Fem­te at­tac­ken i år

Bomb ex­plo­de­ra­de på tun­nel­ba­ne­tåg i Lon­don – fem­te ter­ror­at­tac­ken i Stor­bri­tan­ni­en i år

Hufvudstadsbladet - - Nr 249 - CHAR­LOT­TA BUX­TON nyheter@ksf­me­dia.fi

Stor­bri­tan­ni­en drab­ba­des på fre­da­gen av yt­ter­li­ga­re en ter­ror­at­tack då en hem­ma­gjord bomb ex­plo­de­ra­de vid tun­nel­ba­nesta­tio­nen i för­or­ten Par­sons Green i Lon­don, mitt i mor­gon­rus­ning­en.

Ögon­vitt­nen be­skrev hur en el­boll rul­la­de ge­nom en full­pac­kad vagn vid sta­tio­nen. 22 per­so­ner ska­da­des i at­tac­ken, men det finns inga upp­gif­ter om all­var­li­ga ska­dor.

En­ligt Sky News ska po­li­sen ha iden­ti­fi­e­rat en miss­tänkt med hjälp av över­vak­nings­bil­der. Un- der kväl­len i går fanns det dock inga upp­gif­ter om ett gri­pan­de.

Po­li­sen ut­re­der at­tac­ken som ett terror­dåd, och hund­ra­tals po­li­ser ska va­ra in­kopp­la­de i ut­red­ning­en.

– Det är så nor­malt nu, det en­da som över­ras­ka­de mig var att det hän­de här i ut­kan­ten av Lon­don, sä­ger tju­gotreå­ri­ga Ma­ry som ar­be­tar som fas­tig­hets­mäk­la­re ett par kvar­ter från tun­nel­ba­nesta­tio­nen i Par­sons Green.

Hon och kol­le­gan Lou­i­se har kom­mit till po­lis­avspärr­ning­en kring tun­nel­ba­nesta­tio­nen un­der sin lunch­rast. He­li­kopt­rar­na då­nar ovan­för.

– Jag var på Earls Court tun­nel­ba­nesta­tion då det hän­de, fort­sät­ter Ma­ry. Tå­get stan­na­de och vi var tvung­na att ta bus­sar­na där­i­från. Det var skräm­man­de.

Lou­i­se och Ma­ry sä­ger att de är lät­ta­de över att ing­en dött i den här at­tac­ken. De sä­ger att ter­rorn är en del av li­vet i Lon­don.

– Vi har vux­it upp med det här. Jag var nio då 7/7 in­träf­fa­de. Det på­ver­kar in­te hur jag le­ver mitt liv, men man är för­sik­tig och på sin vakt, det kan ju hän­da var som helst, sä­ger Ma­ry.

Hell­re cy­keln

Par­sons Green är en lum­mig stads­del mel­lan väl­bär­ga­de Ful­ham och Them­sen. De lug­na ga­tor­na och vack­ra vik­to­ri­ans­ka hu­sen har gjort att om­rå­det bli­vit po­pu­lärt bland väl­må­en­de barn­fa­mil­jer och Lon­dons många frans­ka in­vå­na­re.

In­red­nings­bu­ti­ker­na och re­stau­rang­er­na längs med New King’s Ro­ad, sö­der om tun­nel­ba­nesta­tio­nen, har öp­pet som van­ligt. I ram­bu­ti­ken Fix your Pix hål­ler Nicho­las Ken­ni­son på att put­sa glas. Han räk­nar med att kun­der­na kom­mer att hål­la sig bor­ta un­der da­gen.

– Det är synd att det bli­vit så van­ligt, det skräm­mer en och se­dan fort­sät­ter man ba­ra med var­da­gen.

Nicho­las Ken­ni­son har in­te an­vänt tun­nel­ba­nan el­ler ta­git en buss se­dan at­tac­ker­na i Lon­dons tun­nel­ba­na år 2005. Han cyklar i stäl­let.

– Det är för far­ligt. Jag tar hell­re ris­ken att cyk­la än att åka tun­nel­ba­na.

Hans fa­milj an­vän­der fort­fa­ran­de kom­mu­na­la trans­port­me­del. Bar­nen tar bus­sen till sko­lan och Nicho­las Ken­ni­son sä­ger att han är mån om att in­te skräm­ma upp dem.

– Man för­sö­ker fort­sät­ta med li­vet som van­ligt så att det in­te på­ver­kar bar­nen, man sä­ger att det in­te finns nå­got att va­ra rädd för, men sam­ti­digt gäl­ler det att va­ra vak­sam.

