok­to­ber 2018, i stäl­let för att hål­las i sam­band med pre­si­dent­va­let i ja­nu­a­ri, bad ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen (Saml) de oli­ka par­ti­er­nas par­ti­sek­re­te­ra­re att be­hand­la di­lem­mat med fy­ra val på två år.

– Det är frå­ga om fy­ra val, och jag vill att de kart­läg­ger vil­ka pro­blem som kan upp­stå, sä­ger Häk­kä­nen.

Det finns re­dan en tra­di­tion att val­frå­gor be­hand­las mel­lan al­la riks­dags­par­ti­er, men Häk­kä­nen väd­rar en viss fru­stra­tion.

– Vis­sa par­ti­er har först mot­satt sig sam­man­slag­na val, se­dan an­sett att vis­sa val kan slås ihop. Nu vill jag gär­na att par­ti­sek­re­te­rar­na kart­läg­ger vad rik­tigt det är frå­ga om, för jag mås­te un­der hös­ten kom­ma med en lös­ning för hur vi gör med riks­dags­va­let och EU-va­let 2019, sä­ger Häk­kä­nen till HBL.

– Men det ser mo­tigt ut, för det ver­kar in­te fin­nas nå­got brett sam­för­stånd mel­lan al­la par­ti­er, sä­ger Häk­kä­nen.

En­ligt en ti­di­ga­re kart­lägg­ning av FNB an­ser SDP, Väns­ter­för­bun­det, De grö­na och KD att det vo­re na­tur­ligt att skju­ta upp land­skapsva­let med riks­dags­va­let 2019. SFP ute­slu­ter in­te i det här ske­det va­re sig val på hös­ten 2018 el­ler vå­ren 2019, för­ut­satt att vårdre­for­men fram­skri­der en­ligt tid­ta­bel­len, och in­te hel­ler Sann­fin­län­dar­na som nu­me­ra är i op­po­si­tion har upp­gett nå­gon be­stämd åsikt.

Par­ti­sek­re­te­rar­na ska sam­man­strå­la i au­gusti, sam­man­kal­la­de av Cen­terns Jou­ni Ovas­ka.

– Re­ge­rings­par­ti­er­na har åt­minsto­ne för­bun­dit sig vid land­skapsval i ok­to­ber 2018, sä­ger Häk­kä­nen och lå­ter för­stå att det i prak­ti­ken är EUva­let och riks­dags­va­let som blic­kar­na fal­ler på.

– Det går för­stås att på­ver­ka allt och fram­fö­ra ar­gu­ment, och riks­da­gen be­slu­tar i sista hand.

Sam­man­slag­na EU- och riks­dags­val har för­or­dats av åt­minsto­ne Sam­lings­par­ti­et och grup­pen Nytt al­ter­na­tiv. De skul­le nor­malt hål­las i april och ju­ni 2019.

Oro för val­del­ta­gan­det

Häk­kä­nen vill in­te de­fi­ni­e­ra nå­gon spe­ci­fik smärt­gräns för när val­del­ta­gan­det är för lågt i land­skapsva­let, men med­ger det svå­ra i att in­fö­ra nya val när tren­den i val­del­ta­gan­det är ne­ga­tiv.

– Värl­den har för­änd­rats ur de- mo­kra­ti­syn­vin­kel, för att den re­pre­sen­ta­ti­va de­mo­kra­tin ut­ma­nas på många sätt, själ­va del­ta­gan­det i all­män­na val är ut­ma­nat som på­verk­nings­sätt. Även om Em­ma­nu­el Macron vann det frans­ka pre­si­dent­va­let var val­del­ta­gan­det lågt, och sam­ma gäl­ler i många de­lar av USA.

– Nu har vi sam­ma lä­ge i Fin­land och ska dess­utom in­fö­ra ett helt nytt val. Om vå­ra land­skaps­full­mäk­ti­ge star­tar upp med ett lågt val­del­ta­gan­de så är dess le­gi­ti­mi­tet gans­ka svag. Det är nå­got som krä­ver ef­ter­tan­ke.

”Vår­den har be­retts bra”

Kri­ti­ken om hur vård­la­gar­na be­retts, tjäns­te­män­nens kri­tik mot det po­li­tis­ka tryc­ket och grund­lags­ut­skot­tets änd­rings­krav för­kla­rar Häk­kä­nen med att det in­te var känt hur grund­lags­ut­skot­tet skul­le gö­ra si­na tolk­ning­ar.

– Grund­lags­ut­skot­tet har gjort nya tolk­ning­ar som in­te gjorts i en så­dan här om­fatt­ning. Det var in­te känt från ti­di­ga­re prax­is hur be­slu­tet skul­le bli. Nu vet vi att tolk­ning­en blev en an­nan än då re­ge­ring­en hör­de sak­kun­ni­ga, och det ska kor­ri­ge­ras, sä­ger Häk­kä­nen.

– Be­red­ning­en gjor­des väl­digt om­sorgs­fullt, ett så här mas­sivt pa­ket har in­te gjorts. Det var vän­tat att det skul­le kom­ma sa­ker som mås­te änd­ras.

På ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets bord finns de språk­li­ga rät­tig­he­ter­na, och grund­lags­ut­skot­tet har bland an­nat an­märkt på att de så kal­la­de på­ver­kans­or­ga­nen i land­ska­pen in­te har nå­got in­fly­tan­de, och hell­re bor­de va­ra rik­ti­ga nämn­der. Det gäl­ler i så fall ock­så på­ver­kans­or­ga­nen för språk­frå­gor.

– Det som ska kor­ri­ge­ras görs som tjäns­te­man­na­ar­be­te, och ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets språ­ken­het tar i det ef­ter se­mest­rar­na, sä­ger Häk­kä­nen.

FOTO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

KART­LäGG­NING. Ju­sti­ti­e­mi­nis­ter Ant­ti Häk­kä­nen vill att par­ti­sek­re­te­rar­na kart­läg­ger om det bland par­ti­er­na finns en vil­ja att slå ihop kom­man­de val, men han tyc­ker det ser mörkt ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.