Ri­sik­ko: Po­li­sen har stop­pat fle­ra at­tac­ker

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

In­ri­kesmi­nis­ter Pau­la Ri­sik­ko (Saml) sä­ger att po­li­sen har lyc­kats stop­pa fle­ra at­tac­ker i Fin­land ef­ter år 2012. Ri­sik­ko upp­ger att po­li­sen bland an­nat har av­styrt sko­l­at­tac­ker. Hon sa­de i Yles Mor­go­net­tan att man om­kring år 2012 lyc­ka­des avvär­ja den attack mot po­li­ti­ker som lyf­tes fram i of­fent­lig­he­ten i fre­dags.

Vid den här tid­punk­ten var Pau­la Ri­sik­ko än­nu in­te in­ri­kesmi­nis­ter så hon blev in­te skilt in­for­me­rad om hän­del­sen.

Po­li­sö­ver­di­rek­tör Sep­po Ko­leh­mai­nen sa­de i fre­dags att man lyc­ka­des avvär­ja den pla­ne­ra­de at­tac­ken mot de po­li­tis­ka be­sluts­fat­tar­na ge­nom gott sam­ar­be­te mel­lan centralkri­mi­nal-, lo­kal- och skydds­po­li­sen.

Ri­sik­ko sä­ger att po­li­sen lyc­kats stop­pa at­tac­ker­na fram­för allt ge­nom gott myn­dig­hets­sam­ar­be­te och ge­nom go­da tips.

– Det här lyc­kas till all tur i åt­minsto­ne en del fall, sa­de hon till Yle.

Ri­sik­ko upp­ger att skydds­po­li­sen för till­fäl­let spe­ci­al­be­va­kar om­kring 350 per­so­ner på grund av kopp­ling till ter­ro­rist­or­ga­ni­sa­tio­ner. Vi­da­re be­va­kar centralkri­mi­nal­po­li­sen hund­ra­tals per­so­ner. Sam­man­lagt finns det över tu­sen per­so­ner som myn­dig­he­ter­na föl­jer med i Fin­land.

Ri­sik­ko tog ock­så ställ­ning till dis­kus­sio­nen om hjäl­pan­det och göm­man­det av per­so­ner som fått ne­ga­tivt asyl­be­slut. Hon sa­de att man all­tid bör hjäl­pa folk i nöd men att man in­te får gå över grän­sen så att man hind­rar po­li­sen från att ut­fö­ra sitt ar­be­te.

Hon be­dö­mer att det in­te är väl­digt många som del­tar i att göm­ma per­so­ner som fått ne­ga­tivt asyl­be­slut.

Hat­re­to­rik ser hon som en stor risk för den in­re sä­ker­he­ten. Ri­sik­ko sä­ger att man ökat re­sur­ser­na för att in­gri­pa i hat­re­to­rik till ex­em­pel på in­ter­net.

– Ste­get från hat­re­to­rik till våld är myc­ket kort, sä­ger Pau­la Ri­sik­ko.

FO­TO: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

SAM­AR­BE­TE. In­ri­kesmi­nis­ter Pau­la Ri­sik­ko sä­ger att po­li­sen lyc­kats stop­pa pla­ne­ra­de at­tac­ker tack va­re gott sam­ar­be­te oli­ka myn­dig­he­ter emel­lan och av­gö­ran­de tips.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.