Po­li­tiskt är det in­te op­ti­malt om det blir en fort­sätt­ning på den så kal­la­de sto­ra ko­a­li­tio­nen i Tyskland.

Allt pe­kar på att ang­e­la Mer­kel fort­sät­ter som kans­ler, spän­ning­en i för­bunds­dags­va­let om en vec­ka ut­görs av vem hon kom­mer att re­ge­ra med.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - Tom­my Wes­terlund i le­da­ren om för­bunds­dags­va­let i Tyskland

För­bunds­kans­ler●Ang­e­la●Mer­kel● (CDU)●upp­lev­de●ett●tungt●år●2016.● Flyk­ting­vå­gen●som●hös­ten●in­nan● bör­ja­de●väl­la●in●i●Tyskland●höll●på● att●knäc­ka●hen­nes●och●par­ti­ets●po­pu­la­ri­tet.●Men●hon●red●ut●stor­men●då●hon●ef­ter● att●en●mil­jon●asyl­sö­kan­de●kom­mit●till●lan­det●skärp­te●in­vand­rings­po­li­ti­ken●i●sam­ma●rikt­ning●som●många●and­ra●EU-län­der.●Men●ut­an●att●helt●vän­da●asyl­sö­kan­de●ryg­gen.●Mer­kel●sägs●va­ra●en●mäs­ta­re● på●u-sväng­ar●där●hon●får●det●att●se●ut●som● om●hon●höll●kur­sen.

Hon●med­de­la­de●se­dan●på●sen­hös­ten● att●hon●kan­di­de­rar●för●en●fjär­de●pe­ri­od●–● en●val­se­ger●såg●san­no­lik●ut●då●CDU:s●opi­ni­ons­siff­ror●igen●var●go­da.●Men●då●Eu­ro­pa­par­la­men­tets●tal­man●Mar­tin●Schultz●i● vint­ras●blev●so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas●kans­lers­kan­di­dat●hän­de●nå­got.●Krist­de­mo­kra­ter­nas●kla­ra●led­ning●krymp­te●och●un­der● någ­ra●vec­kor●i●feb­ru­a­ri●och●mars●var●SPD● till●och●med●i●led­ning­en.●Eu­fo­rin●kring● Schultz●la­de●sig●snabbt●och●un­der●vå­ren● åter­ställ­des●”ord­ning­en”.

I fle­ra må­na­der har●●opi­ni­ons­siff­ror­na●nu● va­rit●mer●el­ler●mind­re●oför­änd­ra­de,●CDU● och●sys­ter­par­ti­et●CSU●har●le­gat●på●drygt● 35●pro­cent●och●SPD●på●drygt●20●pro­cent.● Skill­na­den●har●kon­stant●va­rit●cir­ka●15● pro­cen­ten­he­ter.

Att●den●sista●vec­kan●av●en●odra­ma­tisk,● på●grän­sen●till●trist●val­rö­rel­se●skul­le●bju­da●på●någ­ra●över­rask­ning­ar●är●myc­ket● osan­no­likt.●Ang­e­la●Mer­kel,●fy­si­kern●som● väx­te●upp●i●DDR,●kan●för­be­re­da●sig●på●en● fjär­de●val­pe­ri­od●som●för­bunds­kans­ler.●

En●pe­ri­od●då●hon●an­tag­li­gen●sam­ti­digt,●än­nu●tyd­li­ga­re●än●ti­di­ga­re,●ax­lar●rol­len●som●en●trygg●glo­bal●le­da­re●i●en●oro­lig●värld. Den sto­ra och en­da●●du­el­len●mel­lan●hu­vud­kom­bat­tan­ter­na,●Mer­kel●och●Schultz,● hölls●för●två●vec­kor●se­dan.●Det●blev●en●ar­tig●och●fö­ga●dra­ma­tisk●kon­fron­ta­tion.●Ef­teråt●an­sågs●det●att●det●i●stäl­let●för●du­ell● kun­de●ha●kal­lats●du­ett.