Nicho­las Ken­ni­son und­rar hur det är möj­ligt att folk in­te la­de mär­ke till bom­ben i tun­nel­ba­nan.

– Folk är all­de­les för fast i si­na te­le­fo­ner. De tit­tar ba­ra på skär­men och mär­ker in­te vad som hän­der om­kring dem. Det gäl­ler att ha öro­nen på skaft och ögon i bak­hu­vu­det.

Eld­boll i vag­nen

Kloc­kan var tju­go över åt­ta då ögon­vitt­nen såg en ”eld­boll” rul­la ige­nom en full­pac­kad tun­nel­ba­ne­vagn vid Par­sons Green tun­nel­ba­nesta­tion. 22 per­so­ner ska­da­des i at­tac­ken. De fles­ta fick bränn­ska­dor. En­ligt ögon­vitt­nen skuf­fa­des och ska­da­des ock­så fle­ra per­so­ner un­der pa­ni­ken då skräm­da pend­la­re flyd­de från tun­nel­ba­nesta­tio­nen.

En­ligt upp­gif­ter i brit­tis­ka me­di­er var det frå­gan om en hem­ma­gjord bomb. Bil­der från tå­get vi­sar en brin­nan­de vit hink i en Lid­lpå­se. Led­ning­ar spre­tar ur på­sen. Hund­ra­tals po­li­ser och MI5 ja­ga­de än­nu på fre­dags­kväl­len gär­nings­man­nen.

Fem at­tac­ker i år

Fle­ra kvar­ter kring tun­nel­ba­nesta­tio­nen har spär­rats av un­der ti­den po­lis­ut­red­ning­en på­går. Var­ken fot­gäng­a­re el­ler bi­lar släpps för­bi på grund av sprän­g­ris­ken. Pen­sio­nä­ren An­ne Bed­dow stan­nar upp för att tit­ta på av­spärr­ning­ar­na. Hon är på väg hem från ett be­sök till sjuk­hu­set i Chel­sea och West­mins­ter. Bus­sar­na har slu­tat gå och hon har bli­vit tvung­en att pro­me­ne­ra hem.

– Jag frå­ga­de dem om de ha­de fullt upp på akutav­del­ning­en nu och de sa­de att det här är så van­ligt att de vet hur det ska hands­kas med det.

An­ne Bed­dow sä­ger att hon är im­po­ne­rad över hur snabbt po­li­sen age­ra­de. Men ter­rorn har väckt gam­la min­nen. Hon var med om bå­de bom­ber­na un­der and­ra världs­kri­get och IRA:s at­tac­ker på sjut­tio­ och åt­ti­o­ta­let. Det här är värst, sä­ger hon.

– Det ver­kar in­te finns nå­gon gräns för vad de kan gö­ra. Det är mer skräm­man­de än Hit­lers bom­ber. Det här är en fi­en­de vi in­te kan iden­ti­fi­e­ra. Det kan va­ra din gran­ne och det skräm­mer mig mer än nå­got an­nat.

Fem ter­ror­at­tac­ker har in­träf­fat i Stor­bri­tan­ni­en i år. Sam­man­lagt 36 per­so­ner har om­kom­mit i at­tac­ker­na. Po­li­sen har stop­pat sex at­tac­ker. Ter­ror­ni­vån har in­te höjts från “all­var­lig”, den näst högs­ta ni­vån, till kri­tisk, som in­ne­bär att myn­dig­he­ter­na vän­tar sig nya at­tac­ker. Ter­ror­ni­vån höj­des till kri­tisk ef­ter at­tac­ken i Man­ches­ter i maj.

Man för­sö­ker fort­sät­ta med li­vet som van­ligt så att det in­te på­ver­kar bar­nen, man sä­ger att det in­te finns nå­got att va­ra rädd för, men sam­ti­digt gäl­ler det att va­ra vak­sam.

FO­TO: LEHTIKUVA/AFP PHOTO/DA­NI­EL LEAL-OLIVAS FO­TO: LEHTIKUVA/AFP PHOTO/@RRIGS/HO

HEM­MA­GJORD BOMB. En brin­nan­de plast­på­se finns kvar ef­ter att bom­ben de­to­ne­rat.

LUGN FöRORT. Tun­nel­ba­nesta­tion i Par­sons Green i Lon­don var i går av­spär­rad ef­ter yt­ter­li­ga­re en ter­ror­at­tack i Stor­bri­tan­ni­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.