Kvin­nokli­ni­kens av­lopp un­der lupp

En del av pro­ble­men med in­om­hus­luf­ten på Kvin­nokli­ni­ken be­ror på gam­la och då­lig av­lopps­rör. Re­no­ve­ring­en bör på­skyn­das och per­so­na­len in­for­me­ras bätt­re, sä­ger den ar­be­tar­skydds­in­spek­tör som grans­kat kli­ni­ken.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNIKA RENTOLA 029 080 1370, annika.rentola@hbl.fi

När ar­be­tar­skydds­in­spek­tör Pau­la Moilanen vid Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket be­sök­te Kvin­nokli­ni­ken för knap­pa två vec­kor se­dan tog per­so­na­len spe­ci­ellt upp pro­ble­met med åter­kom­man­de av­loppslukt.

Nu är rap­por­ten från in­spek­tio­nen klar. I den upp­ma­nas ar­bets­gi­va­ren bå­de över­va­ka att lukt­pro­ble­met åt­gär­das och att per­so­na­len in- for­me­ras tyd­ligt om åt­gär­der och tid­ta­bel­ler.

– Stän­dig av­loppslukt hör in­te hem­ma på en ar­bets­plats, sä­ger Moilanen.

Rap­por­ten tar ock­så upp frå­gan om per­so­na­lens sym­tom och ut­red­ning av häl­so­till­stån­det hos dem som miss­tän­ker att in­om­hus­luf­ten gör dem sju­ka. Per­so­na­len har bland an­nat va­rit ir­ri­te­rad över att in­te få tid hos fö­re­tags­häl­so­vår­den till­räck­ligt snabbt när sym­to­men känts be­svär­li­ga.

– Här hand­lar det li­te om ett miss­för­stånd. Jag har upp­ma­nat ar­bets­led­ning­en att in­for­me­ra per­so­na­len bätt­re om tu­rer­na kring häl­so­vår­den. Vid aku­ta sym­tom ska man sö­ka sig till van­lig häl­so­central­jour. Det här har al­la in­te fått till­räck­ligt tyd­lig in­for­ma­tion om, sä­ger hon.

Barn­mors­kan Ma­ri­et­te Pon­tán, som kom­mer från det mö­geld­rab­ba­de Barn­mors­ke­in­sti­tu­tet och har ar­be­tat vid Kvin­nokli­ni­ken se­dan i vå­ras, hör till dem som fått en ast­ma­di­a­gnos, va­rit ovan­ligt trött och haft pro­blem med luft­vä­gar­na.

– Rap­por­ten ver­kar gans­ka lam och vi är fort­fa­ran­de myc­ket oro­li­ga, sä­ger hon.

Pon­tán och fle­ra av hen­nes kol­le­ger är be­kym­ra­de över re­no­ve­rings­tid­ta­bel­len. De oro­ar sig för att de var­je vec­ka hör nya kol­le­ger kla­ga över sym­tom som är ty­pis­ka vid pro­blem med in­om­hus­luf­ten och hop­pas på öp­pen di­a­log kring tid­ta­bel­ler och åt­gär­der.

Rap­por­ten ver­kar gans­ka lam och vi är fort­fa­ran­de myc­ket oro­li­ga. Ma­ri­et­te Pon­tán Barn­mors­ka

Moilanen kon­sta­te­rar att av­del­ning­ar­nas över­skö­ters­kor re­dan gått med i den grupp som be­hand­lar pro­ble­men med in­om­hus­luf­ten.

– Så jag upp­le­ver att sjuk­hus­led­ning­en tar frå­gan på all­var, men vi föl­jer för­stås med ären­det och in­gri­per om det be­hövs, sä­ger Moilanen.

FO­TO: ARKIVBILD / KRISTOFFER åBERG

NY­RE­NO­VE­RAT. Kvin­nokli­ni­ken vi­sa­de upp ny­re­no­ve­ra­de lo­ka­ler i slu­tet av feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.