Au­gusti Bak­fyl­lan

Hufvudstadsbladet - - Nr 249 -

●●●He­la au­gusti må­nad fanns jag i Edin­burgh på Fringe te­a­ter och kul­tur­fes­ti­va­len. Till­sam­mans med kvin­nan i gult i bil­den fick jag job­ba med mas­sor av ro­li­ga, kre­a­ti­va och am­bi­tiö­sa män­ni­skor. Från en hel må­nad av att hjär­nan är fylld med oli­ka upp­le­vel­ser och kre­a­tiv sti­mu­lans känns det oer­hört svårt att kom­ma till­ba­ka till en sorts var­dag. Bak­fyl­lan är här och den för­svin­ner in­te med en ren­nie, hu­vud­värk­stablett och Ju­is­si pa­ket.

Re­bec­ka vil­ho­nen i blog­gen En fjär­de­del, en­fjar­de­del.blogg.hbl.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.