Or­sa­ken●är●helt●en­kelt●att●de●två●par­ti­er­na●står●så●nä­ra●varand­ra●i●de●fles­ta●sto­ra●frå­gor.●Mer­kel●har●fört●CDU●mot●mit­ten●där●ock­så●de●fles­ta●väl­jar­na●finns.●Då● CDU●och●SPD●dess­utom●har●re­ge­rat●till­sam­mans●finns●det●in­te●så●myc­ket●att●ki­vas●om●från●den●gång­na●val­pe­ri­o­den.●

Mer­kel●ses●in­te●som●en●spe­ci­ellt●god● de­bat­tör,●men●än­då●var●det●fler●som●såg● hen­ne●som●en●seg­ra­re●ef­ter●du­el­len.●Det● punk­te­ra­de●slut­ligt●den●lil­la●spänning● som●fanns●kvar●kring●vem●som●ska●bli● för­bunds­kans­ler

Det är bra som ●det●är●–●så●tycks●många● tys­kar●re­so­ne­ra.●Om●man●tän­ker●på●hur● var­da­gen●för●de●fles­ta●tys­kar●ser●ut●så●för­står●man●det.●De●har●det●tryggt●på●de●fles­ta●plan,●in­te●minst●eko­no­miskt.●De●ser● ing­en●or­sak●till●för­änd­ring­ar.●Men●rent● po­li­tiskt●är●det●in­te●op­ti­malt●om●det●blir● en●fort­sätt­ning●på●den●så●kal­la­de●sto­ra● ko­a­li­tio­nen●(große●ko­a­li­tion),●som●re­ge­rings­sam­ar­be­tet●mel­lan●CDU/CSU●och● SPD●kal­las.●Re­dan●nu●sä­ger●många●att●de● två●sto­ra●är●så●nä­ra●varand­ra●att●de●in­te● ser●nå­gon●skill­nad.

Mer­kels●förs­ta●sto­ra●ko­a­li­tions­re­ge­ring●2005–2009●följ­des●av●en●re­ge­ring●mel­lan●CDU●och●fri­de­mo­kra­ter­na●(FDP).● Men●fy­ra●år●se­na­re●då●Mer­kels●tred­je●re­ge­ring●tog●vid●var●det●igen●en●stor●ko­a­li­tion.●

Om●det●upp­re­pas●ef­ter●näs­ta●vec­kas● val●in­ne­bär●det●att●Tyskland●un­der●en● 16●års●pe­ri­od●(2005–2021)●i●12●år●styrs●av● en●re­ge­ring●där●de●två●över­läg­set●störs­ta●par­ti­er­na●är●med.●●Det●ger●en●brist­fäl­lig●par­la­men­ta­rism.●Det●kan●ock­så●ha●en● ne­ga­tiv●in­ver­kan●på●män­ni­skors●in­tres­se●för●po­li­tik●och●val●och●ge●po­pu­lis­tis­ka● par­ti­er●mer●luft●un­der●ving­ar­na.

Det är in­te bra●●med●en●allt­för●svag●op­po­si­tion.●Den●här●gång­en●ser●det●i●al­la●fall● ut●som●om●op­po­si­tio­nen●skul­le●bli●star­ka­re●ock­så●om●val­re­sul­ta­tet●ut­myn­nar●i● en●ny●stor●ko­a­li­tions­re­ge­ring.●Or­sa­ken●är● fram­för●allt●att●två●par­ti­er●som●in­te●nu●sit­ter●i●för­bunds­da­gen●med●klar●mar­gi­nal● ver­kar●kla­ra●röst­spär­ren●på●fem●pro­cent.● Där­med●skul­le●par­ti­er­na●i●för­bunds­da­gen●bli●sju●mot●da­gens●fem.●Gam­la●FDP● kom­mer●in●igen●och●na­tio­na­lis­tis­ka●hö­ger­po­pu­lis­tis­ka●Al­ter­na­tiv●för●Tyskland● (AfD)●gör●en­tré●för●förs­ta●gång­en.

För●fri­de­mo­kra­ter­na●var●det●fö­re­gå­en­de●valet●en●ka­ta­strof●och●man●föll●ur●par­la­men­tet●för●förs­ta●gång­en●se­dan●par­ti­et●grun­da­des●ef­ter●and­ra●världs­kri­get.● FDP●var●un­der●1900-ta­lets●se­na­re●del●en● li­ka●gi­ven●re­ge­rings­part­ner●som●SFP●var● i●Fin­land●un­der●många●de­cen­ni­er.●Men● un­der●2000-ta­let●har●fri­de­mo­kra­ter­na● sut­tit●i●re­ge­rings­ställ­ning●ba­ra●un­der●en● val­pe­ri­od.

En●come­back●in­te●ba­ra●i●för­bunds­da­gen●ut­an●ock­så●i●re­ge­ring­en●är●in­te●ute­slu­ten.●CDU:s●och●FDP:s●sam­man­lag­da● stöd●räc­ker●knap­past●till●ma­jo­ri­tet,●men● even­tu­ellt●kan●De●grö­na●tas●med●som● tred­je●part.

För●Tysklands●par­la­men­ta­ris­ka●de­mo­kra­ti●skul­le●det●va­ra●ett●bätt­re●al­ter­na­tiv● än●den●sto­ra●ko­a­li­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.